måndag, 31 maj, 2021

Förändrat antal aktier och röster i OEM International AB (publ)

Efter beslut av årsstämman 22 april 2021 har OEM International AB (publ) under maj 2021 genomfört en aktiesplit 4:1 i kombination med ett automatiskt inlösenförfarande, varvid en av de nya aktierna har lösts in mot likvid. Förfarandet ökar det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Per den 31 maj 2021 uppgår det totala antalet röster till 197 587 719 (tidigare 65 862 573). Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 69 507 927 aktier (tidigare 23 169 309 aktier), varav 14 231 088 A-aktier med 10 röster vardera (tidigare 4 743 696 aktier) och 55 276 839 B-aktier med en röst vardera (tidigare 18 425 613 aktier).

Informationen är sådan som OEM International AB ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021, klockan 09:00.

Tranås den 31 maj 2021

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande Förändring av antalet aktier 2021-05-31