Förvärv utvecklar koncernen

Förvärv är en viktig del i arbetet att skapa tillväxt och att utveckla verksamheten. Förvärvade verksamheter tillför nya produkter och ny kunskap samt breddar kundbasen inom koncernen. Ambitionen är att varje år tillföra ca 250 MSEK i omsättning genom förvärv.

Förvärvsstrategi

OEM eftersträvar primärt tre typer av förvärv, där de två förstnämnda är vanligast:

  • Verksamhet med produkter som kompletterar erbjudandet på en för OEM  befintlig marknad.
  • Verksamhet som ger tillgång till en ny geografisk marknad för ett av OEMs befintliga produktområden.
  • Verksamhet av produktägande bolag på någon av de marknader där OEM är etablerat.

Identifiering av förvärv

Huvudansvaret för att söka och identifiera möjliga förvärvskandidater ligger på ledarna inom OEMs verksamheter. Som komplement arbetar koncernen också med mäklare, revisionsfirmor och banker vilka bidrar med inflöde av intressanta bolag. OEM strävar efter att skapa dialoger med ägare till intressanta företag i ett tidigt skede. Detta skapar förtroendefulla relationer och ger möjlighet att visa att OEM är en långsiktig ägare och kan bidra med att vidareutveckla och expandera verksamheter efter genomförda förvärv. De ideala förvärvskandidaterna delar ett antal gemensamma kännetecken:

  • Handelsföretag eller produktägande bolag med årlig omsättning på 30 - 250 msek.
  • Representerar tillverkare eller har egna varumärken.
  • Kan ha förädling eller enklare produktion.
  • Säljaren ser en fördel med en ägare som har ett starkt engagemang och intresse för att utveckla verksamheten vidare.

Verksamheten i fokus

Starkt engagemang för verksamheten och affären är en viktig del i OEMs kultur. Vid analysen av potentiella kandidater är därför verksamheten i starkt fokus, med områden som organisation, företagskultur, erbjudande och framtida potential. Dessutom görs en översyn över hur OEMs övriga verksamhet påverkas av förvärvet och vilka synergieffekter som kan uppnås. Förvärv kan genomföras genom att OEM köper bolag, med eller utan den tidigare ägaren kvar i bolaget, eller att OEM köper ett bolags verksamhet, så kallat inkråmsförvärv.

Plan för att utveckla förvärven

Utifrån filosofin att vara en aktiv och långsiktig ägare utarbetar OEM, under förvärvsprocessen, en plan för att vidareutveckla den förvärvade verksamheten. OEM kan exempelvis dra nytta av befintliga verksamheter för att öppna upp nya marknader och kundgrupper samt utveckla sortimentet genom sitt breda kontaktnät hos tillverkare. Det förvärvade företaget kan drivas vidare som eget företag alternativt kan det integreras i någon av befintliga verksamheter. Utgångspunkten för dessa överväganden är primärt vad som är bäst för den aktuella verksamheten och var utvecklingsmöjligheterna är störst.