Hållbarhetsarbete stärker OEM

En sund affärskultur med ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete är viktig för att stärka OEMs konkurrenskraft och ställning som en attraktiv arbetsgivare. OEM har i flera år haft en gemensam uppförandekod som grund för koncernens hållbarhetsarbete. Syftet är att skapa ett effektivt och ansvarsfullt arbete med relevanta aktiviteter och att utveckling inom miljö-, etik- och samhällsfrågor sker på ett likartat sätt.

Uppförandekoden

Mänskliga rättigheter

1) OEM stödjer och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagets inflytande.
2) OEM skall inte vara delaktigt i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

3) OEM upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.
4) OEM tar avstånd ifrån alla former av tvångsarbete.
5) OEM tar avstånd ifrån alla typer av barnarbete.
6) OEM motverkar diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

7) OEM stödjer försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
8) OEM tar initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
9) OEM uppmuntrar utvecklandet av miljövänlig teknik.

Anti-korruption

10) OEM motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.


OEMs uppförandekod bygger på de tio principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för koncernens samtliga bolag.