Hållbarhets- och kvalitetsarbete

Hållbarhetsmål kopplade till Agenda 2030

Inför 2021 införde OEM  ett utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera, målformulera och intensifiera hållbarhetsarbetet inom koncernen. Det första steget i arbetet var att genomföra en intressent- och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen är kopplade till Agenda 2030 och några av dess 17 mål.

Kunden i fokus

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att hjälpa kunden att göra rätt val av komponenter och lösningar. oem erbjuder hållbara lösningar genom produkter med låg energiförbrukning, hög verkningsgrad, mindre behov av resor, smarta produkter som kan effektivisera produktionen och driften eller bara innehåller mindre mängd råvara. Produkter som har lång livslängd, går att reparera och materialåtervinna passar in bra i den cirkulär ekonomin. Strävan efter att erbjuda rätt hållbara lösningar är inte bara positivt för omställningen till ett hållbart samhälle. Det är även en konkurrensfördel som skapar affärsmöjligheter

Hållbara produkter och lösningar
OEM erbjuder ett brett sortiment av hållbara produkter och lösningar. Här är några exempel: Fjärranslutning minskar resandet oem levererar framtidens produkter inom IIOT-lösningar. Ett exempel på detta är Tosibox som levererar industriella routrar som hjälper kunder att styra och övervaka enheter på distans. På några minuter skapar man en säker VPN-tunnel till exempelvis sina PLC:er, operatörspaneler, kameror eller datorer. Distansuppkopplade enheter möjliggör effektivare arbetsprocesser och minskar risken för driftsstörningar samtidigt som det ger ett minskat resande. Återbruk ger ökad livslängd oems förädlingsverksamhet kan hjälpa kunderna att förlänga livslängden på produkter. Ett exempel på detta är kundanpassade produkter där gamla produkter repareras i stället för att kasseras. Resultatet av detta är att endast en liten del av förbrukade produkter kasseras, resterande repareras och sänds åter till kunden. Förutom att produkten får ökad livslängd ger det lägre materialåtgång och minskat avfall samtidigt som det innebär en kostnadsbesparing för kunden. Energibesparing och trygga miljöer Med hjälp av gatutbelysningen Tostås från Exolöf levererar oem belysning med ljusreglering/nattsänkning som möjliggör stora energibesparingar. Med denna teknik dimras belysningen ned under vissa timmar av dygnet för att på så sätt spara energi, samtidigt som gator och andra utomhusmiljöer kan hållas upplysta även under kvällar och nätter. Kompletteras Tostås med Zhaga-sockeln kopplas den upp mot internet vilket möjliggör styrning och övervakning på distans. Det sparar både tid och resor. 

OEM och Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen har varit en ledstjärna vid utformningen av de övergripande hållbarhetsmålen. oem har valt att fokusera på 4 av de 17 delmålen. För att optimera och få kraft i hållbarhetsarbetet skall dotterbolagens egna hållbarhetsmål vara kopplade till koncernens övergripande mål. Beroende på bolagen egna förutsättningar kan de även ha ytterligare mål kopplade till något av de globala målens andra delmål.

4 prioriterade delmål
De fokus- och riskområden som har identifierats ha störst betydelse för såväl oem som för koncernens intressenter har legat till grund för valet av de 4 globala målen som prioriterats. Genom valet av mål säkerställs även att OEMs hållbarhetsarbete inkluderar alla tre aspekterna av hållbarhet. Miljömässigt ansvarstagande Miljöpåverkan från koncernens produkt- och persontransporter, uppvärmning av lokaler samt produkter och förpackningsmaterial. Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande Ekonomisk stabilitet och styrka är en grundförutsättning för att kunna investera i hållbar affärsutveckling. Säkerställa ansvarsfullt företagande som respekterar mänskliga rättigheter och motverkar korruption. Socialt ansvarstagande Att som en ansvarsfull arbetsgivare kunna erbjuda medarbetarna kompetensutveckling, en sund arbetsmiljö, god hälsa och säkerhet samt motverka diskriminering och trakasserier i verksamheten.

OEMs uppförandekod
Uppförandekoden bygger på de tio principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact och behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för koncernens samtliga bolag.

Fokus på hållbarhet
i alla led OEMs styrelse är genom koncernledningen ytterst ansvariga för koncernens hållbarhetsarbete. Genom en decentraliserad företagskultur ligger det operativa ansvaret på bolagen vars mål och aktivitetsplaner ligger i linje med de övergripande hållbarhetsmålen. För att optimera och skapa kraft i hållbarhetsarbetet har oem ett hållbarhetsråd där de större bolagen är representerade. Hållbarhetsrådets uppgift är att skapa samordning, hög kvalitet och fokus på hållbarhetsarbetet i hela koncernen. Moderbolaget kan vid behov stötta bolagen ytterligare med verktyg och processer. Ett viktigt verktyg i arbetet med att bibehålla en hög affärsetik och ett öppet företagsklimat är den visselblåsartjänst som finns i koncernen. Där har medarbetarna en viktig roll i att rapportera eventuella avvikelser och misstankar om oegentligheter. Den här arbetsmodellen säkerställer rätt fokus, kvalitet och ansvarstagande i alla led av hållbarhetsarbetet.

Minska utsläppen av växthuseffekter

OEM har som långsiktigt mål att minska utsläppen av växthusgaser. Ett viktigt verktyg för att mäta och följa detta är den rapportering av utsläpp som görs enligt GHG-protokollet. Utsläppen redovisas i 3 scope där oem i dagsläget valt att fokusera på scope 1 och 2 och även varutransporter och tjänsteresor i scope 3. Arbetet med en mer komplett rapportering även i scope 3 har OEMs uppförandekod Mänskliga rättigheter 1) OEM stödjer och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagets inflytande. 2) OEM skall inte vara delaktigt i kränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetsrätt 3) OEM upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar. 4) OEM tar avstånd ifrån alla former av tvångsarbete. 5) OEM tar avstånd ifrån alla typer av barnarbete. 6) OEM motverkar diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. Miljö 7) OEM stödjer försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. 8) OEM tar initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. 9) OEM uppmuntrar utvecklandet av miljövänlig teknik. Anti-korruption 10) OEM motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. OEM 2021 OEM 2022 25 påbörjats av OEM Automatic AB i ett pilotprojekt. Denna redovisning kommer sedan stegvis implementeras i övriga organisationen.

Scope 1 Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över.

Scope 2 Indirekta växthusgasutsläpp från el, fjärrvärme, fjärrkyla, och ånga.

Scope 3 Övriga indirekta växthusgasutsläpp som uppstår i verksamhetens värdekedja.

SCOPE 1 2022 2021
Affärsresor med bil 1 285ton CO2 948 ton CO2
Energi egna lokaler 68 ton CO2 28 ton CO2
SUMMA 1 354 ton CO2 976 ton CO2
SCOPE 2
Energi egna lokaler 148 ton CO2 130 ton CO2
SUMMA 148 ton CO2 130 ton CO2
SCOPE 3

Energi hyrda lokaler 162 ton CO2 190 ton CO2
Godstransporter 3 112 ton CO2 2 881 ton CO2
Affärsresor 183 ton CO2 35 ton CO2
SUMMA 3 457 ton CO2 3 106 ton CO2

Aktiviteter för ökad hållbarhet

• Val av hållbart bränsle vid båttransporter.
Effekt: Minskade utsläpp.

• Ökat fokus på leverantörsutvärderingar inklusive arbetsmiljö och hållbarhetsaspekter. Effekt: Anständiga atbetsvillkor och minskad miljöpåverkan.

• Installation av solpaneler.
Effekt: Minskad elförbrukning och minskade utsläpp.

• Elavtal med förnybar el.
Effekt: Minskade utsläpp.

• Hållbarhetsfokus vid produktutveckling.
Effekt: Förlängd livslängd, sparar naturresurser och minskar avfall.

• Introducerar och marknadsför materialval som är delvis återvunnet.
Effekt: Sparade naturresurser och minskat avfall.

• Fokus på energieffektiva lösningar i säljprocessen.
Effekt: Minskad elförbrukning.

• Fokus på jämställdhet vid rekryteringar.
Effekt: Mer jämställda organisationer.

• Internutbildningar.
Effekt: Ökad kunskap och engagemang.

• Hållbarhet i säljmaterial.
Effekt: Konkurrensfördel att erbjuda hållbara lösningar.

• Hållbarhetsfokus i kommunikation.
Effekt: Konkurrensfördel att erbjuda hållbara lösningar.

Varutransporter och tjänsteresor är de två områden som har störst påverkan på oems utsläpp. Leveransproblemen under 2022 har lett till att flygfrakt av produkter ökat. Samtidigt genomför fler bolag aktiviteter för att minska transporternas påverkan. Ett exempel  är att gå över till biobaserade hållbara bränslen vid båttransporter. Även tjänsteresorna har ökat från de låga volymerna under pandemiåren. Resultaten från redovisningen är ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet och ligger till grund för kommande aktiviteter kopplade till bolagens hållbarhetsmål.

Hållbara båttransporter
Transporter av gods är det område där oem har sin största miljöpåverkan. Ett exempel på åtgärd för att minska påverkan är oem Electronics AB som via Geodis Sustainable Marine Fuel Insetting-program köper biobaserade hållbara bränslen, tillverkade av avfallsmaterial, till alla sina båtfrakter. Effekten av detta är minskade koldioxidutsläpp och att svavelutsläppen reduceras med 100%. När fossila bränslen används tillförs ytterligare kol till kolets kretslopp. Det är det ytterligare kolet som hållbara bränslen undviker. Vid förbränningen av hållbara bränslen släpps CO2 ut som redan är en del av det naturliga kolkretsloppet, vilket resulterar i ett steg mot nettonollutsläpp.   
Solceller på alla egna fastigheter
Utbyggnaden av solceller fortsätter och om fattar nu alla oems fastigheter i Tranås. Efter utbyggnaden av solceller under 2022 täcks över 50% av årsbehovet av el på fastigheterna i Tranås. Utbyggnaden kommer nu att fortsätta på övriga ägda fastigheter i Sverige och utomlands.  
Utbyggnaden av solceller på egna fastigheter har fortsatt
och omfattar nu alla oems fastigheter i Tranås. Under 2022 producerade dessa 364  
Miljömärkning som gör det lätt för kunden

Elektro Elcos miljösymbol A Hide-a-lite Choice gör det enkelt för kunden att göra det rätta för miljön. Produkter som får denna symbol uppfyller kriterier för att LED och drivdon är utbytbara och att produkten består av återvunnet material, som t.ex. plaster från havet. LED som ljuskälla hjälper kunden att sänka energiförbrukningen. Utbytbara delar ger förlängd livslängd och minskad materialåtgång. Återvinning av förbrukade produkter skapar cirkularitet, ett viktigt steg mot ett alltmer hållbart samhälle.

Hidealite choice logo

Certifierade bolag

I Sverige är OEM Automatic, OEM Electronics, Svenska Batteripoolen, Internordic Bearings, Telfa, Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik, Svenska Helag, Agolux, ATC Tape Converting, OEM Motor och Elektro Elco miljöcertifierade enligt iso 14001 och kvalitetscertifierade enligt iso 9001. I Polen är OEM Automatic kvalitetscertifierat enligt iso 9001.   

Resultat av Väsentlighetsanalys

Kunder

UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

Leverantörer

UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

Medarbetare

UN Global Goals 5 jämställdhet OEM
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

Ägare

UN Global Goals 5 jämställdhet OEM
UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
UN Global Goals 9 hållbar industri
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

Prioriterade mål

OEM har prioriterat 4 av de Globala målen utifrån de fokus- och riskområden som har identifierats ha störst betydelse för såväl OEM som för koncernens intressenter.

Resultat av Väsentlighetsanalys

UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar
UN Global Goals 5 jämställdhet OEM
UN Global Goals 9 hållbar industri

De prioriterade målen täcker även in de tre aspekterna av hållbarhet.

Miljömässigt ansvarstagande

– Miljöpåverkan från koncernens produkt- och persontransporter, uppvärmning av lokaler samt produkter och förpackningsmaterial.

Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande

– Ekonomisk stabilitet och styrka är en grundförutsättning för att kunna investera i hållbar affärsutveckling. Säkerställa ansvarsfullt företagande som representerar mänskliga rättigheter och motverkar korruption.

Socialt ansvarstagande

– Att som en ansvarsfull arbetsgivare kunna erbjuda medarbetarna kompetensutveckling, en sund arbetsmiljö och god hälsa och säkerhet samt motverka diskriminering och trakasserier i verksamheten.

OEM ska säkerställa en hållbar ekonomisk tillväxt samt värna för anständiga arbetsvillkor hos såväl OEM som leverantörer.

UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

- Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

100 % av alla medarbetare ska ha ett medarbetarsamtal under året.
Referenspunkt 2022:
(Uppfölöjning sker januari 2023).

Nöjd medarbetarindex skall vara högre än 4,0 vid genomförd NMI.
Referenspunkt 2022: 4,1.

Antalet leverantörsbedömningar skall öka jämfört med 2022.
(Definition leverantörsbedömning är dokument "Supplier assessment").

- Inventera antal leverantörer som har en code of conduct.
Referenspunkt: Utfall 2022. 

OEM ska bidra till minskad klimatpåverkan genom att reducera koldioxidutsläppen.

UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar  Mäta, målsätta och reducera utsläppen baserat på GHG-Protokollet.

Mätpunkt: Ton CO2 / Oms. MSEK. 2022: 1,0

2022:

- Scope 1: 1357 ton CO2

- Scope 2: 148 ton CO2

- Scope 3: 3457 ton CO2

 

Halvera CO2-utsläppen var 10:e år.
Referenspunkt Ton CO2 / Oms. MSEK. 2020: 1,2
2020:
- Scope 1: 1027 ton CO2

- Scope 2: 153 ton CO2

- Scope 3: 3013 ton CO2

 

100 % förnyelsebar inköpt energi tom 2030.

Kartlägga och mäta andelen förnybar energi under 2022.

Fosilfri fordonsflotta 2030.

Särredovisning GHG-protolollet på el-, hybrid- och förbränningsmotor.

 

Genomföra aktiviteter för att minska fossilberoendet vid godstransporter.

Referenspunkt:

 Mät genomförda aktiviteter per bolag under 2022.

 

Öka kunskap, medvetenhet och engagemang i organisationen.

Referenspunkt:

Mät genomförda aktiviteter per bolag under 2022.

OEM ska ha en inkluderande arbetsmiljö där alla har lika stora möjligheter utifrån sin kvalifikation för arbetet oberoende av kön.

 
UN Global Goals 5 jämställdhet OEM  Minst 30 % kvinnor vid rekryteringar,
med syfte öka andelen anställda kvinnor.
Minst 20 % kvinnor vid rekryteringar till sälj- och produkttjänster, med syfte att på sikt öka antalet kvinnor i ledande befattning.
OEM ska genom hög produkt- och applikationskunskap påverka kundens val av komponenter och lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
UN Global Goals 9 hållbar industri  Inventera antal leverantörer som har en hållbarhetsrapport.

 Utfall 2022 ligger till grund för kommande års målsättning och aktivitetsplaner.

 

Kommunicera miljömässigt bra produkter i marknadskommunikation och säljprocesser.
Under 2023 skall antal "content" med hållbarhetsprofil rapporters. Det skall även rapporteras hur man använder detta i säljprocessen. 

 100 % av alla produkter ska ha information om REACH/SCIP.