måndag, 16 augusti, 1999

Halvårsrapport, januari - juni 1999

HALVÅRSRAPPORT, JANUARI - JUNI 1999 * Omsättningen uppgick till 881,1 MSEK (661,6) * Resultatet ökade med 22 % till 70,1 MSEK (57,4) * Vinst per aktie efter bedömd skatt 5,12 kr (4,27) * Helårsresultatet 1999 kommer att överstiga 125 MSEK * Förvärv av Pronesto AB * IT-verksamheten omstrukturerad OEM-koncernens verksamhet omfattar import och försäljning av insatsvaror för produktion och system för automatisering. Allmänt OEM-koncernen har som målsättning att öka såväl omsättning som resultat med i genomsnitt 15 procent per år över en konjunkturcykel genom en kombination av organisk tillväxt och företagsförvärv. Efterfrågan på komponenter har under andra kvartalet ökat jämfört med första kvartalet. Industrins investering i produktionsutrustningar är fortsatt positiv. Fakturering och resultat under första halvåret är något högre än förväntat. Speciellt bra är utfallet i delkoncernen CynCrona, där framför allt de danska och finska dotterbolagen har en positiv utveckling. Även affärsområde Industriautomation inom OEM Systemteknik-koncernen har en mycket positiv utveckling. Under första halvåret har delkoncernen OEM Industrial Components AB förvärvat agenturbolaget Pronesto AB, som i huvudsak är inriktat mot import och försäljning av komponenter inom område mikrovågsteknik samt mätinstrument. Bolaget omsatte 1998 75 MSEK. Omsättning och resultat Koncernens omsättning under första halvåret ökade med 33 % till 881,1 MSEK (661,6). Resultat före skatt uppgick till 70,1 MSEK (57,4), en ökning med 22 procent. Omsättningen utanför Sverige uppgick till 398 MSEK (265). Orderingång och orderstock Under första halvåret ökade orderingången till 945 MSEK (663,4) och orderstocken per 30 juni var 381,7 MSEK (264). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 4,5 MSEK, varav 21,0 MSEK är hänförliga till företagsförvärv och -16,5 MSEK till fastigheter, maskiner och inventarier. Likviditet Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick per 30 juni 1999 till 137,5 MSEK. Motsvarande belopp vid årsskiftet var 174,3 MSEK. Anställda Antal anställda i koncernen den 30 juni 1999 var 590 personer. DELKONCERNER OCH AFFÄRSOMRÅDEN OEM Industrial Components AB Delkoncernen marknadsför komponenter för automatisering inom affärsområdena Elektronik, Industri och Mekanik i de nordiska länderna samt Polen och England. Omsättningen under första halvåret ökade till 366,6 MSEK (332,4) och resultatet uppgick till 35,1 MSEK (38,3). Det något lägre resultatet beror i huvudsak på ökade marknadsinvesteringar. Det nyligen förvärvade bolaget Pronesto AB påverkar resultatet positivt. Det polska bolaget utvecklas enligt plan. OEM Systemteknik AB Delkoncernen OEM Systemteknik AB är uppdelad i två affärsområden; Industri- automation och IT. Industriautomation har utvecklats mycket positivt under första halvåret och kraftigt ökat både omsättning och resultat och har en mycket bra orderstock inför andra halvåret. Inom affärsområde IT har About Computers AB och About Netmaster AB:s verksamhet avvecklats, vilket belastat delkoncernens resultat negativt. Omsättningen för delkoncernen uppgick till 173,5 MSEK (122,5) och resultatet blev -3,4 MSEK (0,6). OEM Systemteknik AB kommer att visa ett positivt resultat för helåret. CynCrona AB Bolagen i delkoncernen CynCrona marknadsför insatsmateriel, maskinutrustning och system för produktion och test av kretskort och mikroelektronik på nordisk marknad. Omsättningen under första halvåret uppgick till 344 MSEK (211) och resultatet till 42,9 MSEK (22,7). Under första halvåret har faktureringen i Finland och Danmark varit exceptionellt hög. Marknaden för koncernens produkter utvecklas väl i Sverige, Finland och Danmark. RESULTATRÄKNING (MSEK) Jan-juni Jan- Kvartal Kvartal Helår 1999 juni 2 2 1998 1998 1999 1998 Nettoomsättning 881,1 661,6 444,5 345,7 1.423,0 Rörelsens kostnader - 787,3 - 591,3 - 399,9 - 315,5 - 1.283,6 Avskrivningar enligt - 23,7 - 15,0 - 11,9 - 7,8 - 36,8 plan Rörelseresultat 70,1 55,3 32,7 22,4 102,6 Andelar i 0,7 1,4 0,2 0,7 2,6 intressebolag Finansnetto - 0,7 0,7 0,7 0,2 - 1,7 Resultat före skatt 70,1 57,4 33,6 23,3 103,5 Skatt - 23,4 - 18,6 - 11,4 - 7,8 - 39,3 Resultat 46,7 38,8 22,2 15,5 64,2 BALANSRÄKNING (MSEK) 1999-06-30 1998-06-30 1998-12-31 Tillgångar Immateriella 82,7 51,1 76,5 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 141,6 127,1 167,0 Finansiella 10,0 10,5 11,0 anläggningstillgångar Varulager 218,5 173,4 236,4 Kortfristiga fordringar 345,2 281,3 274,2 Kassa och bank 96,3 99,1 71,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 414,4 369,4 403,4 Minoritetsintresse - 0,5 - Avsättningar 37,0 29,3 37,7 Långfristiga skulder 91,3 68,0 90,7 Kortfristiga skulder 351,6 275,3 305,2 Balansomslutning 894,3 742,5 837,0 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) 1999-06-30 1998-06-30 1998- 12-31 Kassaflöde från den löpande 70,6 43,5 96,1 verksamheten Förändring av rörelsekapital - 12,8 - 55,6 - 72,0 Kassaflöde före investeringar 57,8 - 12,1 24,1 Investeringar - 3,4 - 44,0 - 131,3 Kassaflöde efter investeringar 54,4 - 56,1 - 107,2 Kassaflöde från - 26,7 24,6 44,4 finansieringsverksamheten Kassaflöde 27,7 - 31,5 - 62,8 NYCKELTAL Jan- Jan- Kvartal 2 Kvartal 2 Helår juni juni 1999 1998 1998 1999 1998 Räntabilitet på eget 11,4 10,7 5,3 4,2 17,0 kapital, % Räntabilitet på 14,7 14,9 6,8 6,0 26,0 sysselsatt kapital, % Räntabilitet på totalt 8,5 8,7 4,0 3,6 15,2 kapital, % Soliditet, % 46,3 49,8 48,2 Vinst per aktie, kr 5:12 4:27 2:43 1:70 7:05 Eget kapital per aktie, 45:47 40:53 44:25 kr Helårsprognos Tidigare lämnad prognos för helåret på ca 125 MSEK kommer att överträffas. Nästa rapportdatum Rapport omfattande tiden januari-september 1999 beräknas offentliggöras måndagen den 25 oktober. Tranås den 16 augusti 1999 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Agne Svenberg Hans Franzén Verkställande direktör Koncernchef Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Tranås den 16 augusti 1999 Hans Karlsson Bo Axelsson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor För kompletterande information, ring: Agne Svenberg 070-83 71 215 eller Hans Franzén 070-88 69 502. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/16/19990816BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/16/19990816BIT00260/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf