Kompetens och engagemang centralt i kunderbjudandet

Medarbetarna är garantin för att OEM på lång och kort sikt kan behålla positionen som en av Europas ledande teknikhandelskoncerner. I dagens konkurrensutsatta marknad där produkterna blir mer och mer lika blir det ofta medarbetarnas engagemang och kompetens som gör skillnad.
Medarbetarnas kompetens bygger på hög teknik- och applikationskunskap kombinerat med tydligt säljfokus. Företagets säljare och produktspecialister är nyckelpersoner i relationerna med kunder och tillverkare och bygger långsiktiga förtroendefulla förbindelser i enlighet med OEMs affärsmodell. Organisationens förmåga att anpassa sig och tillvarata digitaliseringens möjligheter är central för bolagets konkurrenskraft. Användande av de verktyg som digitaliseringen skapar är centralt både i affärsprocessen och i bolagets interna processer.

Stark kultur

OEMs företagskultur bygger på ledorden – positiv attityd, engagemang, prestigelöshet, målfokus och öppenhet. OEM har med stor långsiktighet skapat en organisation med stark sammanhållning där prestation och trivsel är grundfundament.

Kreativitet och nyfikenhet uppmuntras

Ledarkulturen inom OEM bygger på starka team och tydliga mål. Varje chef bygger sina team och sätter tydliga individuella mål för sina medarbetare. Medarbetarna på OEM uppmuntras till att vara nyfikna, kreativa och målinriktade för att på så sätt påverka sin egen karriär. De flesta ledare rekryteras internt och stor kraft läggs på att identifiera och utveckla personer med ledaregenskaper som kan bli framtidens ledare, både lokalt och centralt. Kompetensutveckling genomförs i huvudsak inom respektive bolag. Det kompletteras med centrala initiativ, exempelvis koncerngemensamma talangutvecklingsprogram, som syftar till att både stärka kompetens och bygga nätverk mellan medarbetarna. Erfarenhet av säljarbete eller av arbete inom produktorganisationen värderas högt i karriärutvecklingen och bolaget uppmuntrar till rörlighet mellan olika verksamheter och länder.

Unga medarbetare tillför dynamik och driv

Att löpande förstärka organisationen med unga medarbetare är en viktig del i arbetet att över tid bygga en konkurrenskraftig organisation. Unga ingenjörer med intresse för teknik och försäljning tillför dynamik och driv. Introduktionsprogram och individuella utvecklingsplaner gör att nyanställda snabbt kommer in i sina arbetsuppgifter och successivt växer in i mer ansvarsfulla positioner. Genom traineeprogram introduceras regelbundet nya medarbetare som har en färsk examen inom teknik eller ekonomi och en potential att ta framtida ledaransvar. OEM samarbetar även med flera olika utbildningsverksamheter, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och handledning av examensarbeten. Detta är ett sätt att underlätta framtida rekrytering och sprida kunskap om OEMs verksamhet.

Ambitiösa säljare

Säljarna ska arbeta nära kunderna, ta stort affärsansvar, ha hög produkt- och applikationskompetens och ge kunderna marknadens bästa service. OEM har höga ambitioner när det gäller säljarnas förmåga att identifiera och tillvarata affärsmöjligheter. För att säljarna ska uppfylla de höga kraven finns utbildningsplaner som sträcker sig över flera år. Nyrekryterade säljare utbildas genom interna och externa kurser i syfte att ge personlig utveckling och skapa en effektiv metodik i säljarbetet. Med en gedigen säljbakgrund öppnas också andra karriärmöjligheter inom OEM som till exempel säljchef eller affärsområdeschef.

Personlig utveckling och långsiktighet

OEM arbetar kontinuerligt med att utveckla sin attraktionskraft som arbetsgivare både för befintliga och framtida medarbetare. Medarbetare som utvecklas och har en långsiktighet i kombination med en påfyllning av unga talanger är centralt för OEMs långsiktiga konkurrenskraft. Medarbetarnas kunskap förstärks löpande inom bland annat försäljning, teknik, ekonomi och IT och kompetensutveckling ingår som en del i den personliga utvecklingen. OEM uppmuntrar medarbetare att utvecklas på olika sätt där individuella utvecklingsplaner är en av aktiviteterna. Planerna bygger på att kombinera verksamhetens mål med individens ambitioner och utifrån detta arbeta fram planer för att utveckla medarbetarna. Innehållet i utvecklingsplanerna diskuteras på årliga utvecklingssamtal där genomförda aktiviteter följs upp och kommande års utvecklingsplan fastställs.

Trivsel och hälsa för att kunna prestera

Trivsel och hälsa är nödvändigt för att kunna prestera och utvecklas både individuellt och i grupp och medarbetarnas välbefinnande har alltid varit en kärnfråga för OEM. Investeringar görs löpande för att skapa trevlig, trygg och säker arbetsmiljö samtidigt som företaget uppmuntrar sina anställda till en hälsosam livsstil genom stöd till motionsaktiviteter och förebyggande hälsovård. Aktiviteter för att skapa sammanhållning och gruppdynamik genomförs ofta som en del i konferenser eller arbetsplatsträffar.

Strävan efter jämställdhet

Alla medarbetare ska ha lika stora möjligheter utifrån sin kvalifikation för arbetet, oberoende av religion, etnicitet, nationalitet, kön, ålder, handikapp eller sexuell läggning. Av tradition är OEMs bransch mansdominerad, men företaget strävar efter en jämnare könsfördelning genom att i ökad grad söka kvinnor till mansdominerande befattningar.

Ökat antal medarbetare

Förstärkning av befintliga organisationer i kombination med ersättningsrekryteringar på grund av naturlig personalomsättning gör att OEM kontinuerligt rekryterar medarbetare inom framför allt sälj- och marknadsområdet. Under 2019 har bolaget ökat antalet medarbetare från 890 till 897. Ökningen är i huvudsak en följd av förstärkningar av befintliga verksamheter.