Aktienyckeltal

Definitioner av nyckeltal

Direktavkastning
Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.

EBIT-multipel
Enterprise values dividerat med rörelseresultat efter avskrivningar.

EBITA*
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv.

EBITA-marginal*
EBITA i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antalet aktier.

EV/Sales
Enterprise values (börsvärde + nettoskuld) dividerat med nettoomsättning.

Kapitalets omsättningshastighet
Nettoomsättning dividerat med balansomslutningen.

Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder.

Kurs/Eget kapital
Börskurs dividerat med eget kapital per aktie.

Nettoomsättning per aktie
Nettoomsättning dividerat med antalet aktier i marknaden per årsskiftet.

Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda.

Nettoomsättningsökning per aktie
Ökning av nettoomsättning per aktie.

Nettoskuld
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Omsättningshastighet i aktien
Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet.

Organisk tillväxt*
Periodens förändring av totala intäkter justerat för förvärv, avyttringar och valuta, jämfört med jämförelseperiodens totala intäkter.

P/E-tal
Börskursen vid årets slut dividerat med vinst per aktie.

P/S-tal
Börsvärde i förhållande till nettoomsättningen.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital.

Räntetäckningsgrad
Årets rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i förhållande till räntekostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.


Soliditet
Eget kapital i procent av totalt kapital.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och avsättningar.

Utdelning/Eget kapital
Utdelning i relation till koncernens eget kapital.


Utdelning/Årets resultat
Utdelning i relation till årets resultat.

Vinst per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av nettoomsättning.

 

*Förutom de konventionella ekonomiska prestationsmåtten fastställda av IFRS använder OEM begreppet Organisk tillväxt samt EBITA/EBITA marginal vars definitioner beskrivs ovan. Motivet är att OEM vill öka jämförbarheten mellan olika tidsperioder av omsättningen utan påverkan av valutaeffekter eller förvärv samt kunna summera bolagens verksamhet avseende resultat och marginal rensat från avskrivningar som uppkommit i samband med förvärv.