Hög anpassningsförmåga i en osäker tid

Jörgen Zahlin

Utvecklingen under det andra kvartalet 2020 har präglats av en sjunkande efterfrågan. Nettoomsättningen minskade med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Förvärv påverkade utvecklingen positivt med 1 procent och valutaeffekter negativt med 1 procent, vilket gav en organisk tillväxt på -10 procent under perioden. Orderingången minskade i sin tur med 13 procent.

Efter en längre tid av god utveckling befinner vi oss nu i en helt ny marknadssituation. Verksamheten har kraftigt påverkats av Corona-pandemin men organisationen har på ett positivt sätt anpassat sitt arbetssätt. Det är en besvärlig situation och det finns en osäkerhet både inför den närmaste framtiden och hur pandemin påverkar marknaden i ett längre perspektiv. Samtidigt har vi en god manövrerbarhet och en förmåga att ställa om till en ny verklighet, vilket inte minst visas genom att resultatet upprätthållits trots minskad omsättning.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade under andra kvartalet med 7 procent. Resultatet har påverkats av att koncernens rörelsekostnader minskat under perioden samt av erhållna statliga stöd i varierad omfattning i de länder vi har verksamhet. Den minskade omsättningen kombinerat med resultatförbättringen gör att rörelsemarginalen har förstärkts med två procentenheter, jämfört med andra kvartalet 2019, och uppgick till 13 procent.

Sammantaget för första halvåret minskade OEM:s omsättning med 2 procent, medan orderingången ökade med 2 procent.

Utveckling i regionerna

Den minskade efterfrågan återfinns under andra kvartalet i alla regioner. I region Sverige minskade omsättningen med 9 procent och den sjunkande efterfrågan märks i samtliga verksamheter, Elektro Elco och ATC Tape Converting undantaget. I region Finland, Baltikum och Kina minskade efterfrågan med 7 procent och även i denna region har merparten av verksamheterna en lägre omsättning än motsvarande period förra året. I region Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa minskade omsättningen med 16 procent, där verksamheten i Norge uppvisar en positiv tillväxt, vilket är hänförligt till det förvärv som genomfördes i slutet av 2019.

Vi är, som många andra, klart påverkade av Corona-pandemin och de flesta av våra verksamheter har märkt en minskad efterfrågan månad för månad under andra kvartalet. Samtidigt var vi förberedda på att andra kvartalet skulle innebära helt nya förutsättningar, och olika åtgärder vidtogs tidigt för att anpassa verksamheterna och samtidigt värna om medarbetarnas hälsa. Hög anpassningsförmåga är också något som kommer att genomsyra verksamheterna under överskådlig tid framöver.

Vår långsiktiga strategi ligger fast

I vd-ordet för årets första kvartal skrev jag att hur vi tar oss igenom denna kris beror till stor del på hur vi går in i den. Viktigt är också att vi är fortsatt kreativa i att driva våra affärer framåt. Den digitala omställningen tillsammans med medarbetarnas positiva inställning har hjälpt oss, och vi har goda möjligheter att utveckla verksamheten och hitta nya affärsmöjligheter trots att vi befinner oss i en osäker tid.

Jörgen Zahlin

Verkställande direktör och koncernchef