Hållbarhets- och kvalitetsarbete

Väsentliga hållbarhetsfrågor

OEMs styrelse är genom koncernledningen ytterst ansvariga för koncernens hållbarhetsarbete. Av de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna har följande fokus- och riskområden identifierats ha största betydelse för såväl oem som koncernens intressenter.

Miljömässigt ansvarstagande – Miljöpåverkan från koncernens produkt- och persontransporter, uppvärmning av lokaler samt produkter och förpackningsmaterial.

Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande – Ekonomisk stabilitet och styrka är en grundförutsättning för att kunna investera i hållbar affärsutveckling. Säkerställa ansvarsfullt företagande som representerar mänskliga rättigheter och motverkar korruption.

Socialt ansvarstagande – Att som en ansvarsfull arbetsgivare kunna erbjuda medarbetarna kompetensutveckling, en sund arbetsmiljö och god hälsa och säkerhet samt motverka diskriminering och trakasserier i verksamheten.

Det operativa ansvaret ligger genom en decentraliserad företagskultur i bolagen. Koncernens bolag genomför årligen minst tre hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Under 2020 var en av dessa aktiviteter att mäta och redovisa utsläpp av växthusgaser enligt ghg-protokollet (The Greenhouse Gas Protocol). Aktiviteterna följs upp i styrelser och ledningsgrupper. Vid behov kan moderbolaget stötta med verktyg och processer.

CSR aktiviteter

Redovisa utsläpp av växthusgaser enligt GHG-protokollet

För att stärka hållbarhetsarbetet ytterligare har oem under 2020 rapporterat utsläpp av växthusgaser enligt ghg-protokollet vilken är en av de mest använda rapporteringsmodellerna världen över. Enligt ghg-protokollets redovisning delas utsläppen av växthusgaser in i 3 scope där oem under 2020 fokuserar på att redovisa enligt scope 1 och 2 och begränsat sig till varutransporter och tjänsteresor i scope 3.

Scope 1 Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över.
Scope 2 Indirekta växthusgasutsläpp från el, fjärrvärme, fjärrkyla, och ånga.
Scope 3 Övriga indirekta växthusgasutsläpp som uppstår i verksamhetens värdekedja.

Utsläppstyp  Scope  Påverkan   
Direkta utsläpp  1 040 ton CO2  Främst resor med företagets tjänstebilar. 
Indirekta utsläpp  0,11 ton CO2  Främst elförbrukning. 
2 642 ton CO2  Främst varutransporter. 

Varutransporterna är den del av verksamheten som genererar störst utsläpp, följt av tjänsteresor med bil. Pandemins påverkan på bolagets resande visar sig tydligt genom minskade utsläpp från tjänsteresor.

Ökat fokus på hållbarhet

Resultaten från redovisningen ligger även till grund för kommande aktiviteter och den utveckling av hållbarhetsarbete som inleddes under 2020. Hållbarhetsmålen kopplas framöver till FNs Globala mål, Agenda 2030 och några av dess 17 delmål. Under 2020 inrättades även ett hållbarhetsråd med deltagare från ett antal av koncernens bolag med syftet att säkerställa ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor inom hela koncernen. oem strävar efter ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser och kan via oems visselblåsartjänst rapportera misstankar om oegentligheter.

Strävar efter minskad miljöpåverkan

Miljö är en del av oems uppförandekod och aktiviteter som leder till ett ökat miljömässigt ansvarstagande prioriteras. Störst miljöpåverkan hos oem har varutransporter, resor, uppvärmning av lokaler samt tillverkning och användning av produkter.

 

Dessa områden har varit i fokus sedan många år och oem strävar efter att hitta miljömässigt bra lösningar och stödjer utvecklingsinitiativ inom dessa områden. oems höga produkt- och applikationskompetens ger även goda möjligt att påverka kundens val av komponenter och lösningar utifrån ett kvalitets- och miljöperspektiv. Detta tillsammans med leverantörsutvärderingar som ger kunskap om hur leverantörerna arbetar med hållbar utveckling är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

En annan viktig del i hållbarhetsarbetet är oems lagerhantering. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att optimera lagernivåer hos olika produkter så att rätt kvantitet köps in samtidigt som det ger bättre tillgänglighet för kunderna. Transportörers klimatpåverkan följs upp för att bästa transport skall kunna väljas. oem strävar även efter att återanvända förpackningsmaterial i så stor utsträckning som möjligt.

 

Energibesparing ger resultat

Ett framgångsrikt exempel på genomförda aktiviteter är ett flerårigt energibesparingsprojekt som oem genomför på oems fastigheter i Tranås. Det har genomförts en rad aktiviteter och investeringar där bland annat ventilationen har moderniserats, värmepumpsanläggning med bergkyla har utökats för att ersätta en äldre elpanna, snabbstängande automatiska portar har installerats för att minska uppvärmningsbehov och förbättra arbetsmiljön. I december 2019 driftsattes en solcellsanläggning på oem logistikcenter Höganloft som genererade ca 240 mwh under 2020. I stora delar av fastigheterna byttes belysning ut till led-belysning, ett arbete som fortsätter även under 2021. För logistikcentret Höganloft innebär energibesparingarna att elförbrukningen 2020 ligger på samma nivå som för 2017 trots att fastighetens yta har ökat med ca 40 procent. På övriga fastigheter har elförbrukningen minskat med ca 25-50 procent beroende på fastighet. Kvaliteten är avgörande för konkurrenskraften Kvaliteten i alla delar av affärsprocessen är avgörande för oems konkurrenskraft. Bolagen arbetar därför sedan länge systematiskt med att utveckla kvalitet och effektivitet. Koncernens egna ledningssystem av aktiviteter, ”oqd” – oem Quality Development bygger på Toyotas principer. Ledningssystemet systematiserar bland annat noggrann uppföljning av avvikelser, visualisering av utfall jämfört med mål och förbättringsinitiativ från medarbetarna. oem Automatic i Sverige har utvecklat systemet som även används i olika omfattning inom övriga koncernen.

Certifierade bolag

I Sverige är oem Automatic, oem Electronics, Svenska Batteripoolen, Internordic Bearings, Telfa, Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik, Svenska Helag, Agolux, ATC Tape Converting, oem Motor och Elektro Elco miljöcertifierade enligt iso 14001 och kvalitetscertifierade enligt iso 9001. I Polen är oem Automatic kvalitetscertifierat enligt iso 9001.