onsdag, 4 maj, 2011

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 3 maj 2011

 

Aktieutdelning

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2010 lämna utdelning med 3 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 6 maj 2011.Styrelse- och revisionsarvoden


Årsstämman beslöt att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 1 200 000 kr, varav 325 000 till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Lars-Åke Rydh, Petter Stillström och Agne Svenberg.

Styrelseordförande

Till styrelseordförande omvaldes Lars-Åke Rydh.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Nyemission

Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 1 800.000 st

B-aktier.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades

att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier,

att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna,

att använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på
Nasdaq OMX Stockholm. Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske i nära anknytning till gällande börskurs.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras.

Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Bolagsordningsändring

Årsstämman beslöt att ändra § 9 i bolagsordningen vilket innebär förenklad hantering i samband med kallelse till bolagsstämma.Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport januari-juni 2011 kommer att lämnas den 18 juli 2011.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2011 kl 09:00.

Tranås den 4 maj 2011OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

Ladda ner wkr0001.pdf