Affärsmodell

Värde för kunderna

Några av OEMs värdeord är kunskap, service och kvalitet vilket karaktäriserar samarbetena med kunderna. OEMs medarbetare har hög kunskap om både verksamheternas produktsortiment och applikationer där produkterna kan användas. Just tillgången till erfarenhet och kompetens som stödjer kunderna vid val av komponenter skapar både tekniska och ekonomiska värden för kunderna.

Tillgången till kvalitetsprodukter från ledande leverantörer är en viktig grund i erbjudandet som i många fall levereras i kundanpassade utföranden efter kundernas önskemål. Kundanpassningen görs antingen i någon av verksamheternas förädlingsavdelningar eller direkt hos OEMs leverantör om volymerna är högre. Exempel på kundanpassning kan vara att en rad komponenter levereras sammansatta eller att en produkt har anpassad kabellängd med en monterad kontakt, allt enligt kundernas specifikationer. Att OEM arbetar nära både kunder och leverantörer skapar kreativitet vilket i slutändan ger kunderna unika produktlösningar. Det är idag vanligt att OEM succesivt blir en leverantör dit kunderna samordnar en allt större del av sina inköp.

OEM Affärsmodell

Värde för leverantörerna 

Starka säljorganisationer, hög tillgänglighet, modern marknadsföring och effektiv logistik är grundfundamenten i OEMs verksamheter och anledning till förtroendet att representera de främsta leverantörerna. Målet är alltid att vara leverantörernas bästa säljkanal på respektive marknad och att göra dem till ledande aktörer inom sina respektive nischer. Att agera som tillverkarnas förlängda arm på respektive marknad innebär att OEM tar ett helhetsansvar för kundrelationen. Nära relationer med leverantörerna gör att de kännetecknas av lojalitet och långsiktighet och OEM undviker att marknadsföra konkurrerande produkter. Organisationen har byggt upp en stor kompetens kring leverantörernas produkter och hur dessa kan användas. Det gör också att OEM har regelbundna diskussioner med leverantörerna kring produktutveckling för att bidra till att leverantörerna utvecklar produkter som möter marknadens krav och önskemål och därmed öka konkurrenskraften.

Logistik

Hemsidan som navet i kundkommunikationen

Verksamheternas hemsidor är basen för all kundinformation där produktutbudet presenteras med all tänkbar nödvändig information. Kunderna ska enkelt kunna navigera mellan väl tillrättalagd produktinformation, inspiration och kunskap vilket gör OEMs hemsidorna till naturliga arbetsredskap i vardagen för kunderna. E-handelsfunktionen effektiviserar flöden och blir ett naturligt verktyg i kundernas inköpsarbete.

Logistik som konkurrensfördel

Samordning till större logistikcenter effektiviserar och automatiserar varuflödena vilket ger både högre kostnadseffektivitet och kvalitet samt förbättrar servicegraden. Till större kunder skräddarsys logistiken efter krav och behov, bland annat avseende leveranssätt, förpackningsutförande och leveransfrekvens, vilket skapar tydliga fördelar för kunderna. Det sker ett löpande arbetar med att effektivisera och skapa väl fungerande varuflöden som succesivt ökar tillgängligheten, kvaliteten och servicegraden.

För våra tillverkare innebär detta att de:

 • Får hjälp med marknadsföringen på lokala marknader.
 • Får sina produkter marknadsförda med kompletterande produkter.
 • Når marknader och kunder som de har svårt att nå på egen hand.
 • Får hjälp att kundanpassa produkter.
 • Får logistiklösningar som möter kundernas krav.
 • Får återkoppling för sin egen produktutveckling.

För våra kunder innebär detta att de:

 • Får tillgång till komponenter från över 400 tillverkare.
 • Erbjuds stor kunskap om komponenterna.
 • Får helhetslösningar med kompletterande komponenter.
 • Kan minska antalet leverantörer.
 • Får leveranser i rätt tid till rätt plats.
 • Säkrar hög kvalitet i produkten.