Hållbarhets- och kvalitetsarbete

Hållbarhetsmål kopplade till Agenda 2030

Inför 2021 införde OEM  ett utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera, målformulera och intensifiera hållbarhetsarbetet inom koncernen. Det första steget i arbetet var att genomföra en intressent- och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen är kopplade till Agenda 2030 och några av dess 17 mål.

 

Resultat av Väsentlighetsanalys

Kunder

UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

Leverantörer

UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

Medarbetare

UN Global Goals 5 jämställdhet OEM
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

Ägare

UN Global Goals 5 jämställdhet OEM
UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
UN Global Goals 9 hållbar industri
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

Prioriterade mål

OEM har prioriterat 4 av de Globala målen utifrån de fokus- och riskområden som har identifierats ha störst betydelse för såväl OEM som för koncernens intressenter.

Resultat av Väsentlighetsanalys

UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar
UN Global Goals 5 jämställdhet OEM
UN Global Goals 9 hållbar industri

De prioriterade målen täcker även in de tre aspekterna av hållbarhet.

Miljömässigt ansvarstagande

– Miljöpåverkan från koncernens produkt- och persontransporter, uppvärmning av lokaler samt produkter och förpackningsmaterial.

Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande

– Ekonomisk stabilitet och styrka är en grundförutsättning för att kunna investera i hållbar affärsutveckling. Säkerställa ansvarsfullt företagande som representerar mänskliga rättigheter och motverkar korruption.

Socialt ansvarstagande

– Att som en ansvarsfull arbetsgivare kunna erbjuda medarbetarna kompetensutveckling, en sund arbetsmiljö och god hälsa och säkerhet samt motverka diskriminering och trakasserier i verksamheten.

Fokus på hållbarhet i alla led

OEMs styrelse är genom koncernledningen ytterst ansvariga för koncernens hållbarhetsarbete. Det operativa ansvaret ligger genom en decentraliserad företagskultur i bolagen. Utifrån koncernens övergripande hållbarhetsmål har bolagen tagit fram egna delmål och aktivitetsplaner. Hållbarhetsrådet, med representanter från de större bolagen, samordnar och säkerställer hög kvalité och fokus på hållbarhetsarbetet i hela koncernen. Medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser och kan genom en visselblåsartjänst rapportera misstankar om oegentligheter. Detta ligger helt i linje med OEMs strävan efter ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Genom den här arbetsmodellen säkerställer OEM fokus, kvalitet och ansvarstagande i hållbarhetsarbete i alla led. Vid behov stöttar moderbolaget ytterligare med verktyg och processer.

Hållbarhet genom hög produkt- och applikationskompetens

OEM strävar efter att hitta miljömässigt bra lösningar och stödjer utvecklingsinitiativ inom dessa områden. Hög produkt- och applikationskompetens ger även goda möjligt att påverka kundens val av komponenter och lösningar utifrån ett kvalitets- och miljöperspektiv. Detta tillsammans med leverantörsutvärderingar som ger kunskap om hur leverantörerna arbetar med hållbar utveckling är både en viktig del i hållbarhetsarbetet och som konkurrensfördel. En annan viktig del i hållbarhetsarbetet är OEMs lagerhantering. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att optimera lagernivåer hos olika produkter så att rätt kvantitet köps in samtidigt som det ger bättre tillgänglighet för kunderna.

Arbetsmiljö en del av hållbarhetsarbetet

Arbetsmiljön är ett område som prioriterats av OEM under 2021. Ett exempel är den satsning och investering har gjorts på att installera fler nätbalksplan på logistikcentret på Höganloft. Nätbalksplan är ett galler som skyddar mot rasrisk av pallar vid truckkörning. Det underlättar truckkörning vid lyft på hög höjd och handlar både om säkerhet för person och material. Det möjliggör även användning av engångspallar vilket genererar både en effektivitetsvinst då materialet inte behöver packas om vid inleverans och en miljövinst genom att fortsätt användning av den befintliga pallen. Genom den här satsningen har nu samtliga pallplatser på Höganloft nätbalksplan. Ett annat exempel på genomförda aktiviteter är fortsättningen på det energibesparingsprogram som pågått inom koncernen under flera år. Logistikcentret har nu uppgraderat ytterligare delar av belysningen med nya armaturer från systerbolaget Hide-a-lite och optimerat antalet ljuskällor för ett lämpligt ljusflöde. Detta ger en årlig besparing i elförbrukning på 70 000 kWh.

Redovisning enligt GHG-protokollet

OEM rapporterat utsläpp av växthusgaser enligt ghg-protokollet vilken är en av de mest använda rapporteringsmodellerna världen över. Enligt ghg-protokollets redovisning delas utsläppen av växthusgaser in i 3 scope där OEM fokuserar på att redovisa enligt scope 1 och 2 och begränsat sig till varutransporter och tjänsteresor i scope 3.

Scope 1  Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över.

Scope 2 Indirekta växthusgasutsläpp från el, fjärrvärme, fjärrkyla, och ånga.

Scope 3 Övriga indirekta växthusgasutsläpp som uppstår i verksamhetens värdekedja.

Varutransporterna är den del av verksamheten som genererar störst utsläpp, följt av tjänsteresor och uppvärmning av lokaler. OEM följer upp transportörers klimatpåverkan för att bästa transport skall kunna väljas och återanvänder även förpackningsmaterial i så stor utsträckning som möjligt. Bolagets resande påverkades stort av pandemin även 2021 vilket visar sig genom de förhållandevis låga utsläppen från tjänsteresor. Resultaten från redovisningen ligger även till grund för ytterligare aktiviteter kopplade till bolagens hållbarhetsmål.

SCOPE 1 2021 2020
Affärsresor med bil 948 ton CO2 1001 ton CO2
Energi egna lokaler 28 ton CO2 26 ton CO2
SUMMA SCOPE 1 976 ton CO2 1027 ton CO2
SCOPE 2 2021 2020
Energi egna lokaler 131 ton CO2 159 ton CO2
SUMMA SCOPE 2 131 ton CO2 159 ton CO2
SCOPE 3 2021 2020
Energi hyrda lokaler 189 ton CO2 160 ton CO2
Godstransporter 1924 ton CO2 2606 ton CO2
Affärsresor 42 ton CO2 37 ton CO2
SUMMA SCOPE 3 2155 ton CO2 2803 ton CO2

Certifierade bolag

I Sverige är OEM Automatic, OEM Electronics, Svenska Batteripoolen, Internordic Bearings, Telfa, Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik, Svenska Helag, Agolux, ATC Tape Converting, OEM Motor och Elektro Elco miljöcertifierade enligt iso 14001 och kvalitetscertifierade enligt iso 9001. I Polen är OEM Automatic kvalitetscertifierat enligt iso 9001.

Hållbarhet, kvinna framför solceller