Riktlinjer för ersättning

Årsstämman 2024 har beslutat om fastställande av följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom OEM-koncernen. Riktlinjerna avser ersättningar till verkställande direktör, koncernledning och övriga chefer som rapporterar direkt till verkställande direktör.

OEMs vision innebär att bolaget ska vara en ledande teknikhandelskoncern inom industriella komponenter och system på utvalda marknader i norra, centrala och östra Centraleuropa. För att uppnå detta har bolaget definierat fem strategiska områden; tillväxt, sortiment, marknadsbearbetning, logistik samt medarbetare och ledare, som är viktiga för bolagets möjligheter att fortsätta utvecklas framgångsrikt och nå sina finansiella mål. Det är viktigt för OEM att ha ledande befattningshavare som har fokus på affärsmannaskap, har ett stort engagemang för bolaget och ett hållbart ledarskap vilket främjar bolagets långsiktiga intressen. Ersättningen till ledande befattningshavare ska verka för att bolaget får behålla kvalificerade ledare inom organisationen under lång tid och den ska även säkerställa möjligheten att rekrytera kvalificerade ledare både externt och internt.

För ledande befattningshavare ska det tillämpas marknadsmässiga löner och övriga ersättningsvillkor. Aktierelaterade ersättningar, s.k. incitamentsprogram ska beslutas av stämman.

Rörlig ersättning kan utgå men då till maximalt motsvarande åtta månadslöner. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till bolagets finansiella mål och baseras på utfall under ett kalenderår.

Ledande befattningshavares pensionsvillkor ska vara premiebaserade och högst uppgå till 30 % av fast ersättning.

Uppsägningstiden från bolagets sida ska inte vara längre än 24 månader och ska dessutom innebära arbetsplikt under uppsägningstiden. Inga anställningsavtal ska innehålla avgångsvederlag.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför nästa årsstämma.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets uppgift är att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa upp att tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.