tisdag, 18 april, 2023

Årsstämma i OEM International AB (publ) 18 april 2023

Vid årsstämman i OEM International AB (publ) och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att lämna utdelning med 1,50 kronor per aktie samt att som avstämningsdag fastställa torsdagen den 20 april 2023.

Arvoden

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen som uppgår till sammanlagt 2 000 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga ledamöter. Arvode för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet är 60 000 kronor. Inga andra ersättningar för kommittéarbete utgår. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Mattias Franzén, Richard Pantzar, Jörgen Rosengren, Petter Stillström, Per Svenberg och Åsa Söderström Winberg.

Styrelseordförande

Till styrelseordförande omvaldes Petter Stillström.

Revisions- och ersättningsutskott

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman, ordförande och Petter Stillström till att utgöra bolagets revisionsutskott.

Styrelsens ordförande Petter Stillström och Ulf Barkman utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisor

Till revisor fram till nästa årsstämma omvaldes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor är Frida Wengbrand.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2024 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Bemyndigande nyemission

Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuella företagsförvärv få nyemittera max 7 000 000 B-aktier.

Bemyndigande och beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska anses gälla intill nästa årsstämma. Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras.

Styrelsen i OEM International AB beslutade vid efterföljande konstituerande styrelsemöte att utnyttja bemyndigande som styrelsen erhållit av årsstämman och återköpa aktier.

OEM International AB innehar per stämmodagen 371 082 aktier av serie B, vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 139 015 854 st.

Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, anta ett långsiktigt incitamentsprogram som omfattar cirka 50 ledningspersoner i OEM-koncernen. Beslutet innebär att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna erbjuder att förvärva upp till 200 000 av bolagets återköpta aktier av serie B (efter split och inlösen). Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 2 mars 2026 till och med den 15 juni 2026, vilket motsvarar cirka 0,14 procent av totala antalet aktier och cirka 0,05 procent av totala antalet röster i bolaget. Förvärvspriset för aktierna vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets aktie av serie B under tiden från och med den 8 maj 2023 till och med 19 maj 2023. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Nästa rapport

Delårsrapport januari-juni 2023 kommer att lämnas den 13 juli 2023 kl. 11.00.

Tranås den 18 april 2023

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande efter stämma 2023-04-18