Revisorer

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha minst en av årsstämman utsedd revisor, och om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant. Bolagets revisorer arbetar efter en revisionsplan och rapporterar sina iakttagelser till bolagsledningar, koncernledningen och till revisionsutskottet och styrelsen, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. Interna rutiner och kontrollsystem granskas löpande under året. Slutlig granskning av årsbokslut och årsredovisning görs i januari-februari. Översiktlig granskning görs av kvartalsrapport tre. Redovisning av arvode till revisorerna inklusive arvode för rådgivningstjänster lämnas i not 6. Revisorerna är skyldiga att löpande pröva sitt oberoende inför beslut att genomföra olika rådgivningstjänster.

Revisionen avrapporteras till aktieägarna i form av revisionsberättelse och andra yttranden som utgör en rekommendation till aktieägarna inför olika beslutspunkter på årsstämman. Revisionsberättelsen innehåller förslag beträffande fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen, disposition av vinsten i moderbolaget samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Arbetsinsatserna omfattar bland annat granskning av efterlevnaden av bolagsordningen, aktiebolagslagen och årsredovisningslagen samt International Financial Reporting Standards (IFRS), frågor rörande värdering av poster i rapport över finansiell ställning/balansräkning för koncernen/moderbolaget, uppföljningar av väsentliga redovisningsprocesser samt av styrning och ekonomisk kontroll. Bolagets revisor träffar revisionsutskottet tre gånger per år samt styrelsen en gång per år. Bolagets revisor deltar också vid årsstämman och beskriver och uttalar sig där om revisionsarbetet.

Vid årsstämman 2024 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för tiden intill utgången av årsstämman 2025. Till huvudansvarig har auktoriserad revisor Frida Wengbrand utsetts. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genomför revisionen i OEM International AB samt i merparten av dotterbolagen.