Brett produktsortiment inom sex produktområden

Produktsortiment kommer från ledande leverantörer, huvudsakligen i Europa, USA och Asien. Att löpande utveckla kunderbjudandet och genom att arbeta med ledande leverantörer säkerställs att sortimenten består av konkurrenskraftiga och kvalitativa produkter. Erbjudandet utgörs av såväl standardprodukter och system somav kundanpassade lösningar, vilka tas fram i ett samarbete mellan kunden, leverantören och OEM. Produkterna grupperas på koncernnivå i sex övergripande produktområden men inom respektive bolag används andra grupperingar.

OEMs breda erbjudande av produkter och system kombinerat med djup produkt- och applikationskunskap gör att kunderna får tillgång till högkvalitativa produkter och bästa möjliga stöd i produktvalet för varje specifik applikation.

Sortimentsutveckling

Breddning och utveckling av sortiment är ett ständigt arbete och görs primärt på följande sätt:

  • Samarbete med befintliga leverantörer i syfte att bredda samarbetet till en större del av leverantörens sortiment och att samarbeta runt nyutveckling av produkter.
  • Starta upp samarbete med nya leverantörer av produkter som kompletterar befintligt sortimentet.
  • Förvärva verksamheter som ger tillgång till nya sortiment eller produkter som kompletterar befintligt sortiment.

Anpassning till respektive lokala marknad

OEMs erbjudande skiljer sig åt mellan olika geografiska marknader vilket är en naturlig följd av de olika förutsättningarna på respektive marknad. OEM har varit etablerat olika länge på marknaderna vilket också påverkat utvecklingen. Det är varje enskild verksamhets uppgift att anpassa erbjudandet utifrån den lokala marknadens efterfrågan samt utifrån vilka leverantörer som är tillgängliga för samarbete.