fredag, 6 november, 2020

Rättelse: Omvandling av aktier

OEM International AB publicerade den 30 oktober 2020 ett pressmeddelande rubricerat ”Omvandling av aktier”. Det har noterats att pressmeddelandet innehållit ett felaktigt angivande av antalet totala röster i bolaget per den 30 oktober 2020. En korrigerad lydelse med justerat antal röster återfinns nedan.

Enligt OEM International AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är bolaget skyldigt enligt Lag om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2020 har, på begäran av aktieägare, 23 400 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster uppgår därefter till 65 862 573. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget per den 30 oktober 2020 uppgår till 23 169 309 aktier varav 4 743 696 A-aktier och 18 425 613 B-aktier.

Informationen är sådan som OEM International AB ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2020, klockan 16.00.

Tranås den 6 november 2020

OEM International AB (publ)

Ladda ner Release