tisdag, 15 augusti, 2000

Halvårsrapport januari - juni 2000

HALVÅRSRAPPORT Januari - Juni 2000 * Resultatet blev 66,1 MSEK (70,1) * Återbäring 36 MSEK från SPP har inte upptagits i redovisningen * Omsättningen blev 875,9 MSEK (881,1) * Orderingången uppgick till 968,3 MSEK (945,0) * Vinst per aktie efter bedömd skatt 5:44 kr (5:12) * Resultatet för helåret förväntas överstiga 1999 års resultat, som var 134,1 MSEK * Nytt bolag med Europa som marknad startat DETTA ÄR OEM INTERNATIONAL AB OEM International äger och utvecklar bolag som marknadsför komponenter och system för industriell automation i Europa. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Företaget har ingen egen tillverkning av komponenter, men inom delkoncernen OEM Systemteknik tillverkas kundanpassad automationsutrustning, exempelvis robotlinjer och andra komplexa system. OEM International erbjuder kunderna ett stort kunnande och ett brett utbud av komponenter och system. Tillverkarna erbjuds en stark lokal position på marknaden. Därmed skapas ett mervärde för såväl kund som leverantör. Detta mervärde är OEM:s existensberättigande och grunden för en fortsatt lönsam expansion. Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida www.oem.se VD-ORD OEM International har som målsättning att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. De långsiktiga målen är: - 15 % årlig tillväxt - 20 % avkastning på eget kapital - 35 % soliditet Historiskt har OEM uppfyllt dessa mål. De senaste 5 åren har givit: - Genomsnittlig vinstökning 22 % - Genomsnittlig avkastning på eget kapital 23,1 % - Genomsnittlig soliditet 52,9 % Våra mål skall nås genom: - Ökade marknadsandelar och breddning av produktprogrammen. - Förvärv av kompletterande verksamheter - Geografisk expansion Ett nytt bolag som heter SPG Motors Europe AB är startat. Detta bolag kommer att fungera som vår leverantörs, SPG Co Ltd i Korea, förlängda arm in i Europa. Vi åtar oss härmed försäljnings- och marknadsföringsansvaret inte bara för de länder där vi tidigare varit aktiva utan nu för hela Europa. Omsättningen på SPG motorer var på de marknader vi var aktiva 1999 5,2 miljoner kronor. Denna satsning är i linje med vår strategi att öka vår andel av affärer utanför Norden. Vi ser SPG Motors Europe AB som starten på en ny bolagsgruppering som vi döpt till Grupp Europa. Vi har flera diskussioner pågående med leverantörer där liknande bolag kommer att kunna bildas. Marknadsförutsättningarna är fortsatt goda för delkoncernernas produkter. Efterfrågan på telecomrelaterade produkter är fortsatt stark. Över 40 % av koncernens omsättning kommer från detta segment. Marknadstrender som kundernas önskan att begränsa antalet leverantörer, ökande krav på logistik och förmåga att erbjuda delsystem, installation, service och utbildning verkar till vår fördel. Koncernens resultat första halvåret på 66,1 MSEK (70,1) är enligt våra förväntningar. OEM International skriver av goodwill på 5 år. Resultatet för första halvåret i år är belastat med 14,3 MSEK (13,0) för goodwillavskrivningar. Vår soliditet per 30 juni 2000 var 51,6 % (46,3). En bra orderingång och goda konjunkturutsikter gör att vi räknar med att överträffa 1999 års resultat. Enligt meddelande från SPP uppgår koncernens andel av SPP:s överskottsmedel till 36 MSEK. Medlen har inte tagits med i redovisningen. Det återköpsprogram som antagits av bolagsstämman kommer när det genomförts att förbättra vår kapitalstruktur och positivt bidra till avkastningen på eget kapital och vinst per aktie. För att beskriva effekten på våra nyckeltal tänker vi oss situationen att vi återköpt det maximala antalet av bolagets aktier (10 %) i slutet av juni till en kurs å 125 kr. Avkastning på eget kapital ökar från 10,9 % till 12,4 % på första halvåret år 2000. För motsvarande period ökar vinst per aktie från 5:44 kr till 6:03 kr. Per 30 juni 2000 har vi återköpt 22700 aktier vilket motsvarar 0,25 % av antalet aktier. Bolagsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier. Eftersom det återköpta antalet aktier ännu är marginellt har nyckeltalen påverkats obetydligt. SAMMANFATTNING 1:a HALVÅRET 2000 Omsättning och resultat Koncernens omsättning under första halvåret uppgick till 875,9 MSEK (881,1) och resultatet till 66,1 MSEK (70,1). Omsättningen utanför Sverige uppgick till 319,6 MSEK (397,9). Orderingång och orderstock Under första halvåret uppgick orderingången till 968,3 MSEK (945,0). Orderstocken per 30 juni 2000 uppgick till 401,8 MSEK (381,7). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar var under perioden till 6,3 MSEK (4,5). Likviditet Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick per 30 juni 2000 till 201,7 MSEK. Motsvarande belopp vid årsskiftet var 200,4 MSEK. Anställda Antal anställda i koncernen den 30 juni 2000 var 639 personer (590). Helårsprognos Resultatet beräknas överstiga 1999 års resultat, som var 134,1 MSEK. Nästa rapportdatum Delårsrapport för perioden januari-september publiceras 27 oktober 2000. DELKONCERNER OEM Industrial Components AB Delkoncernen marknadsför komponenter som insatsvaror och för automatisering inom grupperna Automation, Elektronik, Mekanik och Europa. Omsättningen under första halvåret uppgick till 505,1 MSEK (366,6) och resultatet till 43,2 MSEK (35,1), en ökning med 38 resp. 23 procent. Orderingången under första halvåret uppgick 573,9 MSEK, en ökning med 44 % i jämförelse med motsvarande period 1999. Grupp Elektronik står för delkoncernens största ökning. Kombinationen av en stark efterfrågan på dessa bolags produkter samt en del produktmässiga omorganisationer har lett till en kraftig expansion. Omsättningen under första halvåret för gruppen uppgick till 159,9 MSEK (124,2) och resultatet till 19,0 MSEK (11,4), en ökning med 29 resp. 67 procent. Efterfrågan på övriga produkter inom övriga bolagsgrupper är stark. OEM Systemteknik AB Delkoncernen OEM Systemteknik AB är uppdelad i två affärsområden; Industriautomation och IT. Grupp Industriautomation, som står för ca 80 % av delkoncernens omsättning levererar kundanpassad produktionsutrustning, oftast baserad på industrirobotar, i huvudsak till telecom och läkemedelsindustrin. Grupp IT marknadsför produkter och tjänster inom datasäkerhet och kommunikation. Omsättningen under första halvåret uppgick till 175,1 MSEK (173,5) och resultatet uppgick till 6,7 MSEK (-3,4). Orderingången under första halvåret uppgick 126,9 MSEK (241,7). Den låga orderingången beror på att huvudparten av JUBO-Mechatronics omsättning utgörs av produktionsmaskiner där enskilda order kan vara på mycket stora belopp i förhållande till helheten. Detta gör det naturligt med stora avvikelser mellan enskilda kvartal. En sammanslagning av delkoncernens två största bolag; Jubo Verktyg AB och IRB Mechatronics, som båda tillverkar kundanpassad produktionsutrustning, genomförs vid halvårsskiftet. Sammanslagningen kommer att förbättra konkurrenskraften både vad gäller produktutbud och kostnadsmässigt. Våra förväntningar på andra halvåret är fortsatt positiva. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/15/20000815BIT00250/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/08/15/20000815BIT00250/bit0002.pdf Hela rapporten

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf