Valberedningens motiverande yttrande avseende forslag till styrelse (only available in Swedish)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i OEM International AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulf Barkman, Hans Franzén, Petter Stillström och Åsa Söderström Jerring. Lars-Åke Rydh står inte till förfogande för omval, ej heller Jerker Löfgren som tragiskt avled för en kort tid sedan. Till nya styrelseledamöter föreslås Ingrid Nordlund, Jörgen Rosengren och Anna Stålenbring.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Petter Stillström som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod utökas med en person för att på ett än bättre sätt täcka de kompetensområden som bolagets vidareutveckling kräver.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Vid rekryteringen av Ingrid Nordlund, Jörgen Rosengren och Anna Stålenbring har det främsta syftet varit att hitta personer som kompetensmässigt ersätter avgående styrelseledamöter samt kompletterar kvarvarande styrelseledamöter. I rekryteringsprocessen har även ansträngningar gjorts att söka brett och beakta värdet av mångfald, särskilt med avseende på kön och ålder. Det främsta målet har dock varit att finna den kandidat som är mest kompetent. Valberedningens nominering av Ingrid Nordlund, Jörgen Rosengren och Anna Stålenbring sker mot denna bakgrund.