torsdag, 20 april, 2017

Årsstämma i OEM International AB (publ) 19 april 2017

Vid årsstämman i OEM International AB (publ) och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att lämna utdelning med 5,50 kronor per aktie samt att som avstämningsdag fastställa fredagen den 21 april 2017.

Arvoden

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen som uppgår till sammanlagt 1 800 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till övriga ledamöter. Arvode för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet är 50 000 kronor. Inga andra ersättningar för kommittéarbete utgår. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Petter Stillström och Åsa Söderström Jerring. Till nya styrelseledamöter valdes Ingrid Nordlund, Jörgen Rosengren och Anna Stålenbring.

Styrelseordförande

Till ny styrelseordförande valdes Petter Stillström.

Revisions- och ersättningsutskott

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman, ordförande, och Petter Stillström till att utgöra bolagets revisionsutskott. Styrelsens ordförande Petter Stillström, Hans Franzén och Ingrid Nordlund utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisor

Till revisor omvaldes fram till nästa årsstämma revisionsfirman KPMG AB med huvudansvarig revisor Olle Nilsson.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Bemyndigande nyemission

Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800 000 st.

B-aktier.

Bemyndigande och beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ OMX Nordic Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ OMX Nordic Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska anses gälla intill nästa årsstämma.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras.

Styrelsen i OEM International AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet som styrelsen erhållit av årsstämman 19 april 2017 och återköpa aktier.

OEM International AB innehar sedan tidigare 61 847 aktier av serie B, vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 23 169 309 st.

Nästa rapport

Delårsrapport januari-juni 2017 kommer att lämnas den 13 juli 2017 kl. 11.00.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08:30, genom nedanstående kontaktpersons försorg.

Tranås den 20 april 2017OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

Ladda ner Pressmeddelande från årsstämma 2017