Information till marknaden 2012

Årsstämma i OEM International AB 26 april 2012

Vid årsstämman i OEM International AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning 
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2011 lämna utdelning med 3,50 kronor per aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 2 maj 2012.

Styrelse- och revisionsarvoden
Årsstämman beslöt om ett oförändrat arvode till styrelsen som uppgår till sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 325 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter 175 000 kronor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande
Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Lars-Åke Rydh, Petter Stillström och Agne Svenberg. Lars-Åke Rydh omvaldes till styrelseordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman, ordförande, och Lars-Åke Rydh till att utgöra bolagets revisionsutskott. Styrelsens ordförande Lars-Åke Rydh, Hans Franzén och Agne Svenberg utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisor
Till revisor omvaldes revisionsfirman KPMG AB på ett år.

Valberedning 
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Nyemission 
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800.000 st. B-aktier.

Återköp av egna aktier 
Styrelsen bemyndigades att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna, att använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det vid börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras. 
Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsen i OEM International AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 26 april 2012 att återköpa aktier.

OEM International AB innehar sedan tidigare 61 847 aktier av serie B, vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 23 169 309 st.

Nästa rapport 
Delårsrapport januari-juni 2012 kommer att lämnas den 16 juli 2012.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012 kl. 09.00.

Tranås den 27 april 2012

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)