Stabil utveckling - starkt resultat

Jörgen Zahlin

Under tredje kvartalet har efterfrågan stabiliserats. Koncernens nettoomsättning minskade förvisso med 2 procent jämfört med samma period förra året, men utvecklingen kan helt hänföras till valutaeffekter som påverkade omsättningen negativt med 3 procent. Förvärv bidrog positivt med 1 procent, vilket innebär en oförändrad organisk tillväxt i kvartal tre. Jämfört med föregående kvartal, där nettoomsättningen minskade med 10 procent, ser vi en positiv utveckling. Orderingången följer samma mönster och minskade med 3 procent jämfört med samma period förra året, men är betydligt starkare än förra kvartalets 13-procentiga nedgång.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 3 procent under tredje kvartalet och EBITA-marginalen stärktes ytterligare till 14,0 procent (13,4). Detta är det starkaste resultatet för ett enskilt kvartal i OEM:s historia. Förklaringen är en marginellt lägre omsättning med en markant lägre kostnadsbas, framför allt på grund av lägre resekostnader.

För niomånadersperioden januari-september 2020 är bilden liknande, orderingången är i princip oförändrad jämfört med samma period 2019, nettoomsättningen minskade med 2 procent samtidigt som resultat har förbättrats. EBITA-marginalen ökade från 12,2 procent till 13,0 procent.

Utveckling i regionerna, tredje kvartalet

Vi är fortsatt påverkade av Corona-pandemin. Under andra hälften av kvartalet har dock många av våra verksamheter återupptagit marknadsaktiviteter, även om förutsättningarna fortsatt skiljer sig åt i olika regioner.

I region Sverige hade vi en organisk tillväxt på 4 procent under kvartalet, vilket måste betecknas som starkt. Valutaeffekter påverkade nettoomsättningsutvecklingen negativt och totalt uppgick tillväxten till 2 procent. Elektro Elco är den enhet som visar på starkast utveckling, men även OEM Automatic, Batteripoolen och ATC Tape Converting är värda att nämnas i sammanhanget.

I region Finland, Baltikum och Kina minskar såväl orderingång som nettoomsättning, och en negativ organisk utveckling med 2 procent, samt en negativ påverkan av valutaeffekter om 4 procent, ger en minskning av nettoomsättningen med 6 procent. Sitek-Palvelu, som är en av våra mindre enheter, har haft positiv utveckling hela året.

Region Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa har generellt haft en större påverkan av pandemin än våra svenska och finska verksamheter. Den organiska omsättningstillväxten är negativ med 10 procent. De norska, polska och ungerska verksamheterna har klarat sig bäst men har ändå en mindre omsättningsminskning. De två marknader som påverkats mest av pandemin är Storbritannien och Slovakien.

Välfungerande affärsmodell

Det finns en inneboende styrka i vår affärsmodell som gång på gång visat sig hålla. De utmaningar som vi i år ställts inför hade vi aldrig klarat utan fantastiska medarbetare och en stark företagskultur. Pandemin är inte en tillfällig storm som snart blåser över. Det arbetas intensivt med att utveckla vårt sätt att arbeta utifrån de nya förutsättningarna, som gör att vi fortsatt kan bidra till befintliga och nya kunders utveckling och på så sätt stärka vår marknadsposition.

Jörgen Zahlin

Verkställande direktör och koncernchef