måndag, 13 juni, 2022

Aktierelaterat incitamentsprogram i OEM International AB (publ)

I det av årsstämman 2022 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattade ca 40 ledningspersoner och maximalt 160 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B, tecknades totalt 152 500 optioner.

Köpoptionerna överlåts till ett pris av 6,64 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black & Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 86,60 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 9-20 maj 2022. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 1 mars till och med den 15 juni 2025.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2022, klockan 11:00.

Tranås den 13 juni 2022

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande Incitamentsprogram 2022-06-13