Vision, affärsidé, mål och strategier

Vision

OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Centraleuropa.

Affärsidé

OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än att leverantörerna etablerar egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar.

Mål

OEMs övergripande verksamhetsmål är att vara ett av de största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader företaget valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad.

Finansiella mål

OEM ska upprätthålla en uthållig lönsam tillväxt tillsammans med en god avkastning på eget kapital och med en begränsad finansiell risk. Företaget har fyra finansiella mål:

Omsättningstillväxt

Omsättningstillväxt på i minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Under 2021 ökade omsättningen med 15 procent jämfört med föregående år. Valutan påverkade tillväxten negativt med 2 procentenheter och förvärv påverkade inte tillväxten vilket gav en organisk tillväxt på 17 procent. Under den senaste femårsperioden uppgick den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten till 10 procent.

EBITA-marginal

EBITA-marginal på i minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Under 2021 uppgick ebita-marginalen till 15,6 procent. Den genomsnittliga ebita-marginalen har för de senaste fem åren varit 12,5 procent.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital på i minst 20 procent per år över en konjunkturcykel. Under 2021 uppgick avkastningen på eget kapital till 33,4 procent. De senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen på eget kapital uppgått till 29,1 procent.

Soliditet

Soliditet på lägst 35 procent. Vid 2021 års utgång uppgick soliditeten till 67 procent. De senaste fem åren har den genomsnittliga soliditeten uppgått till 62 procent.

OMSÄTTNINGSUTVECKLING (%)
Utfallet 2021 blev 15 % jämfört med målet på minst 10 %.

EBITA-MARGINAL (%)
Utfallet 2021 blev 15,6 % jämfört med målet på minst 10 %.

AVKASTNING EGET KAPITAL (%)
Utfallet 2021 blev 33,4 % jämfört med målet på minst 20 %.

SOLIDITET (%)
Utfallet 2021 blev 67 % jämfört med målet på minst 35 %.

Strategier

OEM har definierat fem strategiska områden som är viktiga för företagets möjligheter att fortsätta utvecklas framgångsrikt och nå sina finansiella mål.

Tillväxt

OEM ska skapa tillväxt genom att växa organiskt, genom förvärv och genom geografisk expansion. Dessa tre delar ska generera en sammantagen tillväxt som möter tillväxtmålet.

1) Organisk tillväxt

Organisk tillväxt är prioriterat inom OEM. Den organiska tillväxten sker genom att OEM ökar sina marknadsandelar och breddar det sortiment företaget erbjuder sina kunder. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna ha en tillväxt som överstiger den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är målsättning att tillväxten ska vara väsentligt högre.

2) Förvärv

Företagsförvärv är en grundläggande del i OEMs arbete med att utveckla sin verksamhet. OEM förvärvar företag och produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av företag som tillför ett helt nytt sortiment alternativt ger OEM tillgång till en ny geografisk marknad.

3) Geografisk expansion

Geografisk expansion till nya marknader ska ske när det finns goda förutsättningar för OEM att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av företagets leverantörer.

Sortiment

OEM ska erbjuda ett produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet anpassas till de lokala marknader där OEM har verksamhet. Kontinuerlig utveckling av sortimentet är centralt för OEM – ett arbete som görs tillsammans med befintliga och nya leverantörer. Varje lokal marknadsorganisation har också till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i erbjudandet.

Marknadsbearbetning

OEM ska ha en stark marknadsbearbetning som i huvudsak baseras på personlig försäljning kombinerat med webben som ett nav i försäljningsprocessen. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs erfarenhet och tekniska kompetens. Den personliga försäljningen stöds av digital och tryckt marknadskommunikation.  

Logistik

OEM ska utveckla logistiklösningar som levererar hög kundservice och kvalitet samt ger hög kostnadseffektivitet. Totalt finns det 15 logistikenheter inom koncernen. Varje enhet anpassar sitt sortiment efter den aktuella verksamheten och arbetar för att öka samordningen av lagerhållningen med andra lager. I anslutning till många av OEMs logistikenheter finns förädlingsenheter som på ett effektivt sätt gör kundunika anpassningar och montage av produkter.

Medarbetare och ledare

Samtliga verksamheter ska präglas av en familjär kultur med fokus på affärsmannaskap. OEM ska ge medarbetarna möjlighet att utvecklas inom företaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt.