tisdag, 11 mars, 2014

Valberedningens förslag till styrelse i OEM International AB

Vid årsstämman 2014 i OEM International AB föreslår bolagets valberedning omval av styrelseledamöterna Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Petter Stillström, Lars-Åke Rydh och Agne Svenberg. Lars-Åke Rydh föreslås bli omvald som ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 325 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda ledamöterna som inte är anställda av bolaget. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kr. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå.

Valberedningen föreslår omval av KPMG som bolagets revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslagen stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 81 % av rösterna och cirka 46 % av antalet aktier.

Valberedningens ledamöter samt information om styrelseledamöterna framgår av OEM Internationals hemsida www.oem.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2014 kl. 14:00.

Tranås den 11 mars 2014

Valberedningen

OEM Internationals årsstämma äger rum den 29 april 2014 på Badhotellets konferenscentrum, Ågatan 16 i Tranås.

Ladda ner Valberednings förslag 2014-03-11