Medarbetarnas utveckling bygger långsiktigt konkurrenskraftiga bolag

Medarbetarnas utveckling och löpande påfyllning av unga talanger är en viktig del i arbetet att bygga ett långsiktigt konkurrenskraftigt bolag. Dagens hårda konkurrens gör att medarbetarnas kunskap och engagemang har en helt avgörande roll i bolagets framgång. Jämställda organisationer med en sund företagskultur och en bra arbetsmiljö är prioriterade områden. Detta gör även OEM till en attraktiv arbetsgivare, både för befintliga och framtida medarbetare

Kollegor

Säljare och produktspecialister har centrala roller i arbetet att utveckla verksamheternas kunderbjudande vilket i sin tur skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Starka team som kontinuerligt utvecklas gör att koncernen kan möta marknadens allt högre krav på produkt- och applikationskunskap. Detta fokus på utveckling och tillväxt skapar också goda förutsättningar för att medarbetarna kan göra karriär inom OEM.

Stark företagskultur bygger konkurrenskraftiga organisationer

Allt sedan OEM grundades för 50 år sedan har företagskulturen spelat en viktig roll i bolagets utveckling. Under åren har en rad ledord utkristalliserats och idag präglas verksamheterna av positiv attityd, engagemang, prestigelöshet, målfokus, öppenhet och långsiktighet. Den starka företagskulturen skapar starka organisationer samtidigt som koncerners bolag blir attraktiva arbetsgivare.

Långsiktiga relationer med kunder och leverantörer

Medarbetarnas starka förtroende och långsiktiga relationer med kunder och leverantörer är en viktig del i affärsmodellen och ambitionen är att hela tiden överträffa förväntningarna. Säljarna arbetar nära kunderna med ambitionen att erbjuda marknadens bästa service. Säljprocessen är väl tillrättalagd och ett bra affärsmannaskap skapar ökade möjligheter att identifiera och ta vara på nya affärsmöjligheter. Säljarna har individuella utvecklingsplaner som löper över flera år och är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla säljprocessen. Produktorganisationerna har ett nära samarbete med produktleverantörerna och fysiska möten sker både på leverantörernas fabriker och på OEMs verksamheter. Vid större projekt är det vanligt att leverantörerna besöker kunderna tillsammans med OEMs personal för att skapa de bästa förutsättningarna för att ta fram konkurrenskraftiga erbjudanden.

Ökad jämställdhet

Att öka andelen anställda kvinnor för att på sikt öka antalet kvinnor i ledande befattningar är ett av OEMs övergripande hållbarhetsmål. Jämställda organisationer blir mer dynamiska och stärker konkurrenskraften. Målsättningen är att två tredjedelar av chefsrekryteringarna ska ske internt och de högre befattningarna innehas idag ofta av personer med bakgrund inom sälj- och produktorganisationerna. Det innebär att det är särskilt viktigt att öka andelen kvinnor inom dessa områden för att lyckas med jämställdhetsmålet. Teknikbranschen är generellt mansdominerad och det är en Medarbetarnas utveckling och löpande påfyllning av unga talanger är en viktig del i arbetet att bygga ett långsiktigt konkurrenskraftigt bolag. Dagens hårda konkurrens gör att medarbetarnas kunskap och engagemang har en helt avgörande roll i bolagets framgång. Jämställda organisationer med en sund företagskultur och en bra arbetsmiljö är prioriterade områden. Detta gör även OEM till en attraktiv arbetsgivare, både för befintliga och framtida medarbetare. Säljare och produktspecialister har centrala roller i arbetet att utveckla verksamheternas kunderbjudande vilket i sin tur skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Starka team som kontinuerligt utvecklas gör att koncernen kan möta marknadens allt högre krav på produkt- och applikationskunskap. Detta fokus på utveckling och tillväxt skapar också goda förutsättningar för att medarbetarna kan göra karriär inom OEM. Stark företagskultur bygger konkurrenskraftiga organisationer Allt sedan OEM grundades för 50 år sedan har företagskulturen spelat en viktig roll i bolagets utveckling. Under åren har en rad ledord utkristalliserats och idag präglas verksamheterna av positiv attityd, engagemang, prestigelöshet, målfokus, öppenhet och långsiktighet. Den starka företagskulturen skapar starka organisationer samtidigt som koncerners bolag blir attraktiva arbetsgivare. överrepresentation av manligt sökande vid rekryteringar. Fokus ligger därför på att öka andelen sökande kvinnor, särskilt inom tjänster som arbetar nära kunder och leverantörer. En rad olika aktiviteter genomförs för att lyckas med detta, till exempel att ställa krav på rekryterarna och möta kvinnor med kvinnor i rekryteringsprocesserna.

Utveckling av individer och team

Koncernens bolag bär själva huvudansvaret för kompetensutvecklingen av medarbetarna. Därutöver görs centrala initiativ, exempelvis koncerngemensamma utvecklingsprogram som syftar till att både stärka kompetensen och bygga nätverk mellan medarbetarna. Starka team med tydliga mål, både för grupp och individ, är framgångsfaktorer och centralt i OEMs ledarkultur. För att möta medarbetarnas förväntningar på utveckling är det viktigt att varje chef arbetar med att identifiera och utveckla personer med ledaregenskaper som kan bli framtidens ledare. Då majoriteten av ledarrekryteringarna sker internt inom OEM prioriteras detta högt. Nyfikenhet, kreativitet och att vara målinriktad uppmuntras. Det är viktiga egenskaper för medarbetarnas karriärmöjligheter samtidigt som det bidrar till koncernens utveckling. Erfarenhet från sälj- och produktorganisationerna värderas högt och rörlighet mellan olika verksamheter och länder uppmuntras.

Nya unga medarbetare förstärker organisationerna

En viktig del i arbetet med att bygga konkurrenskraftiga organisationer är att löpande förstärka med nya unga medarbetare. Intresse för teknik och försäljning är meriterande vid rekryteringar och är även egenskaper som tillför driv och dynamik i organisationen. För att nyanställda snabbt skall komma in i sina arbetsuppgifter används väl fungerande introduktionsprogram och personliga utvecklingsplaner. I förlängningen stärker detta även den anställdes egen karriärsutveckling med möjligheten att succesivt växa in i mer ansvarsfulla positioner. Genom traineeprogram introduceras regelbundet nya medarbetare som har en färsk examen inom teknik eller ekonomi och en potential att ta framtida ledaransvar. För att underlätta framtida rekrytering och sprida kunskap om OEMs verksamhet samarbetar OEM även med flera olika utbildningsverksamheter, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och handledning av examensarbeten.

Kompetensutveckling

Många medarbetare inom OEM stannar länge vilket är i linje med koncerners ambition. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att stärka positionen som en attraktiv arbetsgivare, både för att behålla befintliga medarbetare och för att kunna rekrytera nya. För att medarbetarna skall trivas är det viktigt med personlig utveckling. Årliga utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner spelar en viktig roll i den kontinuerliga kompetensutvecklingen. Utvecklingsplanerna individanpassas utifrån uppföljning av tidigare års aktiviteter och medarbetarens ambitioner kombinerat med verksamhetens mål och behov. Väl fungerande processer i arbetet med medarbetarnas utveckling är också ett viktigt verktyg för att identifiera nya ledarkandidater.

Hälsosam livsstil och god arbetsmiljö

Trivsel och hälsa är nödvändigt för att medarbetare över tid ska kunna prestera och utvecklas, både individuellt och i grupp. OEM uppmuntrar medarbetarna till en hälsosam livsstil genom exempelvis stöd till motionsaktiviteter. Arbetsmiljön ska vara trevlig, trygg och säker och det görs löpande investeringar för att medarbetarna ska uppleva den exakt så. Vid till exempel konferenser och arbetsplatsträffar genomförs ofta aktiviteter för att skapa bra sammanhållning, starka team och gruppdynamik.

Ökat antal medarbetare

Antalet medarbetare ökade från 998 till 1054 under 2023. Av dessa tillkom 32 via förvärv och 24 var förstärkningar inom befintliga verksamheter.