Bolagsordning

 

OEM International Aktiebolag

Org. nr 556184-6691

 

BOLAGSORDNING

§ 1              Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är OEM International Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2              Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F.

 

§ 3              Verksamhet

Bolaget skall driva försäljning av automatikkomponenter, även som idka annan därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4              Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

 

§ 5              Aktiebelopp

Antalet aktier ska uppgå till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

 

§ 6              Aktieslag

Aktier må utges i två serier, serie A och serie B. För det fall aktier av båda serier har givits ut, får det totala antalet aktier av vardera aktieserien som högst utgöra 99 hundradelar av bolagets vid var tid totala antalet utgivna aktier. 

Vid omröstning på årsstämma eller extra bolagsstämma medför A-aktie tio (10) röster och B-aktie en (1) röst.

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär före­trädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär före­trädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så­lunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det an­tal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samt­liga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon in­skränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant­emission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst akti­e­slag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7              Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Ägare till A-aktier äger rätt att påfordra att hela eller delar av innehavet av A-aktier omvandlas till B-aktier. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges det antal A-aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa A-aktier som önskas omvandlas. Styrelsen skall därefter omgående anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

 

§ 8              Styrelsen

Styrelsen består av 4-7 ledamöter med högst lika många suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

 

§ 9              Revisorer

Bolaget skall ha minst en av årsstämman utsedd revisor, och om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant.

 

§ 10            Kallelse

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma får ske senast tre veckor före stämman.

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

 

§ 11            Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

 

 

§ 12            Insamling av fullmakter och poströstning                                              

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

§ 13            Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden         
 9. Val av

               a. styrelse

               b. revisorer när så skall ske.

 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

 

§ 14            Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 15            Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

§ 16            Hembud

Har aktie av serie A övergått från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till någon som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas de övriga ägarna av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Förbehållet omfattar alla slags förvärv.  Hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

 

När anmälan gjorts om A-aktiens övergång, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare innehav av A-aktier.

 

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen:

a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och

b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och enighet ej har nåtts i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar.

Kommer förvärvaren och den som har begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande.

Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från det att lösenbeloppet blev bestämt.

 

 

Om ingen lösningsberättigad anmäler sig inom föreskriven tid för att vilja lösa hembjuden aktie eller lösen inte erläggs inom fastställd tid, får den, som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

                                   

 

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 22 april 2021.