onsdag, 27 oktober, 2010

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2011

Vid årsstämman 26 april, 2010 beslutades att valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedningen utsetts ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

I enlighet med detta har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Lars-Åke Rydh, valberedningens ordförande, Jerker Löfgren, Orvaus AB, Hans Franzén, Agne Svenberg och Bengt Stillström, AB Traction.

Valberedningen avviker från Kodens regler avseende att majoriteten är styrelseledamöter, att högst en av de styrelseledamöter som ingår får vara oberoende till större aktieägare och att styrelseledamot inte ska utgöra valberedningens ordförande.

Bedömningen är att det är rimligt att denna storlek av bolag har en valberedning som representeras av de största aktieägarna och att även vissa av dessa fungerar som styrelsemedlemmar. 

Årsstämma i OEM International kommer att hållas tisdagen 3 maj, 2011 i Tranås.   

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Lars-Åke Rydh tel. 0705-92 45 70 alternativt e-post [email protected]

Tranås den 27 oktober 2010

 

OEM INTERNATIONAL AB (publ)

Ladda ner wkr0001.pdf