Kompetens och engagemang centralt i kunderbjudandet

Det är medarbetarna som gör att OEM år efter år behåller sin position som en av Europas ledande teknikhandelskoncerner. Deras stora produkt- och applikationskunskap kombinerat med ett tydligt säljfokus är två av oems stora konkurrensfördelar. Tillsammans med medarbetarnas engagemang gör det skillnad i en alltmer konkurrensutsatt marknad där produkterna blir mer och mer lika.

Medarbetare OEM
Organisationens förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter är helt avgörande för att stärka bolagets konkurrenskraft. Det gäller såväl i affärsprocesser med kunder och tillverkare så som i bolagets interna processer. OEMs säljare och produktspecialister är nyckelpersoner i samarbetet med kunder och tillverkare och i linje med OEMs affärsmodell byggs långsiktiga förtroendefulla relationer med hjälp av engagemang och kompetens.

Stark företagskultur

OEMs företagskultur bygger på ledorden – positiv attityd, engagemang, prestigelöshet, målfokus och öppenhet. Med stor långsiktighet har OEM skapat en organisation med stark sammanhållning där prestation och trivsel är grundfundament. 

Marknadens bästa service

Säljarna ska ge kunderna marknadens bästa service och arbetar därför nära kunderna med stort affärsansvar. OEM har höga ambitioner när det gäller säljarnas förmåga att identifiera och tillvarata affärsmöjligheter. För att säljarna ska uppfylla de höga kraven krävs hög produkt- och applikationskompetens. Utveckling av säljkåren är ett fokusområde och det finns utbildningsplaner som sträcker sig över flera år. Nyrekryterade säljare utbildas genom interna och externa kurser i syfte att ge personlig utveckling och skapa en effektiv metodik i säljarbetet. Med en gedigen säljbakgrund öppnas också andra karriärmöjligheter inom OEM som till exempel säljchef eller produktchef.

Starka team och tydliga mål

Medarbetarna uppmuntras till att vara nyfikna, kreativa och målinriktade för att bidra till att bolaget utvecklas och för att påverka sin egen karriär. Erfarenhet av säljarbete eller av arbete inom produkt-
organisationen värderas högt i karriärsutvecklingen och bolaget uppmuntrar till rörlighet mellan olika verksamheter och länder. OEM har en ledarkultur som bygger på starka team och tydliga mål. Varje chef bygger sina team och sätter tydliga mål både för gruppen och för respektive individ. Stor kraft läggs på att identifiera och utveckla personer med ledaregenskaper som kan bli framtidens ledare, både lokalt och centralt och de flesta ledare rekryteras internt.
Kompetensutveckling genomförs i huvudsak inom respektive bolag. Det kompletteras med centrala initiativ, exempelvis koncerngemensamma talangutvecklingsprogram, som syftar till att både stärka kompetens och bygga nätverk mellan medarbetarna.

Attraktiv arbetsgivare

OEMs långsiktiga konkurrenskraft bygger på att medarbetarna utvecklas och har en långsiktighet samt att det kontinuerligt fylls på med unga talanger. OEM arbetar därför kontinuerligt med att utveckla sin attraktionskraft som arbetsgivare både för befintliga och för framtida medarbetare. Medarbetarna kompetensutvecklas löpande inom bland annat försäljning, teknik, ekonomi och IT, vilket ingår som en del i den personliga utvecklingen. OEM uppmuntrar medarbetare att utvecklas på olika sätt där framtagande av individuella utvecklingsplaner är en av aktiviteterna. Planerna bygger på att kombinera verksamhetens mål med individens ambitioner och utifrån detta arbeta fram planer för att utveckla medarbetarna. Innehållet i utvecklingsplanerna diskuteras på årliga utvecklingssamtal där genomförda aktiviteter följs upp och kommande års utvecklingsplan fastställs.

Strävan efter jämställdhet

Av tradition är OEMs bransch mansdominerad, men företaget strävar efter en jämnare könsfördelning. Alla medarbetare ska ha lika stora möjligheter utifrån sina kvalifikationer för arbetet, oberoende av kön, religion, etnicitet, nationalitet, ålder, funktionsvariation eller sexuell läggning. OEM har en uttalad målsättning att totalt sett öka andelen anställda kvinnor för att på sikt öka andelen kvinnor i ledande befattningar. För att lyckas med detta måste OEM öka andelen sökande kvinnor vid rekryteringar, särskilt inom de tjänster som arbetar nära kunder och leverantörer. Under 2021 ökade både andelen anställda kvinnor totalt och andelen kvinnor i ledande befattning.
 

Unga medarbetare tillför dynamik och driv

Att löpande förstärka organisationen med unga medarbetare är en viktig del i arbetet att över tid bygga konkurrenskraftiga organisationer. Unga ingenjörer med intresse för teknik och försäljning tillför dynamik och driv. Introduktionsprogram och individuella utvecklingsplaner gör att nyanställda snabbt kommer in i sina arbetsuppgifter och successivt växer in i mer ansvarsfulla positioner. Genom traineeprogram introduceras regelbundet nya medarbetare som har en färsk examen inom teknik eller ekonomi och en potential att ta framtida ledaransvar. OEM samarbetar även med flera olika utbildningsverksamheter, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och handledning av examensarbeten. Detta är ett sätt att underlätta framtida rekrytering och sprida kunskap om OEMs verksamhet.

Trivsel och hälsa för att kunna prestera

Medarbetarnas välbefinnande har alltid varit en kärnfråga för OEM då trivsel och hälsa är nödvändigt för att kunna prestera och utvecklas, både individuellt och i grupp. Investeringar görs löpande för att skapa en trevlig, trygg och säker arbetsmiljö. Företaget uppmuntrar även sina anställda till en hälsosam livsstil genom stöd till motionsaktiviteter och förebyggande hälsovård. I samband med konferenser och arbetsplatsträffar genomförs ofta aktiviteter för att skapa sammanhållning och gruppdynamik.

Ökat antal medarbetare

Tillväxt och nya satsningar framåt bidrog till att antalet medarbetare ökade från 885 till 898 under 2021. OEM förstärker organisationen kontinuerligt genom rekryteringar framför allt inom sälj- och marknadsområdet.