Omsättnings- och resultatrekord

Tranås 26 april 2022

Efterfrågan under första kvartalet var i likhet med sista kvartalet 2021 fortsatt hög, vilket tillsammans med en god leveransförmåga gav en omsättningsökning på 23 %. Förvärv påverkade nettoomsättningen med 7 procentenheter och valutan påverkade med 4 procentenheter vilket sammantaget ger en organisk tillväxt på 12 procent.

Även orderingången har varit fortsatt stark och ökade med 27 procent samtidigt som den översteg omsättningen med 16 procent.  De allt längre leveranstiderna från tillverkarna gör att kunderna lägger längre order för att säkra upp framtida leveranser.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 35 procent under kvartalet och EBITA-marginalen stärktes till 16,7 procent (15,2). Förklaringen till det starka resultatet är den ökade omsättningen och förbättrad bruttomarginal.

Ukraina-kriget har så här långt haft en liten påverkan på OEM. Det är en i sammanhanget marginell omsättning till ett fåtal kunder i den aktuella regionen och leveranser till de kunder som funnits i Ryssland har stoppats. Däremot finns det en rad större kunder till OEM som i sin tur har kunder i regionen, vilket kommer medföra efterfrågeminskningar. Men utifrån OEMs totala omsättning bedöms inte detta påverka OEMs omsättning i någon högre grad.

 

Förvärv av bolag på Irland

I början av januari 2022 förvärvades Demesne Electrical på Irland, med en omsättning på cirka 205 MSEK och med ett rörelseresultat på cirka 26 MSEK för 2021. Bolaget är en ledande distributör av elkomponenter och har flera gemensamma leverantörer med andra OEM-bolag. Förvärvet passar väl in i koncernen och har utvecklats väl under första kvartalet.

Utveckling i regionerna

Den starka efterfrågan kombinerat med prishöjningar och positiva valutaeffekter har gett en generellt sett stark tillväxt samtidigt som bruttomarginalen har förbättrats. Starkast tillväxt återfanns i Region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa med en organisk tillväxt på 20 procent och i region Finland, Baltikum och Kina var den organiska tillväxten 18 procent. I region Sverige var den organiska tillväxten 8 procent.

OEMs verksamheter har så här långt klarat av att upprätthålla en god leveransförmåga men det kommer vara fortsatta utmaningar med att upprätthålla leveranskapaciteten, vilket återspeglas i den allt högre orderstocken.

 

Marknadssituation fortsatt osäker

De geopolitiska spänningar som för närvarande råder tillsammans med råvarubrister och stora prishöjningar skapar en osäkerhet framåt. OEM har en historia där marknadspositioner har stärkts och marknadsandelarna har ökats i oroliga tider. Medarbetarnas kreativitet och engagemang är nyckeln till koncernens positiva utveckling vilket succesivt bygger en starkare koncern.

 

Jörgen Zahlin

VD och koncernchef, OEM International AB