Aktienyckeltal

2019  2018 2017 2016 2015

Prestationsnyckeltal

 
Omsättning per aktie (SEK) 142 134 118 103 96
Omsättningsökning per aktie (%) 6 14 15 7 18
Vinst per aktie* 12,47 10,71 9,23 8,67 7,48
Eget kapital per aktie* 46,03 39,97 34,69 30,62 26,85
Föreslagen utdelning (SEK) - 6,75 6,00 5,50 5,00
Utdelning/Resultat (%) - 63 65 63 67
Utdelning/Eget kapital (%) 17 17 18 19
Kassaflöde per aktie* 12,53 9,37 8,26 9,43 8,22

Risknyckeltal

 
Omsättningshastighet i aktien (%) 5 5 3 8

Värderingsnyckeltal

 
Börskurs 31 december (SEK) 250,00  190,50 177,00 151,00 141,00
Börsvärde 31 december (MSEK) 5 792  4 414 4 101 3 499 3 267
P/S - tal (ggr) 1,8  1,4 1,5 1,5 1,5
P/E - tal (ggr) 20,0  17,8 19,2 17,4 18,9
Kurs/Eget kapital (%) 543  477 510 493 525
EV/Sales (ggr) 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5
EBIT-multipel (ggr) 15,4 13,2 13,8 14,7 13,8
Direktavkastning (%) 2,8  3,5 3,4 3,6 3,5

Definitioner av nyckeltal

Nettoomsättning per aktie: 
Nettoomsättning dividerat med antalet aktier i marknaden per årsskiftet.

Nettoomsättningsökning per aktie: 
Ökning av nettoomsättningen per aktie.

Vinst per aktie: 
Årets resultat dividerat med antal aktier.

Eget kapital per aktie: 
Eget kapital dividerat med antalet aktier.

Utdelning/Årets resultat: 
Föreslagen utdelning i relation till årets resultat.

Utdelning/Eget kapital: 
Föreslagen utdelning i relation till koncernens eget kapital samt minoritetsintressen.

Kassaflöde per aktie: 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier.

Omsättningshastighet i aktien: 
Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet.

P/S-tal: 
Börsvärde i förhållande till nettoomsättningen.

P/E-tal: 
Börskursen den 31 december dividerat med vinst per aktie.

Kurs/Eget kapital: 
Börskurs dividerat med eget kapital per aktie.

EV/Sales: 
Enterprise value (börsvärde + nettoskuld + minoritetsintresse) dividerat med nettoomsättning.

EBIT-multipel: 
Enterprise values dividerat med rörelseresultat efter avskrivningar.

Direktavkastning: 
Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.