tisdag, 27 april, 2010

Information till marknaden från årsstämma 26 april 2010

Aktieutdelning Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2009 lämna utdelning med 2 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 29 april 2010. Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Lars-Åke Rydh och Agne Svenberg samt nyvaldes Jerker Löfgren och Petter Stillström. Styrelseordförande Till styrelseordförande nyvaldes Lars-Åke Rydh. Valberedning Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Nyemission Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800.000 st B-aktier. Återköp av aktier Styrelsen bemyndigades att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna, att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på Nasdaq OMX Nordic till vid förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris. Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras. Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport januari-juni 2010 kommer att lämnas den 19 juli 2010. Tranås den 27 april 2010 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Jörgen Zahlin Verkställande direktör Lars-Åke Rydh Styrelseordförande

Ladda ner wkr0011.pdf