Riktlinjer för ersättning

Årsstämman 2020 beslöt om riktlinjer till ledande befattningshavare innebärande att det för verkställande direktör, koncernledning och övriga chefer som rapporterar direkt till verkställande direktör skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga ersättningsvillkor. Aktierelaterade ersättningar, s.k. incitamentsprogram ska beslutas av stämman. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken kan komma att uppgå till högst sju månadslöner. Ledande befattningshavare ska ha pensionsvillkor som ska vara premiebaserade och högst uppgå till 30 % av fast ersättning. Uppsägningstiden från bolagets sida ska inte vara längre än 24 månader och ska dessutom innebära arbetsplikt under uppsägningstiden. Inga anställningsavtal ska innehålla avgångsvederlag. Det finns ett undantag på ett avtal tecknat år 2001 där ett avgångsvederlag kan utgå med ytterligare sex månadslöner vid uppsägning från bolagets sida efter uppnådda 55 år. Avgångsvederlaget innebär inte arbetsplikt. Detta undantag innebär maximalt 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.