Den goda efterfrågan fortsätter

2021-10-20

Den goda efterfrågan från första halvåret har fortsatt in i tredje kvartalet trots att det bitvis är stora utmaningar att få fram leveranser. Problemen med transporter och produktion återspeglas i den höga orderingången, vilken kommer både från ökade behov och från större beställningar av kunder för att undvika framtida brister. Bristerna har även lett till förhållandevis stora prishöjningar vilket också påverkat omsättningen positivt.

Orderingången ökade med 30 procent och nettoomsättningen ökade med 18 procent. Valutan påverkade negativt med 1 procent och förvärv påverkade inte nettoomsättningen, vilket ger en organisk tillväxt för tredje kvartalet på 19 procent.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 43 procent under kvartalet och EBITA-marginalen stärktes till 17,0 procent (14,0). Förklaringen till det starka resultatet är den ökade omsättningen och förbättrad bruttomarginal. Tredje kvartalet föregående år påverkades av pandemin vilket påverkar jämförelsetalen positivt.

För perioden januari-september 2021 ökade omsättningen med 15 procent och orderingången med 22 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 42 procent och rörelsemarginalen uppgick till 16,1 procent (13,0).

Utvecklingen i regionerna

I region Sverige var efterfrågan fortsatt god vilket gav en organisk tillväxt på 15 procent. Elektro Elco, Internordic, OEM Electronics och Svenska Batteripoolen är de enheter med starkast utveckling i kvartalet.

Även i region Finland, Baltikum och Kina var efterfrågan god och den organisk tillväxten uppgick till 20 procent i kvartalet. Rauheat, OEM Electronics, Hide-a-lite, de baltiska verksamheterna och verksamheten i Kina är de enheter som haft starkast utveckling.

Region Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa har också återhämtat sig starkt vilket gav en organisk tillväxt på 30 procent i kvartalet. Alla verksamheter har starka tillväxttal där de engelska verksamheterna samt verksamheterna i Polen och Slovakien har haft starkast tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Råvaru- och komponentbrist är tillsammans med transportproblem ett fortsatt fokusområde för respektive verksamhet. Samtidigt som detta i vissa fall leder till leveransproblem skapas också nya affärsmöjligheter där vi lyckas säkerställa god leveransförmåga.

Fortsatt utmanande marknadssituation 

Organisationen har under en längre period ställts inför en rad utmaningar såsom materialbrist, prisökningar och ökade transportkostnader. Kreativiteten och handlingskraften tillsammans med att ligga nära både kunder och leverantörer har dock gjort att vi succesivt stärkt våra positioner och kunnat öka marknadsandelarna. Detta är ytterligare bevis på våra medarbetares förmåga att ställa om och anpassa sig till rådande situation.

Jörgen Zahlin

VC och koncernchef, OEM International AB