Ännu ett rekordår

Tranås i mars 2023

Jörgen Zahlin, VD & Koncernchef

Jörgen Zahlin, VD & Koncernchef
OEM International AB

Den goda efterfrågan 2021 fortsatte under 2022 och utmaningarna i leveranskedjorna har hanterats på ett framgångsrikt sätt vilket gav en organisk tillväxt på 12 procentenheter. Försvagningen av den svenska kronan, framför allt mot euron och US-dollar, bidrog till ökad omsättning med 6 procentenheter och förvärvet av Demesne Electrical på Irland, som genomfördes i januari, har utvecklats positivt och bidrog med 7 procentenheter. Detta gav en total årsomsättning på 4 731 MSEK vilket är en tillväxt på 25 procent och ytterligare ett i raden av rekordår.

Det var framför allt det nära samarbetet med leverantörer och förmågan att hitta alternativa leveransvägar som gjorde att leveranskvaliteten mot kunderna kunde upprätthållas under våren. Långa leveranstider har krävt lång framförhållning i beställningsarbetet mot underleverantörer. Detta har medfört en succesiv lageruppbyggnad som accelererade under hösten som en konsekvens av att leveranssituationen generellt förbättrades. Bedömningen är att det är en förhållandevis låg risk i det ökade lagret och att lagernivån succesivt kommer att normaliseras under 2023.

Förvärvet tillsammans med en rad satsningar gör att antalet anställda ökat med 100 medarbetare till totalt 998 medarbetare. Marknadsaktiviteterna och resandet har också ökat men är ändå inte uppe i de nivåer som var före pandemin. Kostnadsökningarna ligger i nivå med omsättningsökningen och bruttomarginalen var i stort oförändrad mot föregående år. Resultat före skatt ökade med 26 procent och nådde en ny rekordnivå på 724 msek och även EBITA-marginalen nådde en ny rekordnivå på 16,1 procent (15,6).

Utveckling i regionerna

Det blev rekordår för alla regioner både avseende omsättning och resultat. Bolagen har generellt sett haft en god efterfrågan och merparten av bolagen har haft tillväxttal som överstiger 10 procent. Även lönsamhetsmässigt har verksamheterna stärkts under året och merparten har en rörelsemarginal som överstiger 10 procent.

Sverige, som är den största regionen, ökade omsättningen med 18 procent och orderingången ökade med 11 procent. De verksamheter som utvecklats starkast var Svenska Batteripoolen som ökade omsättningen med 28 procent och ATC Tape Converting som ökade omsättningen med 23 procent. Koncernens största bolag OEM Automatic har haft ett framgångsrikt år med en tillväxt på drygt 20 procent. Tillväxt och stärkt bruttomarginal gjorde att rörelseresultatet för regionen (EBITA) ökade med 27 procent.

Omsättningen i region Finland, Baltikum och Kina ökade med 22 procent och orderingången ökade med 10 procent. Merparten av verksamheterna har haft stark utveckling där oem Automatic och
OEM Electronics ökade omsättningen med 23 respektive 21 procent. Stark omsättningstillväxt och förbättrad bruttomarginal gjorde att rörelseresultatet (EBITA) för regionen ökade med 16 procent.

För region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa ökade omsättningen med 55 procent och orderingången ökade med 39 procent. Exkluderat förvärv var tillväxten 17 procent. Verksamheterna i Danmark och på Irland har haft starkast tillväxt på drygt 20 procent. Det genomförda förvärvet tillsammans med tillväxten på övriga verksamheter förbättrade lönsamheten och
rörelseresultatet (EBITA) för regionen med 111 procent.

 

Förvärv

I början av januari 2022 förvärvades Demesne Electrical på Irland som är en ledande distributör av produkter för elektrisk styrning, energibesparing och installation. Bolaget har flera gemensamma leverantörer med andra OEM-bolag och affärsmodellen är snarlik. Det har varit spännande att påbörja samarbetet med Demesne som på ett positivt sätt integrerats in i koncernen. Förvärvet passar väl in i koncernen och etableringen på en ny intressant marknad kommer skapa nya möjligheter. Bolaget har under året utvecklats väl och omsättningen har ökat med 22 procent till motsvarande 247 msek och lönsamheten har förbättrats.

En rad andra bolag har varit uppe för diskussion under året och det pågår ett antal diskussioner där vi arbetar för att kunna genomföra ytterligare förvärv.

 

Utdelning

OEMs filosofi är att göra utdelningar i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv. För räkenskapsåret 2022 föreslås en utdelning om 1,50 kr/aktie vilket är en höjning med 9 procent jämfört med ordinarie utdelning föregående år. Detta motsvarar 36 procent av resultatet per aktie efter skatt och en direktavkastning på 2,1 procent baserat på oems aktiekurs vid årets utgång.

OEM har sedan bolaget noterades på börsen 1983 lämnat en stigande utdelning, undantaget fem år då utdelningen varit oförändrad samt 2009 då utdelningen sänktes med 33% och pandemiåret 2020 då ingen utdelning lämnades.

 

Fortsatt oro i omvärlden skapar en osäker marknadssituation

De geopolitiska spänningarna tillsammans med pandemin har de senaste åren varit en stor prövning. Förändringar av efterfrågan och tillgänglighet, kostnadsökningar och inflation gör det svårplanerat. Organisationens anpassningsförmåga och kreativitet har varit nyckeln till den framgång som OEM har haft de senaste åren. Ett handelsbolags roll är att arbeta nära kunder och leverantörer och löpande anpassa strategierna för att kunna serva kunderna på bästa sätt och samtidigt söka nya affärsmöjligheter. Jag är stolt över att arbeta i en organisation som präglas av
kunskap och serviceanda och som på ett konsekvent sätt arbetar för att bygga ett långsiktigt företag med stabil tillväxt och lönsamhet.

 

Jörgen Zahlin

VD och koncernchef, OEM International AB