Starkt första kvartal i en orolig tid

Jörgen Zahlin

Första kvartalet 2020 är ett nytt ”all time high” både avseende omsättning och resultat. Tillväxttakten är i nivå med andra halvåret föregående år och efterfrågan har varit generellt god.

Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med första kvartalet 2019, där förvärv och valutaeffekter stod för 1 respektive 2 procentenheter. Det innebär att den organiska tillväxten uppgick till 2 procent under perioden. Orderingången var också stark med en ökning på 16 procent, där 6 % av ökningen kommer från en stor engångsaffär som sträcker sig över två år.

Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till drygt 12 procent, vilket är i nivå med samma period förra året. Bruttomarginalen har stärkts 0,4 procentenheter vilket i huvudsak beror på den försvagade svenska kronan.

Utveckling i regionerna

Bryter vi ner utvecklingen på våra regioner kan vi konstatera en fortsatt god utveckling i Sverige med en tillväxt på 3 procent. Elektro Elco och ATC Tape Converting har en tillväxt på drygt 20 procent medan OEM Motor, Telfa och Batteripoolen har en tillväxt på över 10 procent.

Region Finland, Baltikum och Kina har sammantaget haft ett starkt kvartal med en tillväxt på 9 procent till stor del beroende på god utveckling i Rauheat och OEM Finland.

I vår tredje region uppgår tillväxten till 6 procent vilket i huvudsak är förvärvad tillväxt. Verksamheterna i Ungern, Norge, Danmark och Polen har haft en god tillväxt medan övriga marknader har minskat.

COVID-19 – påverkan på OEM-koncernen

Vi är alla starkt påverkade av Corona-krisen och det pågår arbete i alla enheter för att minska kostnaderna och förbereda oss för en betydligt lägre efterfrågan. Även om de flesta av våra verksamheter har haft god försäljning under mars så är det tydligt att vi går in i en period med helt ändrade förutsättningar. Vi måste samtidigt värna om våra medarbetares hälsa och följer Folkhälsomyndighetens och respektive lands regeringars regler och rekommendationer för att i möjligaste mån begränsa spridningen av viruset.

Ta tillvara möjligheter som uppstår

Hur vi tar oss igenom denna kris beror till stor del på hur vi går in i krisen. Vår ambition är att behålla så stor del som möjligt av vår organisation, våra kunder och våra leverantörer. Att det blir förändringar måste vi räkna med. Vår storlek och finansiella styrka kommer ge oss goda förutsättningar att hantera situationen samtidigt som vi kan fånga upp affärsmöjligheter.

Jörgen Zahlin

Verkställande direktör och koncernchef