Pressreleaser

oeminternational

Rättelse: OEM International förvärvar Demesne Electrical Sales Limited Ireland

fredag, 14 januari, 2022

Förvärvet av Demesne Electrical på Irland bedöms inte vara kurspåverkande, vilket felaktigt framgick i tidigare pressmeddelande. OEM International har idag förvärvat Demesne Electrical på Irland, Demesne är Irlands ledande oberoende importör och distributör av produkter för elektrisk styrning, ställverk, energibesparing och installation. Bolaget har en årsomsättning om cirka 20 miljoner Euro (205 MSEK) med ett rörelseresultat på cirka 2,5 miljoner Euro (26 MSEK). Huvudkontoret ligger i Dublin med filialkontor i Cork i södra Irland samt Dungannon i Nordirland. Företaget har ett starkt produkterbjudande baserat på ett långt samarbete med flertalet ledande europeiska tillverkare.

oeminternational

OEM International förvärvar Demesne Electrical Sales Limited Ireland

torsdag, 13 januari, 2022

OEM International har idag förvärvat Demesne Electrical på Irland, Demesne är Irlands ledande oberoende importör och distributör av produkter för elektrisk styrning, ställverk, energibesparing och installation. Bolaget har en årsomsättning om cirka 20 miljoner Euro (205 MSEK) med ett rörelseresultat på cirka 2,5 miljoner Euro (26 MSEK). Huvudkontoret ligger i Dublin med filialkontor i Cork i södra Irland samt Dungannon i Nordirland. Företaget har ett starkt produkterbjudande baserat på ett långt samarbete med flertalet ledande europeiska tillverkare.

oeminternational

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2022

torsdag, 14 oktober, 2021

oeminternational

Förändrat antal aktier och röster i OEM International AB (publ)

måndag, 31 maj, 2021

oeminternational

Årsstämma i OEM International AB (publ) 22 april 2021

torsdag, 22 april, 2021

oeminternational

Aktieägarna i OEM International AB, org. nr 556184-6691, kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 22 april 2021 i Tranås

fredag, 19 mars, 2021

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Förhandsröstning.  Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. I anslutning till dagen för stämman kommer det att publiceras ett vd-brev på bolagets hemsida, www.oem.se, som redogör för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020. I poströstningsformuläret kan aktieägarna begära att beslut i något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma får inte vara en ren förhandsröstningsstämma och ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Frågor som inte bör anstå till fortsatt stämma Formaliafrågor som fastställelse av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och styrelsens ansvarsfrihet (punkterna 7-9 på nedan dagordning) bör avgöras genom den poströstning som nu genomförs. För dessa frågor finns vissa tidsgränser som måste hållas och bolaget riskerar sanktionsavgifter om dessa inte följs. Förutsättningar för deltagande Aktieägare som önskar delta på stämman ska: -      dels vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB senast 14 april 2021, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast 16 april 2021, och -      dels senast 21 april 2021 skicka in sina röster genom ett poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med 23 mars 2021 (se mer info nedan). Det krävs inte någon separat anmälan utan ett inskickat poströstningsformulär gäller som anmälan till stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast 16 april 2021. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner. Förhandsröstning Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett formulär som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.oem.se, under Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma. Röstningsformuläret måste fyllas i och skickas in och vara bolaget tillhanda senast den 21 april 2021, till adress: OEM International AB, Box 1009, 573 28 TRANÅS, eller e-post [email protected]. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor, om så sker är hela poströsten ogiltig. Om en aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.oem.se, under Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma. För att få poströstningsformuläret eller fullmaktsformuläret skickat per post, kontakta OEM International AB, Anna Enström på telefon 075-242 40 05.

oeminternational

Valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor i OEM International AB

fredag, 12 mars, 2021

oeminternational

Utökad ledningsgrupp i OEM International AB

torsdag, 26 november, 2020

oeminternational

Rättelse: Omvandling av aktier

fredag, 6 november, 2020

OEM International AB publicerade den 30 oktober 2020 ett pressmeddelande rubricerat ”Omvandling av aktier”. Det har noterats att pressmeddelandet innehållit ett felaktigt angivande av antalet totala röster i bolaget per den 30 oktober 2020. En korrigerad lydelse med justerat antal röster återfinns nedan.

oeminternational

Omvandling av aktier

fredag, 30 oktober, 2020

oeminternational

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2021

måndag, 19 oktober, 2020

oeminternational

Årsstämma i OEM International AB (publ) 22 april 2020

onsdag, 22 april, 2020