Medarbetare i ständig utveckling

OEMs långsiktiga konkurrenskraft bygger på att medarbetarna utvecklas och att det fylls på med unga talanger. På en allt mer konkurrensutsatt marknad blir medarbetarnas kunskap och engagemang det som gör skillnad. En sund företagskultur, jämställda organisationer och bra arbetsmiljö är prioriterade områden för att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och framtida medarbetare.

Utveckling av säljare och produktspecialister är centralt i arbetet med att erbjuda marknadens bästa service. Starka team och löpande kompetensutveckling gör att OEM möter de ökade kraven på hög produkt- och applikationskunskap. Samtidigt skapas goda förutsättningar för medarbetarnas karriärmöjligheter inom OEM.

Företagskulturen ökar konkurrenskraften

OEMs företagskultur bygger på ledorden – positiv attityd, engagemang, prestigelöshet, målfokus och öppenhet. Den starka företagskulturen gör OEM till en attraktiv arbetsgivare samtidigt som det är en förutsättning för att genom medarbetarna ytterligare stärka OEMs konkurrenskraft.

Marknadens bästa service

Med en affärsmodell som bygger på förtroende och långsiktiga relationer med kunder och leverantörer är det viktigt att hela tiden överträffa förväntningarna. Säljarna arbetar därför nära kunderna med målsättning att ge marknadens bästa service. En väl utvecklad säljprocess och bra affärsmannaskap ger även ökade möjligheter att identifiera och ta vara på nya affärsmöjligheter. Utvecklingsplanerna för säljarna löper över flera år och är ett viktigt verktyg i arbetet med att ytterligare utveckla säljprocessen.

Kompetensutveckling i fokus

Till största delen är det bolagen själva som står för kompetensutvecklingen av medarbetarna. Det kompletteras med centrala initiativ, exempelvis koncerngemensamma utvecklingsprogram som syftar till att både stärka kompetensen och bygga nätverk mellan medarbetarna.

Starka team med tydliga mål, både för grupp och individ, är en framgångsfaktor och en central del i OEMs ledarkultur. För att möta organisationens krav på utveckling är det viktigt att varje chef aktivt arbetar med att identifiera och utveckla personer med ledaregenskaper som kan bli framtidens ledare. Då majoriteten av ledarrekryteringarna sker internt inom OEM prioriteras detta högt.

Nyfikenhet, kreativitet och att vara målinriktad är något som uppmuntras av oem. Det är viktiga egenskaper för medarbetarnas karriärmöjligheter samtidigt som det bidrar till att oem utvecklas. Erfarenhet från sälj- och produktorganisationerna värderas högt och rörlighet mellan olika verksamheter och länder uppmuntras.

Individuella utvecklingsplaner

OEM arbetar kontinuerligt med att stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare, både för befintliga och framtida medarbetare. För att medarbetarna skall trivas är det viktigt med personlig utveckling. Det sker en ständig kompetensutveckling inom alla områden där årliga utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner spelar en viktig roll. Utvecklingsplanerna individanpassas utifrån uppföljning av tidigare års aktiviteter och medarbetarens ambitioner i kombination med verksamhetens mål och behov. Väl fungerande processer i arbetet med medarbetarnas utveckling är även ett viktigt verktyg för att identifiera nya ledarkandidater.

Förstärka organisationen med unga medarbetare

En viktig del i arbetet med att bygga konkurrenskraftiga organisationer är att löpande förstärka med nya unga medarbetare. Intresse för teknik och försäljning är meriterande vid rekryteringar och är även egenskaper som tillför driv och dynamik i organisationen. För att nyanställda snabbt skall komma in i sina arbetsuppgifter har OEM välfungerande introduktionsprogram och personliga utvecklingsplaner. I förlängningen stärker detta även den anställdes egna karriärsutveckling med möjlighet att succesivt växa in i mer ansvarsfulla positioner. Genom traineeprogram introduceras regelbundet nya medarbetare som har en färsk examen inom teknik eller ekonomi och en potential att ta framtida ledaransvar. OEM samarbetar även med flera olika utbildningsverksamheter, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och handledning av examensarbeten. Detta är ett sätt att underlätta framtida rekrytering och sprida kunskap om OEMs verksamhet.

Jämställda organisationer

Ett av OEMs övergripande hållbarhetsmål är att öka andelen anställda kvinnor för att på sikt öka antalet kvinnor i ledande befattningar. Jämställda organisationer blir mer dynamiska och stärker konkurrenskraften. Ofta sker chefsrekryteringar internt och de högre befattningarna innehas idag ofta av personer med bakgrund inom sälj- och produktorganisationerna. För att lyckas med målet är det därför särskilt viktigt att öka andelen kvinnor inom dessa områden. OEM verkar i en mansdominerad bransch med överrepresentation av manligt sökande vid rekryteringar. Fokus ligger därför på att öka andelen sökande kvinnor, särskilt inom tjänster som arbetar nära kunder och leverantörer. En rad olika aktiviteter genomförs för att lyckas med detta, till exempel att ställa krav på rekryterarna och möta kvinnor med kvinnor i rekryteringsprocesserna.

Medarbetarnas välbefinnande

Trivsel och hälsa är nödvändigt för att medarbetare över tid ska kunna prestera och utvecklas, både individuellt och i grupp. Arbetsmiljön ska vara trevlig, trygg och säker och det görs löpande investeringar för att medarbetarna ska uppleva den exakt så. Vid till exempel konferenser och arbetsplatsträffar genomförs ofta aktiviteter för att skapa bra sammanhållning, starka team och gruppdynamik. OEM uppmuntrar även medarbetarna till en hälsosam livsstil genom exempelvis stöd till motionsaktiviteter.

Ökat antal medarbetare

Tillväxt och nya satsningar framåt bidrog till att antalet medarbetare ökade från 898 till 998 under 2022. OEM förstärker organisationen kontinuerligt genom rekryteringar framför allt inom sälj- och marknadsområdet.