Aktienyckeltal

 2021 2020 2019 2018 2017

Prestationsnyckeltal

     
Omsättning per aktie* ** (SEK) 54  47 47 45 37
Omsättningsökning per aktie (%) 15  0 6 14 15
Vinst per aktie** 6,58  4,56 4,16 3,57 3,08
Eget kapital per aktie* ** 19,77  19,65 15,34 13,32 11,56
Föreslagen utdelning** (SEK) 2,75  2,5 2,25 2,00
Utdelning/Resultat (%) 42  55 63 65
Utdelning/Eget kapital (%) 14  13 17 17
Kassaflöde per aktie* ** 4,59  6,75 4,18 3,12 2,75

Risknyckeltal

     
Omsättningshastighet i aktien (%) 13  11 5 5 5

Värderingsnyckeltal

     
Börskurs 31 december** (SEK) 185,40  103,00 83,33 63,50 59,00
Börsvärde 31 december* (MSEK) 12 877  7 159 5 792 4 414 4 101
P/S - tal (ggr) 3,4  2,2 1,8 1,4 1,5
P/E - tal (ggr) 28,2  22,6 20,0 17,8 19,2
Kurs/Eget kapital (%) 938  524 543 477 510
EV/Sales (ggr) 3,4  2,1 1,8 1,5 1,5
EBIT-multipel (ggr) 21,7  16,3 15,4 13,2 13,8
Direktavkastning (%) 1,5  2,4 - 3,5 3,4

*   Beräknat på totalt antal aktier.
** Nyckeltalen 2017-2020 är korrigerade med hänsyn till aktiesplit 4:1 och automatiskt inlösen av var fjärde aktie under andra kvartalet 2021.
    Tidigare perioder har justerats med faktorn 3, eftersom den ekonomiska innebörden är en split 3:1 kombinerad med en extrautdelning.

 

 

Definitioner av nyckeltal

Nettoomsättning per aktie: 
Nettoomsättning dividerat med antalet aktier i marknaden per årsskiftet.

Nettoomsättningsökning per aktie: 
Ökning av nettoomsättningen per aktie.

Vinst per aktie: 
Årets resultat dividerat med antal aktier.

Eget kapital per aktie: 
Eget kapital dividerat med antalet aktier.

Utdelning/Årets resultat: 
Föreslagen utdelning i relation till årets resultat.

Utdelning/Eget kapital: 
Föreslagen utdelning i relation till koncernens eget kapital samt minoritetsintressen.

Kassaflöde per aktie: 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier.

Omsättningshastighet i aktien: 
Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet.

P/S-tal: 
Börsvärde i förhållande till nettoomsättningen.

P/E-tal: 
Börskursen den 31 december dividerat med vinst per aktie.

Kurs/Eget kapital: 
Börskurs dividerat med eget kapital per aktie.

EV/Sales: 
Enterprise value (börsvärde + nettoskuld + minoritetsintresse) dividerat med nettoomsättning.

EBIT-multipel: 
Enterprise values dividerat med rörelseresultat efter avskrivningar.

Direktavkastning: 
Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.