fredag, 26 oktober, 2001

Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 · Resultatet uppgår till 74,2 MSEK (110,3) · Omsättningen ökade med 13% till 1.537,9 MSEK (1.363,4) · Orderingången uppgick till 1.395,9 MSEK (1.492,1) · Vinst per aktie efter bedömd skatt uppgick till 7:00 kr (9:61) · Helårsprognos för resultatet sänks från tidigare ca 100 MSEK till ca 60 MSEK · Styrelsen har beslutat om ett omstruktureringsprogram som totalt beräknas kosta ca 30 MSEK VD-ORD Resultatet för år 2001 beräknas bli ca 60 MSEK, vilket är en sänkning av tidigare lämnade prognos som var ca 100 MSEK. Prognosförändringen beror på fortsatt konjunkturnedgång och ytterligare minskning av efterfrågan från telekomsektorn samt beräknade omstruktureringskostnader på ca 30 MSEK. Kapaciteten i koncernen är dimensionerad för en betydligt högre omsättning än vad vi kommer att uppnå i år, vilket resulterat i att vinsten sjunkit kraftigt. Detta är anledningen till att styrelsen beslutat om ett åtgärdsprogram som innebär en anpassning till förväntad efterfrågan. En effekt av programmet blir att personalstyrkan, som idag är 775 personer, kommer att minska till under 700. Neddragningarna inom telekom har under kvartal 3 varit större än vi förutsett, vilket framför allt påverkat delkoncernerna OEM Systemteknik och OEM EPT. Efterfrågan har inom vissa områden sjunkit 60-70 %. Omsättningen har minskat med 67,2 MSEK och resultatet har minskat med 26,2 MSEK jämfört med år 2000. Åtgärder att anpassa kapaciteten har påbörjats. Inom OEM Systemteknik är 37 personer varslade och produktionsenheten på Jubo-Mechatronics i Stockholm är under avveckling. Ytterligare verksamhets och organisationsförändringar pågår. Utöver kapacitetsanpassningarna är vår ambition att söka nya möjligheter inom närliggande verksamhetsområden. Den allmänna konjunkturavmattningen inom verkstadsindustrin, som står för ca 60 % av vår omsättning, har påverkat OEM Industrial Components vars resultat minskat trots en omsättningsökning på 31%. Vi planerar för att konjunkturen kommer att vända tidigast under slutet av nästa år. Detta gör att vi tvingas genomföra en rad åtgärder för att komma till rätta med den sjunkande vinsten. Verksamheter kommer att omstruktureras och synergieffekter utnyttjas i högre grad för att öka effektiviteten och öka våra marknadsandelar. Vårt arbete med att öka antalet kunder samt öka omsättningen till befintliga kunder har på en rad områden resulterat i ökade marknadsandelar. De förvärv som tillkommit i år och under förra året har sammantaget utvecklats i nivå med våra förväntningar. Den rådande konjunkturen tillsammans med vår goda soliditet skapar ökade möjligheter för förvärv av kompletterande verksamheter samt genom bibehållna marknadsbearbetning öka våra marknadsandelar. SAMMANFATTNING JANUARI - SEPTEMBER 2001 Omsättning och resultat Koncernens omsättning under fösta nio månaderna uppgick till 1.537,9 MSEK (1.363,4) och resultatet till 74,2 MSEK (110,3) exkl. jämförelsestörande poster. Omsättningen utanför Sverige uppgick till 541,5 MSEK (511,7). Orderingång och orderstock Under första nio månaderna uppgick orderingången till 1.395,9 MSEK (1.492,1). Orderstocken per 30 september 2001 uppgick till 307,5 MSEK (442,1). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 20,0 MSEK (40,8), varav 4,9 MSEK (17,9) är hänförliga till företagsförvärv och 15,1 MSEK (22,9) till fastigheter, maskiner och inventarier. Likviditet Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick per 30 september 2001 till 180,1 MSEK. Motsvarande belopp vid årsskiftet var 167,7 MSEK. Goodwill OEM Internationals policy är att skriva av goodwill på 5 år. Resultatet för första nio månaderna i år är belastat med 22,2 MSEK (21,4) för goodwillavskrivningar. Soliditet Soliditeten per 30 september var 42,9 % (46,4) delvis till följd av det återköpsprogram av aktier som antogs av bolagsstämman. Anställda Antal anställda i koncernen den 30 september 2001 var 775 personer (647). Aktieåterköp Återköpsprogrammet har förbättrat vår kapitalstruktur och positivt bidragit till avkastningen på eget kapital och vinst per aktie. Processen med nedsättningen av aktiekapitalet motsvarande 781.500 aktier, som beslutades på bolagsstämman, pågår. Dessa aktier har förvärvats med ett snittpris av 127:09 kr. Efter denna nedsättning kommer det att finnas 8.332.203 aktier i bolaget. Per den 30 september har vi återköpt ytterliggare 200.000 aktier till ett snittpris av 125:75 kr, motsvarande 2,4 % av totala antalet aktier efter nedsättningen. Bolagsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier, vilket är 833.220 st. Helårsprognos Tidigare lämnad helårsprognos å ca 100 MSEK revideras ner till en resultatnivå på ca 60 MSEK. Prognosförändringen beror på fortsatt konjunkturnergång och ytterligare negativa förändringar inom telekomsektorn samt att styrelsen beslutat om ett omstruktureringsprogram som beräknas kosta ca 30 MSEK. Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké gällande helåret 2001 beräknas offentliggöras den 15 februari 2002. DELKONCERNER OEM Industrial Components Delkoncernen marknadsför komponenter som insatsvaror och för industriell automatisering inom grupperna Automation, Elektronik, Mekanik, Hydraulik och Europa. Omsättningen under första nio månaderna uppgick till 1.021,7 MSEK (780,5) och resultatet till 66,0 MSEK (72,3). Av omsättningstillväxten på 31 % fördelar sig ca 75 % på förvärvade bolag och ca 25 % på organisk tillväxt. Orderingången under första nio månaderna uppgick till 978,7 MSEK, en ökning med 11 % i jämförelse med motsvarande period 2000. Inom grupp Automation grupp Elektronik samt grupp Europa har efterfrågan avmattats. Detta beror huvudsak på den lägre efterfrågan inom telekomindustrin. Båda dessa grupper har organisationer som är dimensionerade för högre omsättning vilket gör att anpassningar för en lägre omsättning kommer att genomföras. Inom grupp Elektronik kommer vi att göra lagernedskrivningar på ca 5,0 MSEK beroende på överlager av vissa komponenter. Grupp Hydraulik och Mekanik har haft fortsatt god utveckling och ökar både omsättning och resultat. OEM Systemteknik Delkoncernen OEM Systemteknik AB är uppdelad i två grupper; Industriautomation och IT. Grupp Industriautomation, som står för ca 80 % av delkoncernens omsättning levererar kundanpassad produktionsutrustning, oftast baserad på industrirobotar, i huvudsak till telekom- och läkemedelsindustrin. Grupp IT marknadsför produkter och tjänster inom datasäkerhet och kommunikation. Omsättningen under första nio månaderna uppgick till 148,9 MSEK (230,6) och resultatet uppgick till -14,3 MSEK (4,0). Orderingången under första nio månaderna uppgick till 126,6 MSEK (225,5). Jubo-Mechatronics som drabbats hårt av neddragningarna inom telekom varslade 27 anställda i augusti. Produktionsenheten i Stockholm är avvecklad och vi kommer fortsättningsvis endast att ha produktion i Karlskoga. Omfokusering mot nya kundsegment har lett till flera nya kunder. Bolaget som omsatte 180 MSEK under år 2000 kommer i år att omsätta ca 75 MSEK. Inom övriga verksamheter har 10 personer varslats. Även inom andra delar av delkoncernen har varsel av personal och förändringar av produktinriktning genomförts. Vi beräknar att delkoncernen kommer att reducera antalet anställda från dagens 137 personer till ca 100 personer. De minskade kostnaderna, delvis förändrade erbjudanden till kunderna och ökade kundaktiviteter kommer att göra att dessa bolag får möjligheter att visa positivt resultat under nästa år. OEM Electronic Production Technology Bolagen i delkoncernen OEM EPT marknadsför maskinutrustning, system och insatsmateriel för produktion och test av kretskort och mikroelektronik på nordiska och polska marknaden En betydande del av koncernens omsättning kommer från telekomindustrin. Omsättningen under första nio månaderna ökade med 4 % till 371,2 MSEK (356,7) och resultatet minskade till 26,0 MSEK (33,9). Orderingången första nio månaderna uppgick till 297,2 MSEK (384,1). Avmattningen inom telekomindustrin har lett till att investeringarna hos denna kundkategori i stort har avstannat. Den finska och svenska verksamheten som under förra året hade 75 - 80 % av sina affärer mot dessa kunder har minskat sin orderingång med 35 - 45 %. Våra förväntningar är att efterfrågan successivt kommer att öka men att det inte på många år kommer att nå upp till senaste årens nivåer. Aktiviteter för att söka affärsmöjligheter inom nya områden samt för att anpassa verksamheterna är påbörjade. Den danska och norska verksamheten har haft en tillfredsställande försäljningstillväxt. Dessa båda bolag har en lägre andel försäljning mot telekom. [REMOVED GRAPHICS] DETTA ÄR OEM INTERNATIONAL AB OEM International med huvudkontor i Tranås äger och utvecklar bolag som marknadsför komponenter och system för industriell automation i Europa. Koncernen består av 29 rörelsedrivande bolag i åtta länder. Omsättningen år 2000 var 1.967,4 MSEK med ett resultat på 148,3 MSEK. Antal anställda i koncernen var 676 personer år 2000. OEM International har som målsättning att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. De långsiktiga målen är: 15 % årlig tillväxt 20 % avkastning på eget kapital 35 % soliditet Sedan 1983 är OEM noterat på O-listan vid Stockholms fondbörs. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Företaget har ingen egen tillverkning av komponenter, men inom delkoncernen OEM Systemteknik tillverkas kundanpassad automationsutrustning, exempelvis robotlinjer och andra komplexa system. OEM International erbjuder kunderna ett stort kunnande och ett brett utbud av komponenter och system. Tillverkarna erbjuds en stark lokal position på marknaden. Därmed skapas ett mervärde för såväl kund som leverantör. Detta mervärde är OEM:s existensberättigande och grunden för en fortsatt lönsam expansion. Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida www.oem.se Tranås den 26 oktober 2001 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Jörgen Zahlin Hans Franzén Verkställande direktör Koncernchef För kompletterande information, ring: Hans Franzén 0709-760 648 eller Jörgen Zahlin 0709-760 695 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00080/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00080/bit0002.pdf Hela Rapporten

Ladda ner bit0002.doc
bit0002.pdf