fredag, 16 februari, 2001

Bokslutskommuniké för år 2000

Bokslutskommuniké för år 2000 * Resultat före skatt ökade med 10,6 % och blev 148,3 MSEK (134,1) exkl. jämförelsestörande poster* * Omsättningen ökade med 10,4 % och blev 1.967,4 MSEK (1.782,3) * Orderingången ökade med 16,6 % till 2.009,5 MSEK (1.776) * Vinst per aktie efter skatt 13:60 kr (9:04) exkl. jämförelsestörande poster* * Avkastning på eget kapital 27,4 % * Föreslagen utdelning på 4:50 kr (3:75) * Jörgen Zahlin ny VD fr.o.m. 1 mars * Fyra förvärv genomförda under året * Två nya bolagsgrupper; Grupp Hydraulik och Grupp Europa, har bildats under året * SPP återbäring, 30,5 MSEK samt nedskrivning goodwill - 14,6 MSEK. DETTA ÄR OEM INTERNATIONAL AB OEM International med huvudkontor i Tranås äger och utvecklar bolag som marknadsför komponenter och system för industriell automation i Europa. Koncernen består av 28 rörelsedrivande bolag i åtta länder. Omsättningen år 2000 var 1.967,4 MSEK med ett resultat på 148,3 MSEK. Antal anställda i koncernen var den 31 december år 2000 676 personer. OEM International har som målsättning att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkast ning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. De långsiktiga målen är: - 15 % årlig tillväxt - 20 % avkastning på eget kapital - 35 % soliditet Sedan 1983 är OEM noterat på O-listan vid Stockholms fondbörs. Börsvärdet per 31 december år 2000 var 1.200 MSEK. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Företaget har ingen egen tillverkning av komponenter, men inom delkoncernen OEM Systemteknik tillverkas kundanpassad automationsutrustning, exempelvis robotlinjer och andra komplexa system. OEM International erbjuder kunderna ett stort kunnande och ett brett utbud av komponenter och system. Tillverkarna erbjuds en stark lokal position på marknaden. Därmed skapas ett mervärde för såväl kund som leverantör. Detta mervärde är OEM:s existensberättigande och grunden för en fortsatt lönsam expansion. Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida www.oem.se VD-ORD År 2000 var ett nytt rekordår för OEM International och omsättningen ökade med 10,4 % till 1.967 MSEK (1.782). Resultatet efter finansiella poster, exkl jämförelsestörande poster, steg med 10,6 % till 148,3 MSEK (134,1). Årets sista kvartal gav en omsättning på 604 MSEK (473) och ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 38,0 MSEK (24,8). Genom en kontinuerlig utveckling samt anpassning till kundernas önskemål befäster OEM-koncernen sin position som ledande leverantör i Skandinavien av komponenter och system för industriautomation. OEM International har som målsättning att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. De långsiktiga målen är: - 15 % årlig tillväxt - 20 % avkastning på eget kapital - 35 % soliditet Historiskt har OEM uppfyllt dessa mål. De senaste 5 åren har givit: - Genomsnittlig vinstökning 22,6 % - Genomsnittlig avkastning på eget kapital 21,5 % - Genomsnittlig soliditet 50,7 % Våra mål skall nås genom: · Ökade marknadsandelar och breddning av produktprogrammen. · Förvärv av kompletterande verksamheter. · Geografisk expansion. Under året har fyra förvärv genomförts samt ett nytt bolag startats, samtliga inom delkoncernen OEM Industrial Components AB. Ing.f:a Källving AB förvärvades i augusti och kommer att ingå i grupp Mekanik som marknadsför mekanikkomponenter till verkstadsindustrin. Källvings huvudprodukter är transmissionsprodukter såsom kuggremmar, linjärskruvar etc. där viktigaste agenturen är Japanska Bando, som är världsledande på kuggremmar. Ingenjörsfirma Källving AB omsatte år 2000 ca 12 MSEK och har totalt 9 anställda. Bolaget har huvudkontor i Borlänge och säljfilial i Lidköping. AB Indoma förvärvades under september och kommer även de att ingå i grupp Mekanik inom OEM Industrial Components AB. Indomas huvudprodukter är tätningar, låselement och kullager. Samtliga produkter är närbesläktade med befintligt sortiment i gruppen Mekanik. AB Indoma omsatte år 2000 37 MSEK och har 22 anställda. I november förvärvades Ernström Hydraulik AB, som består av tre rörelsedrivande dotterbolag: JMS Systemhydraulik AB, Hydrac AB och Hydroprodukter International AB. Gruppen omsatte år 2000 170 MSEK och har 73 anställda. Verksamheten bedrivs i Borås, Göteborg och Ängelholm. I samband med förvärvet startar OEM Industrial Components AB en bolagsgrupp Grupp Hydraulik som kommer att inrikta sig på hydraulik. Under september månad förvärvades en kinesisk handelsrörelse inom kullager belägen i Holland. Den förvärvade rörelsen har integrerats i ett nystartat bolag med namnet OEM China Development B.V. med säte i Rotterdam. Bolaget har som målsättning att distribuera automationsprodukter från Kina på den europeiska marknaden. Omsättningen september - december år 2000 blev 3,7 MSEK. Ett nytt bolag som heter SPG Motors Europe AB startades i april. Detta bolag kommer att fungera som vår leverantörs, SPG Co Ltd i Korea, förlängda arm in i Europa. Vi åtar oss här försäljnings- och marknadsföringsansvaret inte bara för de länder där vi tidigare varit aktiva, utan nu för hela Europa. Omsättningen under år 2000 var 5,5 MSEK. Den 1 januari år 2001 startades ett nytt bolag med inriktning mot telekomindustrin i Europa. Det nystartade bolaget heter ATT Europe Ltd (Advanced Thermal Technology). Bolaget har som affärsidé att distribuera komponenter och system för kylning av elektronik till i huvudsak telekomindustrin i Europa. Bolaget beräknas omsätta ca 65 MSEK under år 2001. OEM China Development, SPG Motors Europe samt ATT Europe ingår i en ny bolagsgruppering som vi kallar Grupp Europa. Marknadsförutsättningarna är fortsatt goda för koncernens produkter. Efterfrågan på telekom-relaterade produkter är fortsatt stark. Över 40 % av koncernens omsättning kommer från detta segment. Marknadstrender som kundernas önskan att begränsa antalet leverantörer, ökande krav på logistik och förmåga att erbjuda delsystem, installation, service och utbildning verkar till vår fördel. OEM International skriver av goodwill på 5 år. Resultatet för år 2000 är belastat med 29,5 MSEK (31,8) för goodwillavskrivningar enligt plan. Dessutom har nedskrivning gjorts med 14,6 MSEK under år 2000. Vår soliditet per 31 december 2000 var 42,4 % (48,5). Det återköpsprogram av aktier som antagits av bolagsstämman kommer att förbättra vår kapitalstruktur och positivt bidra till avkastningen på eget kapital och vinst per aktie. Per 31 december 2000 har vi köpt 454 700 aktier till ett snittpris av 127:52 kr motsvarande 5,0 % av totala antalet aktier. Bolagsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier. Jag vill å mina och styrelsens vägnar rikta ett stort tack till hela personalen för det goda resultatet år 2000. Tack vare våra anställdas förmåga att skapa värde för våra kunder och leverantörer ser vi en fortsatt positiv trend inom koncernen. Vår förmåga att söka nya effektiva sätt att arbeta, samtidigt som vi förändrar oss i takt med de möjligheter och krav som de nya teknologierna medför, kommer att säkerställa vår position som ledande leverantör av komponenter och system för industriell automation i Europa. Jörgen Zahlin Verkställande direktör OEM International AB SAMMANFATTNING år 2000 Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till 1.967,4 MSEK (1.782,3) och resultatet till 148,3 MSEK (134,1) exkl jämförelsestörande poster. Omsättningen utanför Sverige uppgick till 690,6 MSEK (708,5). Under år 2000 hade vi verksamhet i 12 bolag utanför Sverige. Nedgången i omsättning härrör sig till den danska och finska verksamheten inom OEM EPT AB, som minskade omsättningen med ca 80 MSEK. Övriga bolag har haft en positiv omsättningsutveckling. Satsningen på att öka andelen utanför Sverige kommer att fortsätta. Orderingång och orderstock Orderingången uppgick till 2.009,5 MSEK (1.775,6). Orderstocken per 31 december 2000 uppgick till 392,9 MSEK (300,8). Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster består av återbäring av pensionsmedel från SPP å 30,5 MSEK. Dessa är nuvärdeberäknade med 6 % diskonteringsränta i företag med personal. Vilande företag med SPP-medel har beräknat SPP-medlen till marknadsvärde, dvs 87,5 %, per årsskiftet. Nedskrivning av goodwill, uppgående till 14,6 MSEK är genomförda. Nedskrivningarna avser företag inom koncernen där resultatet är negativt och ej motsvarar planen vid förvärvet. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 95,9 MSEK (52,2), varav 57,0 MSEK (43,2) är hänförliga till företagsförvärv och 38,9 MSEK (9,0) till fastigheter, maskiner och inventarier. I företagsförvärvsbeloppet är goodwill 41,9 MSEK (41,6). Likviditet Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick per 31 december 2000 till 167,7 MSEK (200,4). Anställda Antal anställda i koncernen den 31 december 2000 var 676 personer (609). Förslag till utdelning Utdelningen föreslås höjd till 4:50 kr (3:75) per aktie. Årsredovisning Årsredovisningen för 2000 kommer att distribueras i slutet av mars 2001 och kommer att finnas tillgänglig på huvudkontoret och på hemsidan. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls i Tranås den 26 april 2001. Nästa rapportdatum Resultatprognos och rapport för första kvartalet 2001 kommer att lämnas i samband med ordinarie bolagsstämma den 26 april 2001. DELKONCERNER OEM Industrial Components AB Delkoncernen marknadsför komponenter som insatsvaror och för automatisering inom grupperna Automation, Elektronik, Mekanik, Hydraulik och Europa. Omsättningen under år 2000 uppgick till 1.122,1 MSEK (787,5) och resultatet exkl. jämförelsestörande poster till 94,5 MSEK (64,8), en ökning med 42 resp. 46 procent. Orderingången under år 2000 uppgick till 1.170,5 MSEK, en ökning med 40 % i jämförelse med 1999. De svenska bolagen inom delkoncernen har under året generellt sett gått starkt medan de utländska utvecklas något under plan. Grupp Elektronik står fortsatt för delkoncernens största ökning. Den starka efterfrågan på gruppens produkter samt de produktmässiga omorganisationer som genomförts under året har lett till en kraftig expansion. Omsättningen under år 2000 uppgick till 376 MSEK och resultatet till 38,8 MSEK, en ökning med 42 resp. 97 procent. Efterfrågan på produkter inom delkoncernen har under året varit stark och vår bedömning är att expansion med förbättrat resultat kommer att fortsätta år 2001. OEM Systemteknik AB OEM Systemteknik AB är uppdelad i två affärsområden; Industriautomation och IT. Grupp Industriautomation, som står för ca 80 % av delkoncernens omsättning, levererar kundanpassad produktionsutrustning, oftast baserad på industrirobotar, i huvudsak till telekom- och läkemedelsindustrin. Grupp IT marknadsför produkter och tjänster inom datasäkerhet och kommunikation. Delkoncernens omsättning uppgick under år 2000 till 330,4 MSEK (369,3) och resultatet exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 6,1 MSEK (-5,2). Orderingången under året uppgick till 286,0 MSEK (409,2). Då huvudparten av bolagens omsättning utgör produktionsutrustning, där enskilda order kan vara på mycket stora belopp i förhållande till helheten, är det naturligt med stora avvikelser mellan enskilda kvartal. Vi har under året kommit till rätta med en del av de interna problem som fanns under 1999. Sammanslagningen av Jubo-Mechatronics samt ytterligare omstruktureringar av About Communication gör att vi ser ytterligare potential för resultatförbättring under år 2001. Effekterna av Ericssons omstrukturering av mobiltelefontillverkningen kommer att få effekter på JUBO Mechatronics i och med att Ericsson är en viktig kund. Aktiviteter för att hitta nya projekt pågår. Vår bedömning är att år 2001 kommer att innebära fortsatt vinsttillväxt för delkoncernen. OEM Electronic Production Technology AB (OEM EPT) Bolagen i delkoncernen OEM EPT marknadsför maskinutrustning, system, insatsmateriel och support för produktion och test av kretskort, mikroelektronik och mönsterkort på nordisk marknad. Omsättningen år 2000 uppgick till 520,1 MSEK (621,9) och resultatet exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 48,4 MSEK (82,6). Orderingången år 2000 uppgick till 558,2 MSEK (532,3). Delkoncernen har efter en trög inledning på året nått ett resultat som ligger i paritet med 1998. År 1999 var ett på många sätt exceptionellt år med stora investeringar från telekomföretagen som inte återkom i samma utsträckning under år 2000. En ökad prispress under året har lett till lägre marginaler. Under senare år har det genomförts satsningar på att bygga ut supportavdelningen. Detta för att möta de krav som ställs av marknaden, men också för att bredda erbjudandet mot kunderna. Vår bedömning är att år 2001 resultatmässigt kommer att vara i nivå med föregående år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00040/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00040/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Ladda ner bit0001.doc
bit0001.pdf