tisdag, 23 april, 2013

Årsstämma i OEM International AB 22 april 2013

Vid årsstämman i OEM International AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2012 lämna utdelning med 3,75 kronor per aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 25 april 2013.

Arvoden


Årsstämman beslöt om ett oförändrat arvode till styrelsen som uppgår till sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 325 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter 175 000 kronor. Arvode för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet är oförändrat 25 000 kronor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Lars-Åke Rydh, Petter Stillström och Agne Svenberg. Lars-Åke Rydh omvaldes till styrelseordförande.

Revisions- och ersättningsutskott

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman, ordförande, och Lars-Åke Rydh till att utgöra bolagets revisionsutskott. Styrelsens ordförande Lars-Åke Rydh, Hans Franzén och Agne Svenberg utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsfirman KPMG AB på ett år.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Nyemission

Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800.000 st.

B-aktier.

Återköp av egna aktier

Styrelsen bemyndigades

att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier,

att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna,

att använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på
NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det vid börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras.

Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsen i OEM International AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 22 april 2013 att återköpa aktier.

OEM International AB innehar sedan tidigare 61 847 aktier av serie B, vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 23 169 309 st.

Nästa rapport

Delårsrapport januari-juni 2013 kommer att lämnas den 15 juli 2013.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl. 09.00.

Tranås den 23 april 2013OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)Ladda ner Release