En hållbar framtid

Styrkan i OEMs hållbarhetsarbete ligger i att det är en del av affärsmodellen. Organisationernas stora produkt- och applikationskunskap inkluderar även hållbarhetsaspekter och blir på så vis en naturlig del av affären. Ett väl fungerade hållbarhetsarbete är även en konkurrensfördel och säkerställer OEMs fortsatta tillväxt och ekonomiska stabilitet. Koncernens övergripande hållbarhetsmål ligger i linje med prioriterade delar av Agenda 2030 och täcker de tre aspekterna av hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. OEM stärker även sin konkurrenskraft och ställning som en attraktiv arbetsgivare genom att aktivt arbeta för minskad negativ miljöpåverkan, hög affärsetik, jämställdhet och ekonomisk stabilitet.

Uppförandekoden

Mänskliga rättigheter

1) OEM stödjer och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagets inflytande.
2) OEM skall inte vara delaktigt i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

3) OEM upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.
4) OEM tar avstånd ifrån alla former av tvångsarbete.
5) OEM tar avstånd ifrån alla typer av barnarbete.
6) OEM motverkar diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

7) OEM stödjer försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
8) OEM tar initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
9) OEM uppmuntrar utvecklandet av miljövänlig teknik.

Anti-korruption

10) OEM motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.