fredag, 27 maj, 2022

OEM meddelar justerad avstämningsdag för automatiskt inlösenförfarande

På extra bolagstämman den 26 april 2022 beslutades att sammanlagt ca 226 miljoner kronor (motsvarande 3,25 kronor per inlösenaktie) ska utskiftas till aktieägarna i OEM genom ett automatiskt inlösenförfarande innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 3:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Avstämningsdag för inlösen har tidigare fastställts till den 27 maj 2022. Bolaget meddelar idag att avstämningsdagen justerats till den 31 maj 2022 i syfte att kunna verkställa inlösen på ett formellt korrekt sätt. Så som tidigare meddelats beräknas betalning för inlösenlikviden ske den tredje bankdagen efter avstämningsdagen, vilket nu kommer att bli den 3 juni 2022.

Ladda ner Pressmeddelande Justerad avstämningsdag 2022-05-27