Vision, affärsidé, mål och strategier

Vision

OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern inom komponenter och system för en hållbar utveckling.

Affärsidé

OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av komponenter och system från ledande leverantörer på utvalda marknader. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än att leverantörerna etablerar egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar.

Mål

OEMs övergripande verksamhetsmål är att vara ett av de största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader företaget valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad.

Finansiella mål

OEM ska upprätthålla en uthållig lönsam tillväxt tillsammans med en god avkastning på eget kapital och med en begränsad finansiell risk.

Företaget hade under 2022 följande fyra finansiella mål:

• Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

• EBITA-marginal på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

• Avkastning på eget kapital på minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.

• Soliditet på minst 35 procent.

I februari 2023 antogs nya mål av styrelsen, och de fyra finansiella målen framgent är:

• Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

• EBITA-marginal på minst 12 procent per år över en konjunkturcykel.

• Avkastning på eget kapital på minst 25 procent per år över en konjunkturcykel.

• OEM ska prioritera en stark finansiell ställning för att säkerställa operationell stabilitet och möjliggöra företagsförvärv oavsett konjunkturläge. Skuldsättningsgraden ska understiga 100 procent.

OMSÄTTNINGSUTVECKLING (%)
Utfallet 2022 blev 25 % jämfört med målet på minst 10 %.

EBITA-MARGINAL (%)
Utfallet 2022 blev 16,1 % jämfört med målet på minst 10 %.

AVKASTNING EGET KAPITAL (%)
Utfallet 2022 blev 39 % jämfört med målet på minst 20 %.

SOLIDITET (%)
Utfallet 2021 blev 57 % jämfört med målet på minst 35 %.

Strategier

OEM har definierat fem strategiska områden som är viktiga för företagets möjligheter att fortsätta utvecklas framgångsrikt och nå sina finansiella mål.

Tillväxt

OEM ska skapa tillväxt genom att växa organiskt, genom förvärv och genom geografisk expansion. Dessa tre delar ska generera en sammantagen tillväxt som möter tillväxtmålet.

1) Organisk tillväxt
Organisk tillväxt är prioriterat inom OEM. Den organiska tillväxten sker genom att OEM ökar sina marknadsandelar och breddar det sortiment företaget erbjuder sina kunder. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna uppvisa en tillväxt som överstiger den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är målsättningen att tillväxten ska vara väsentligt högre.

2) Förvärv
Företagsförvärv är en prioriterad del av OEMs tillväxtarbete. OEM förvärvar företag och produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av företag som tillför ett helt nytt sortiment alternativt ger OEM tillgång till en ny geografisk marknad.

3) Geografisk expansion
Geografisk expansion till nya marknader ska ske när det finns goda förutsättningar för OEM att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av företagets leverantörer.

Sortiment

OEM ska erbjuda ett produktsortiment som består av komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet anpassas till de lokala marknader där OEM har verksamhet. Kontinuerlig utveckling av sortimentet är centralt för OEM – ett arbete som görs tillsammans med befintliga och nya leverantörer. Varje lokal marknadsorganisation har också till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i erbjudandet.

Marknadsbearbetning

OEM ska ha en stark marknadsbearbetning som i huvudsak baseras på personlig försäljning kombinerat med hemsidan som ett nav i försäljningsprocessen. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens behov samtidigt som det ger möjlighet att förmedla OEMs erfarenhet och tekniska kompetens. Den personliga försäljningen stöds av digital och tryckt marknadskommunikation.

Logistik

OEM ska utveckla logistiklösningar som levererar hög kundservice och kvalitet samt ger betydande kostnadseffektivitet. Totalt finns det 15 logistikenheter inom koncernen där merparten av fastigheterna ägs av OEM. Varje enhet anpassar sitt sortiment efter den aktuella verksamheten och arbetar för att öka samordningen av lagerhållningen med andra lager. I anslutning till många av OEMs logistikenheter finns förädlingsenheter som på ett effektivt sätt gör kundunika anpassningar och montage av produkter.

Medarbetare och ledare

Samtliga verksamheter ska präglas av en familjär kultur med fokus på affärsmannaskap. OEM ska ge medarbetarna möjlighet att utvecklas inom företaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt.