Vision, affärsidé, mål och strategier

Vision

OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern inom komponenter och system för en hållbar utveckling.

Affärsidé

OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av komponenter och system från ledande leverantörer på utvalda marknader i Europa. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än att leverantörerna etablerar egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar.

MÅL

OEMs övergripande verksamhetsmål är att vara ett av de ledande teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader företaget valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad. Finansiella mål OEM ska upprätthålla en uthålliglönsam tillväxt tillsammans med en godavkastning på eget kapital och med enbegränsad finansiell risk.I februari 2023 antogs nya mål avstyrelsen, och de fyra finansiella målenframgent är:

  • Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år över enkonjunkturcykel.
  • EBITA-marginal på minst 12 procent per år över enkonjunkturcykel.
  • Avkastning på eget kapital påminst 25 procent per år överen konjunkturcykel.
  • OEM ska prioritera en stark finansiell ställning för att säkerställa operationell stabilitet och möjliggöra företagsförvärvoavsett konjunkturläge.
  • Skuldsättningsgraden ska understiga 100 procent.
Omsättningsutveckling 2023
EBITA Marginal 2023
Avkastning eget kapital 2023
Skuldsättningsgrad 2023

STRATEGI

OEM har definierat fem strategiskaområden som är viktiga för företagetsmöjligheter att fortsätta utvecklasframgångsrikt och nå sina finansiellamål.TillväxtOEM ska skapa tillväxt genom att växaorganiskt, genom förvärv och genomgeografisk expansion. Dessa tre delarska generera en sammantagen tillväxtsom möter tillväxtmålet.

1) Organisk tillväxt

Organisk tillväxt är prioriterat inom OEM. Den organiska tillväxten sker genom att OEM ökar sina marknadsandelar och breddar det sortiment företaget erbjuder sina kunder.Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna uppvisa en tillväxt som överstiger den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är målsättningen att tillväxten ska vara väsentligt högre.

2) Förvärv

Företagsförvärv är en prioriterad delav OEMs tillväxtarbete. OEM förvärvar företag och produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av företag som tillför ett helt nytt sortiment alternativt ger OEM tillgång till en ny geografisk marknad.

3) Geografisk expansion

Geografisk expansion till nya marknader ska ske när det finns goda förutsättningar för OEM att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av företagetsleverantörer.

Sortiment

OEM ska erbjuda ett produktsortimentsom består av komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet anpassas till de lokalamarknader där OEM har verksamhet. Kontinuerlig utveckling av sortimentetär centralt för OEM – ett arbete somgörs tillsammans med befintliga ochnya leverantörer. Varje lokal marknadsorganisationhar också till uppgiftatt söka efter nya produkter för attytterligare öka konkurrenskraften i erbjudandet.

Marknadsbearbetning

OEM ska ha en stark marknadsbearbetning som i huvudsak baseras på personlig försäljning kombinerat med hemsidan som ett nav i försäljningsprocessen. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens behov samtidigt som det ger möjlighet att förmedla OEMs erfarenhet och tekniska kompetens. Den personliga försäljningen stöds av digital och tryckt marknadskommunikation.

Logistik

OEM ska utveckla logistiklösningar som levererar hög kundservice och kvalitet samt ger betydande kostnadseffektivitet. Totalt finns det 15 logistikenheter inom koncernen där merparten av fastigheterna ägs av OEM. Varje enhet anpassar sitt sortiment efter den aktuella verksamheten och arbetar för att öka samordningen av lagerhållningen med andra lager. I anslutning till många av OEMs logistikenheter finns förädlingsenheter som på ett effektivt sätt gör kundunika anpassningar och montage av produkter.

Medarbetare och ledare

Samtliga verksamheter ska präglas aven familjär kultur med fokus på affärsmannaskap. OEM ska ge medarbetarna möjlighet att utvecklas inom företaget med hänsyn taget till verksamhetensmål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt.