Nytt resultatrekord

2021 04 22

Efter förra årets nedgång under andra och tredje kvartalet ökade efterfrågan vilket har fortsatt under årets första kvartal och lett till ”all time high” avseende resultatet.

Orderingången ökade med 1 procent och nettoomsättningen ökade med 2 procent. Förvärv påverkade inte nettoomsättningen och valutan påverkade negativt med 5 procent. Sammantaget ger detta en organisk tillväxt på 7 procent i första kvartalet.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 27 procent under kvartalet och EBITA-marginalen stärktes till 15,2 procent (12,2). Förklaringen till det starka resultatet är den ökade omsättningen och förbättrad bruttomarginal tillsammans med lägre kostnader. De lägre kostnaderna beror i huvudsak på minskade marknadsaktiviteter och lägre resekostnader till följd av pandemin.

Utveckling i regionerna

I region Sverige var efterfrågan god vilket gav en organisk tillväxt på 10 procent. Elektro Elco, Svenska Helag, ATC och Svenska Batteripoolen är de enheter som visar på starkast utveckling. Men även OEM Motor, Internordic och Nexa har haft positiv omsättningsutveckling i kvartalet.

Även region Finland, Baltikum och Kina hade ett starkt kvartal, vilket gav en organisk tillväxt på 4 procent. Inräknat valutaeffekter minskade dock omsättningen med 2 procent. De baltiska verksamheterna, verksamheten i Kina samt Akkupojat i Finland är de enheter som haft starkast utveckling.

Region Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa har haft en viss återhämtning vilket gav en organisk tillväxt på 2 procent. Inräknat valutaeffekter minskade dock omsättningen med 5 procent. De engelska, tjeckiska och slovakiska verksamheterna har haft positiv omsättningsutveckling under kvartalet.

Den ökade smittspridningen har fortsatt under hela första kvartalet vilket gjort att marknadsaktiviteter fortsatt varit på en begränsad nivå samt att affärsresor endast förekommit i undantagsfall. Respektive organisation har arbetat vidare med hög aktivitetsnivå på de sätt som varit möjliga och på ett effektivt sätt servat våra kunder och utvecklat affärerna.

Marknadssituation fortsatt osäker

Generellt god efterfrågan, prisökningar från våra leverantörer baserat på råvarukostnadsökningar samt ökade kostnader för transporter från Asien har i många fall skapat utmaningar. Så här långt har kostnadsökningarna kunnat hanterats på ett affärsmässigt sätt och leveransförmågan har till övervägande del varit acceptabel. Marknadssituation är dock fortsatt osäker och vi måste ligga nära både kunder och leverantörer och löpande omvärdera våra planer. Kreativiteten och handlingskraften i våra bolag har så här långt varit imponerande och jag har stark tilltro till att koncernen kommer fortsätta ta nya marknadsandelar

 

Jörgen Zahlin

VC och koncernchef, OEM International AB