onsdag, 30 april, 2014

Årsstämma i OEM International AB 29 april 2014

Vid årsstämman i OEM International AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2013 lämna utdelning med 4,00 kronor per aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 5 maj 2014.

Automatiskt inlösenprogram

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att genomföra ett automatiskt inlösenförfarande, där varje aktie delas i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en skall benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet. Varje inlösenaktie kommer att lösas in mot 10 kronor. Det automatiska inlösenförfarandet innefattade följande beslut:

(a)                  ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier;

(b)                  uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit);

(c)                  minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier; samt

(d)                  ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 12 maj 2014.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 2 juni 2014. Betalning av inlösenlikviden beräknas ske den tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt.

Årsstämman bemyndigade bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna A. – D. ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Arvoden Årsstämman beslöt om ett oförändrat arvode till styrelsen som uppgår till sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 325 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter 175 000 kronor. Arvode för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet är oförändrat 25 000 kronor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Lars-Åke Rydh, Petter Stillström och Agne Svenberg. Lars-Åke Rydh omvaldes till styrelseordförande.

Revisions- och ersättningsutskott

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman, ordförande, och Lars-Åke Rydh till att utgöra bolagets revisionsutskott. Styrelsens ordförande Lars-Åke Rydh, Hans Franzén och Agne Svenberg utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsfirman KPMG AB på ett år.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Nyemission

Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800.000 st.

B-aktier.

Återköp av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ OMX Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ OMX Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska anses gälla intill nästa årsstämma.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras. Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsen i OEM International AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 29 april 2014 att återköpa aktier.

OEM International AB innehar sedan tidigare 61 847 aktier av serie B, vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 23 169 309 st.

Nästa rapport

Delårsrapport januari-juni 2014 kommer att lämnas den 14 juli 2014 kl. 12.00.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 kl. 08.30.

Tranås den 30 april 2014OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)Ladda ner Release