Foredragningslista 2017 (only available in Swedish)

Årsstämma i OEM International AB (publ)
Onsdagen den 19 april, 2017 kl. 16.00,
Badhotellets konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås

Föredragningslista

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
– VD:s tal avseende verksamheten 2016.
– Frågor beträffande verksamheten 2016.
7. Redogörelse för styrelsens arbete.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernens rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Beslut om antal styrelseledamöter.
12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
20. Övriga ärenden.
21. Stämmans avslutande.
22. Delårsrapport januari – mars 2017.

Valberedningen, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2016, består av Lars-Åke Rydh (valberedningens ordförande), Richard Pantzar som representant för Orvaus AB, Hans Franzén, Agne Svenberg och Bengt Stillström som representant för AB Traction, vilka tillsammans representerar 80 % av röstetalet och 41 % av kapitalet i bolaget.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Lars-Åke Rydh väljs till ordförande vid årsstämman.
____________________________________________________________________

Punkt 9 – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att för 2016 lämna utdelning med 5,50 kr per aktie och fastställa fredagen den 21 april 2017 som avstämningsdag. Om årsstämman antar förslaget, beräk¬nas utdelningen sändas ut onsdagen den 26 april 2017, till de som på avstäm¬nings¬dagen är införda i aktieboken.

____________________________________________________________________

Punkten 11 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och bestå av sju ledamöter.

____________________________________________________________________

Punkten 12 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 1 800 000 kr, varav 450 000 kr till styrelsens ordförande och 225 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i OEM.
Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kr. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

____________________________________________________________________

Punkterna 13 och 14 – Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedning föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ulf Barkman, Hans Franzén, Petter Stillström och Åsa Söderström Jerring. Till nya styrelseledamöter föreslås Ingrid Nordlund, Jörgen Rosengren och Anna Stålenbring.
Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Petter Stillström.

____________________________________________________________________

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av KPMG AB, med huvudansvarig revisor Olle Nilsson, intill årsstämman 2018.

____________________________________________________________________

Punkt 16 – Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom OEM koncernen i huvudsak enligt följande:
Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare.
Med ledande befattningshavare avses VD, koncernledning och chefer som direkt rapporterar till VD.
För ledande befattningshavare ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga ersättningsvillkor. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken kan komma att uppgå till högst 58 % av fast lön. Ersättningsnivån överensstämmer med föregående år. Ledande befattningshavare i OEM-koncernen ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade och högst uppgå till 30 % av fast ersättning. Vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Alla aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av stämman. Uppsägningstiden ska inte vara längre än 24 månader och ska dessutom innebära arbetsplikt under uppsägningstiden. Inga anställningsavtal ska innehålla avgångsvederlag. Det finns dock ett undantag vad gäller ett avtal som tecknades 2001 där ett avgångsvederlag kan utgå under sex månader vid uppsägning från bolagets sida efter uppnådda 55 år. Avgångsvederlaget innebär inte arbetsplikt. Detta undantag innebär maximalt 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

____________________________________________________________________

Punkt 17 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår instruktioner för valberedning av huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning.
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen.
Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.
Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.
Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedningen utsetts ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2018 för beslut:
• förslag till stämmoordförande
• förslag till styrelse- och revisionsarvode
• förslag till arvode för eventuellt kommittéarbete
• förslag till styrelseledamöter
• förslag till styrelseordförande
• förslag till revisor
• förslag till beslut om valberedning

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk bolagskod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

____________________________________________________________________

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen ber om årsstämmans bemyndigande att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera aktier av serie B till ett antal av högst 1 800 000 st.
Styrelsen ska kunna besluta om nyemission med bestämmande om rapport och därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska gälla intill nästa årsstämma.

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

____________________________________________________________________

Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen ber om årsstämmans bemyndigande att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ OMX Nordic Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ OMX Nordic Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.
Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska anses gälla intill nästa årsstämma.

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Per den 17 mars 2017 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 23 169 309, varav
4 767 096 av aktieslag A och 18 402 213 av aktieslag B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 66 073 173. Bolaget har 61 847 B-aktier i eget innehav som inte kan företrädas vid bolagsstämman.