Brett produktsortiment inom sex produktområden

OEMs produktsortiment kommer från ledande leverantörer, huvudsakligen i Europa och Asien. Ambitionen är att löpande utveckla kunderbjudandet och genom att arbeta med ledande leverantörer säkerställs att sortimenten består av konkurrenskraftiga och kvalitativa produkter. Produkterna grupperas på koncernnivå i sex övergripande produktområden men inom respektive bolag används andra grupperingar.

OEMs breda erbjudande av produkter och system kombinerat med djup produkt- och applikationskunskap gör att kunderna får tillgång till högkvalitativa produkter och bästa möjliga stöd i produktvalet för varje specifik applikation. OEMs erbjudande utgörs av såväl standardprodukter och system som av kundanpassade lösningar, vilka tas fram i ett samarbete mellan kunden, leverantören och OEM.

Sortimentsutveckling

Att bredda och förstärka sortiment görs primärt på tre sätt och är ett ständigt pågående arbete:

  • Samarbeta med befintliga leverantörer i syfte att bredda samarbetet till en större del av leverantörens sortiment och att samarbeta runt nyutveckling av produkter.
  • Starta upp samarbete med nya leverantörer av produkter som kompletterar befintligt sortiment.
  • Förvärva verksamheter som ger tillgång till nya sortiment eller produkter som kompletterar befintligt sortiment.

Marknadsanpassningar

OEMs erbjudande skiljer sig åt mellan olika geografiska marknader vilket är en naturlig följd av att förutsättningarna på respektive marknad är olika. OEM har också varit etablerat olika länge på marknaderna vilket påverkat utvecklingen. Det är varje verksamhets uppgift att anpassa erbjudandet utifrån den lokala marknadens efterfrågan samt utifrån vilka leverantörer som är tillgängliga för samarbete.