Stark avslutning på året

Efterfrågan var god under fjärde kvartalet och orderingången ökade med 7 procent och nettoomsättningen med 5 procent. Förvärv påverkade nettoomsättningen med 1 procent och valutan påverkade negativt med 3 procent. Det innebär att den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till 7 procent. Detta är en tydlig återhämtning från andra och tredje kvartalet som hade en organisk tillväxt på -10 procent respektive 0 procent.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 26 procent under fjärde kvartalet och EBITA-marginalen stärktes till 12,4 procent (10,3). Förklaringen till det starka resultatet är den ökade omsättningen tillsammans med lägre kostnader i huvudsak till följd av mindre marknadsaktiviteter.

För helåret 2020 har den succesiva återhämtningen gjort att orderingången överträffade föregående år med 2 procent medan omsättningen hamnade på föregående årsnivå. Förvärv påverkade nettoomsättningen med 1 procent och valutan påverkade negativt med 1 procent.

Rörelseresultatet (EBITA) för helåret ökade med 10 procent till den högsta nivån i företagets historia. EBITA-marginal nådde också den högsta nivån i företagets historia och uppgick till 12,9 procent (11,7).

Utveckling i regionerna, fjärde kvartalet

Smittspridningen ökade under fjärde kvartalet vilket gjorde att de marknadsaktiviteter som succesivt återupptogs under tredje kvartalet åter avstannande. Samtidigt har respektive organisation i högre grad mognat i den nya situationen och har hittat effektiva former att bedriva försäljningsarbetet.

I region Sverige var återhämtningen stark vilket gav en organisk tillväxt på 8 procent. ATC och Elektro Elco är de enheter som visar på starkast utveckling, men även OEM Automatic, Svenska Helag, Nexa, Internordic, Telfa och Batteripoolen har haft positiv omsättningsutveckling i kvartalet.

Även region Finland, Baltikum och Kina hade en stark återhämtning, vilket gav en organisk tillväxt på 6 procent. Verksamheterna i Finland har haft en god återhämtning under kvartalet medan efterfrågan fortsatt varit svag i Baltikum.

Region Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa har fortsatt störst påverkan av pandemin, men har haft en viss återhämtning. De norska och engelska verksamheterna har haft positiv omsättningsutveckling under kvartalet.

Stabil affärsmodell

Den pågående pandemin har skapat en osäker marknadssituation vilket gör att planer löpande måste omarbetas. Det vi upplevt under det gångna året liknar inget annat som vi varit med om. Koncernens verksamheter har dock på ett imponerande sätt klarat av att inte bara vidmakthålla servicenivån till kunderna utan också fortsatt utvecklat verksamheterna och tagit nya marknadsandelar. Det starka engagemang och kreativiteten som finns i våra bolag är djupt imponerande och jag är övertygad om att detta på många sätt besvärliga år har stärkt koncernen.

Jörgen Zahlin

Verkställande direktör och koncernchef