Valberedning

Vid årsstämman 22 april 2020 beslutades att valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2021 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

I enlighet med detta har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021: Petter Stillström (AB Traction), Richard Pantzar (Orvaus AB), Mattias Franzén (Siv Franzén) och Agne Svenberg. Valberedningens ordförande är Petter Stillström.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedningen utsetts ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana har skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2021 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande
  • förslag till styrelseledamöter
  • förslag till styrelseordförande
  • förslag till styrelsearvoden
  • förslag till arvode för eventuellt kommittéarbete
  • förslag till revisor
  • förslag till revisionsarvode
  • förslag till beslut om valberedning

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Petter Stillström tel. 070-747 56 61 alternativt e-post: [email protected]