Förvärv utvecklar koncernen

Förvärv skapar tillväxt och bidrar till utvecklingen av OEM-koncernen. Förvärvade verksamheter tillför nya produkter och ny kunskap samt breddar kundbasen vilket är viktiga tillskott i utvecklingsarbetet. Ambitionen är att årligen tillföra ca 250 MSEK i omsättning genom förvärv.

Förvärvsstrategi

OEM eftersträvar primärt tre typer av förvärv, där de två förstnämnda är vanligast:

  • Verksamhet med produkter som kompletterar erbjudandet på en för OEM befintlig marknad.
  • Verksamhet som ger tillgång till en ny geografisk marknad för ett av OEMs befintliga produktområden.
  • Verksamhet av produktägande bolag på någon av de marknader där OEM är etablerat.

Identifiering av förvärv

VDar och affärsområdeschefer inom OEMs verksamheter har huvudansvaret för att söka och identifiera möjliga förvärvskandidater. Arbete sker också med mäklare, revisionsfirmor och banker vilka bidrar med inflöde av intressanta bolag. OEM strävar efter att skapa dialoger med ägare till intressanta företag i ett tidigt skede. Detta skapar förtroendefulla relationer och ger möjlighet att visa på OEMs ambitioner att vara en långsiktig ägare som kan bidra med att vidareutveckla och expandera verksamheter efter genomförda förvärv. De ideala förvärvskandidaterna har ett antal gemensamma kännetecken:

  • Handelsföretag eller produktägande bolag med årlig omsättning på 30 - 250 MSEK.
  • Representerar tillverkare eller har egna varumärken.
  • Kan ha förädling eller enklare produktion.
  • Säljaren ser en fördel med en ny ägare som har ett starkt engagemang för att utveckla verksamheten vidare.

Verksamheten i fokus

Starkt engagemang för verksamheten och affären är en viktig del i OEMs kultur. Vid analysen av potentiella kandidater är därför verksamheten i starkt fokus, med områden som organisation, företagskultur, erbjudande och framtida potential. Dessutom görs en översyn över hur OEMs övriga verksamhet påverkas av förvärvet och vilka synergief- fekter som kan uppnås. Förvärv kan genomföras genom att OEM köper bolag, med eller utan tidigare ägare kvar i bolaget, eller att OEM köper bolags verksamhet, så kallat inkråmsförvärv.

Plan för att utveckla förvärven

Utifrån filosofin att vara en aktiv och långsiktig ägare utarbetar OEM, under förvärvsprocessen, en plan för att vidareutveckla den förvärvade verksamheten. OEM kan i många fall dra nytta av befintliga verksamheter för att öppna nya marknader och kundgrupper samt utveckla sortimentet genom sitt breda kontaktnät hos tillverkare. Det förvärvade företaget kan drivas vidare som eget företag alternativt integreras i någon av befintliga verksamheter. Utgångspunkten för dessa överväganden är primärt vad som är bäst för verksamheten och var utvecklingsmöjligheterna är störst.