onsdag, 4 maj, 2022

Rättelse: Årsstämma i OEM International AB (publ) 26 april 2022

Efter Årsstämman i OEM International den 26 april publicerades ett pressmeddelande för redogörelse av vissa beslut på stämman, bland annat beslut om Automatiskt inlösenprogram. Här angavs felaktigt att beräknad avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är 1 juni 2022. Korrekt beräknad avstämningsdag, vilket också framgår av kallelse och handlingar inför stämman, är 27 maj 2022 och betalning av inlösenlikviden beräknas ske den tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt, dvs. den 1 juni 2022.

Korrekt lydelse i sin helhet för beslutet som rör inlösenprogrammet ska således vara;

Automatiskt inlösenprogram

Årsstämman beslutade att genomföra ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag, där varje aktie delas i tre aktier (s.k. aktiesplit 3:1) varav en av dessa är en inlösenaktie som automatiskt kommer att lösas in mot 3,25 kr.

Det automatiska inlösenförfarandet innefattade följande beslut:

(a)   uppdelning av aktier;

(b)   minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna; samt

(c)   ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 9 maj 2022.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken beräknas bli den 27 maj 2022. Betalning av inlösenlikviden beräknas ske den tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt.

Årsstämman bemyndigade bolagets styrelse och verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten.

Styrelsen har nu också beslutat att avstämningsdag för att erhålla inlösenlikvid blir den 27 maj, varför ovanstående korrigerande datum därmed är fastställt.

Ladda ner Pressmeddelande efter årsstämma 2022, rättelse