Förvärv utvecklar koncernen

Förvärv är en viktig del i arbetet med att utveckla verksamheten och skapa tillväxt. Förvärvade verksamheter tillför nya produkter, breddar kundbasen samt ger ny kunskap inom koncernen. Ambitionen är att varje år tillföra 150 - 200 MSEK i omsättning genom förvärv.

Förvärvsstrategi

OEM eftersträvar primärt tre typer av förvärv, där de två förstnämnda är vanligast:

  • Verksamhet med produkter som kompletterar erbjudandet på en marknad där OEM är etablerat.
  • Verksamhet som ger tillgång till en ny geografisk marknad för ett av OEMs befintliga produktområden.
  • Verksamhet av produktägande bolag på någon av de marknader där OEM är etablerat.

Identifiering av förvärv

OEM arbetar kontinuerligt med att identifiera potentiella förvärvskandidater. Alla verksamheter inom OEM har ett ansvar för att identifiera möjliga förvärv, vilket koordineras av koncernledningen. Ett nätverk av mäklare, revisionsfirmor och banker bidrar också till ett inflöde av intressanta kandidater. OEM strävar efter att i ett tidigt skede skapa en dialog med ägarna till intressanta företag. Det handlar om att skapa en förtroendefull relation och att visa på de plattformar OEM kan erbjuda för att utveckla och expandera verksamheter efter förvärv. De ideala förvärvskandidaterna delar ett antal gemensamma kännetecken:

  • Handelsföretag eller produktägande bolag med årlig omsättning på 20 - 200 msek.
  • Representerar tillverkare eller har egna varumärken.
  • Kan ha förädling eller enklare produktion.
  • Säljaren ser en fördel med en ägare som har ett starkt engagemang och intresse för att utveckla verksamheten vidare.

Verksamheten i fokus

Ett starkt engagemang för verksamheten och affären är en viktig del i OEMs kultur. Vid analysen av potentiella kandidater är därför verksamheten i starkt fokus, med områden som organisation, företagskultur, erbjudande och framtida potential. Dessutom görs en översyn över hur OEMs övriga verksamhet påverkas av förvärvet och vilka synergieffekter som kan uppnås. Förvärv kan genomföras på så sätt att OEM köper hela bolag, med eller utan den tidigare ägaren kvar i bolaget, eller att OEM köper ett bolags verksamhet, så kallat inkråmsförvärv.

Plan för att utveckla förvärven

Utifrån filosofin att vara en aktiv och långsiktig ägare utarbetar OEM en plan, för att utveckla den förvärvade verksamheten i samband med varje transaktion. Här kan OEM exempelvis dra nytta av sin befintliga verksamhet för att öppna upp nya marknader och kundgrupper för det förvärvade företagets erbjudande. Det förvärvade företaget kan drivas vidare som ett eget företag, alternativt integreras i någon av de befintliga verksamheterna. Utgångspunkten för dessa överväganden är primärt vad som är bäst för den aktuella verksamheten och var utvecklingsmöjligheterna är störst.