Styrelsens yttrande utdelning (only available in Swedish)

Styrelsens för OEM International AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen

 

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av bokslutskommunikén, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen.

 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2016-12-31 framgår av bokslutskommuniké för 2016. Det framgår också av bokslutskommunikén vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 19 april 2017 beslutar om utdelning med 5,50 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 50 % av bolagets eget kapital och 18 % av koncernens eget kapital.

Det framgår av årsredovisningen att koncernens soliditet uppgår till 53 % (föregående år 51 %). Koncernens soliditet avviker inte från vad som är förekommande inom i branschen.

Bolagets soliditet uppgår till 61 % (föregående år 53 %).

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga i koncernen och bolaget. Vinstutdelningsförslaget påverkar inte heller bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna bokslutskommunikén för 2016 står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Utdelningens försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Tranås den 17 februari 2017