Affärsmodell

Kundvärde

Ett brett sortiment av kvalitetsprodukter från ledande leverantörer är en viktig grund i affärsmodellen. I många fall levereras produkterna anpassade utefter kundernas önskemål. Kundan-passningen görs antingen i någon av varsamheternas förädlingsavdelningar eller direkt hos OEMs tillverkare om volymerna är högre. Exempel på kundanpassning kan vara att en rad komponenter levereras sammansatta eller att en produkt har anpassad kabellängd med en monterad kontakt. Ett nära samarbete med både kunder och leverantörer är en förutsättning för en effektiv dialog och hög kreativitet vilket i slutändan ger kunderna unika produktlösningar. Det är idag vanligt att OEM succesivt blir en leverantör dit kunderna samordnar en allt större del av sina inköp. Kunskap, service, effektivitet och kvalité är några av OEMs värdeord är vilket karaktäriserar samarbetena med kunderna. Medarbetarnas höga kunskap både om verksamheternas produktsortiment och applikationer, stödjer kunderna vid val av komponenter vilket skapar både tekniska och ekonomiska värden för kunderna.

OEM Affärsmodell

Leverantörernas bästa säljkanal 

Starka säljorganisationer, modern marknadsföring och lokala lager med effektiva logistikflöden är grundfundamentet i OEMs verksamheter och anledning till förtroendet att representera starka leverantörer. Ambitionen är att vara leverantörernas bästa säljkanal på respektive marknad och att göra dem till ledande aktörer inom sina respektive nischer. Nära relationer med leverantörerna gör att de kännetecknas av lojalitet och långsiktighet och OEM undviker att marknadsföra konkurrerande produkter. OEMs position på marknaden gör att man når ut till kunder som leverantörerna själva skulle ha svårt att nå. Organisationen har byggt upp en stor kompetens kring leverantörernas produkter och hur de används. OEM har regelbundet diskussioner med leverantörerna kring produktutveckling vilket bidrar till att leverantörerna utvecklar produkter som möter marknadens krav och önskemål vilket ökar konkurrenskraften.

Logistik

Hemsidan som konkurrensfördel

Verksamheternas hemsidor är basen för all kundinformation där produktutbudet presenteras med all tänkbar information. Kunderna ska enkelt kunna navigera mellan välanpassad produktinformation, inspiration och kunskap vilket gör bolagens hemsidor till naturliga arbetsredskap i kundernas vardag. E-handels funktionen effektiviserar flöden och blir ett naturligt verktyg i kundernas inköpsarbete.

Effektiva logistikflöden

Samordningen mellan OEMs mindre lager och de större logistikcentren effektiviserar och automatisera varuflödena vilket ger både hög kostnadseffektivitet och kvalitet samt förbättrar servicegraden. Till större kunder skräddarsys logistiken efter kundernas krav, bland annat avseende leveranssätt, förpackningsutförande och leveransfrekvens, vilket skapar tydliga fördelar för kunderna. Det sker ett löpande arbetar med att effektivisera och skapa väl fungerande varuflöden som succesivt ökar tillgängligheten, kvalitén och servicegraden.

För våra tillverkare innebär detta att de:

 • Får hjälp med marknadsföringen på lokala marknader.
 • Får sina produkter marknadsförda med kompletterande produkter.
 • Når marknader och kunder som de har svårt att nå på egen hand.
 • Får hjälp att kundanpassa produkter.
 • Får logistiklösningar som möter kundernas krav.
 • Får återkoppling för sin egen produktutveckling.

För våra kunder innebär detta att de:

 • Får tillgång till komponenter från över 400 tillverkare.
 • Erbjuds stor kunskap om komponenterna.
 • Får helhetslösningar med kompletterande komponenter.
 • Kan minska antalet leverantörer.
 • Får leveranser i rätt tid till rätt plats.
 • Säkrar hög kvalitet i produkten.