tisdag, 23 februari, 1999

Bokslutskommuniké för 1998

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 7 % till 103,5 MSEK (97,1) * Omsättningen ökade med 34 % till 1.423,0 MSEK (1.060,8) * Vinst per aktie efter skatt, 7:05 kr (7:25) * Eget kapital per aktie, 44:25 kr (38:80) * Räntabilitet på eget kapital 17,0 % * Utdelningen föreslås höjd med 20 % till 3:00 kr (2:50) * Fyra företagsförvärv genomförda OEM-koncernens verksamhet omfattar import och försäljning av insatsvaror för produktion och system för automatisering. Omsättning och Resultat Koncernens omsättning ökade under 1998 med 34 % till 1.423,0 MSEK (1.060,8). Resultatet före skatt uppgick till 103,5 MSEK (97,1), en ökning med 7 %. Fjärde kvartalets resultat efter finansnetto uppgick till 25,3 MSEK (28,4). Av omsättningsökningen är ca 128,9 MSEK hänförliga till under 1998 förvärvade bolag. Orderingång och orderstock Koncernens orderingång uppgick till 1.484 MSEK (1.087) och orderstocken per 1998-12-31 var 307,5 MSEK (209). Delkoncernernas omsättning och resultat OEM Industrial Components AB ökade omsättningen till 664,8 MSEK (554) och resultatet uppgick till 63,9 MSEK (67,9). 1998 började starkt med bra orderingång och fakturering, men i september inträdde en viss avmattning i framför allt Sverige och Finland. Under året har delkoncernen investerat kraftigt i marknadsaktiviteter i Polen för det nystartade polska dotterbolaget OEM Automatic Sp.z o.o.. OEM Systemteknik AB ökade omsättningen till 290,6 MSEK (193,0). För med 1997 jämförbara enheter var omsättningen 175,0 MSEK. Resultatet uppgick till - 7,8 MSEK (- 0,8). Framför allt har förluster i ett av IT-bolagen och ett av bolagen inom affärsområde Industriautomation dragit ned resultatet. Åtgärder är vidtagna för att förbättra lönsamheten. Under 1998 har kostnader tagits för nya ändamålsenliga lokaler och utveckling av nya robotplattformar inom affärsområde Industriautomation. CynCrona AB:s gjorde sitt bästa resultat sedan 1995 med en omsättning på 469,8 MSEK (322,7) och ett resultat på 52,5 MSEK (34,8). Framför allt har koncernens finska och danska bolag gått bra. Samtliga svenska bolag inom CynCrona-koncernen har under året flyttat till gemensamma lokaler i Norsborg med utrymmen för både utställning, verkstad och utbildningslokaler. Bolagen är nu väl rustade för fortsatt expansion. Företagsförvärv under 1998 OEM Systemteknik AB har genomfört två företagsförvärv; JUBO-koncernen i Karlskoga till affärsområde Industriautomation och AU System Communication AB till affärsområde IT. CynCrona AB har förvärvat det danska agenturbolaget N.E. Petersens Trading A/S. OEM Automatic OY förvärvade i november det finska agenturbolaget CosComp OY. Totalt tillför de förvärvade bolagen en omsättning på ca 250 MSEK år 1999. Avyttringar Under året har en industrifastighet i Halmstad och två rörelsefastigheter i Stockholmsområdet avyttrats. Bolaget CynCrona EDA AB:s verksamhet, ingående i CynCrona-koncernen, har sålts under 1998. Detta motsvarar ca 15 MSEK på helårsbasis i omsättning. Försäljningarna har påverkat årets resultat negativt före skatt med ca 1,3 MSEK. Finansiell ställning OEM-koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Likvida tillgångar (inkl ej utnyttjad checkkredit) uppgick vid årsskiftet till 174,3 MSEK (163,4). Koncernens soliditet per 1998-12-31 var 48,2 % (54,2). Investeringar Investeringar i koncernen har under året uppgått till 67,3 MSEK (16,3) i maskiner och inventarier, 14,1 MSEK (5,9) i byggnader samt 55,4 MSEK (28,2) i goodwill. Bolagsskatt Koncernens höga skattebelastning jämfört med resultat före skatt beror i huvudsak på transaktioner som utlöst skatt utan att synas i koncernens resultat, t.ex avyttring fastighet, ned-skrivning aktier etc. Dessutom visar några utländska dotterföretag underskott som i år ej är kvittningsbara mot koncernens skattebelastning. Goodwillavskrivningar uppgående till 17,4 MSEK är ej avdragsgilla skattemässigt. Totalt motsvarar ovanstående transaktioner ca 9 MSEK i skatt. Koncernens resultaträkning i sammandrag (MSEK) 1998 1997 Nettoomsättning 1.423,0 1.060,8 Förändring av produkter i arbete 10,2 4,7 1.433,2 1.065,5 Rörelsens kostnader - 1.294,5 - 951,8 Avskrivningar enligt plan - 36,8 - 22,9 Rörelseresultat 101,9 90,8 Resultat från finansiella poster - 1,0 4,6 Andelar i intressebolag 2,6 1,7 Resultat före skatt 103,5 97,1 Skatt - 39,3 - 31,1 Minoritetens andel - - 0,1 Årets vinst 64,2 65,9 Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) 1998-12-31 1997-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 254,4 160,8 Omsättningstillgångar 582,6 492,1 837,0 652,9 Skulder och eget kapital Eget kapital 403,3 353,4 Minoritetsintresse - 0,6 Avsättningar 37,8 28,9 Långfristiga skulder 90,7 18,9 Kortfristiga skulder 305,2 251,1 837,0 652,9 Kassaflödesanalys (MSEK) 1998 1997 Resultat efter finansiella poster 103,5 97,1 Justeringar för poster som inte 34,3 28,6 ingår i kassaflödet 137,8 125,7 Skatt - 41,7 - 34,8 Kassaflöde från den löpande 96,1 90,9 verksamheten Förändring av rörelsekapital - 72,0 - 12,0 Kassaflöde efter förändring av 24,1 78,9 rörelsekapital Investeringar - 131,3 - 74,2 Kassaflöde efter - 107,2 4,7 investeringsverksamheten Kassaflöde från 44,4 - 7,0 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde - 62,8 - 2,3 1998-12-31 1997-12-31 Nyckeltal Räntabilitet på totalt kapital, % 15,1 17,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital, 25,8 28,6 % Räntabilitet på eget kapital, % 17,0 19,4 Soliditet, % 48,2 54,2 Medelantal anställda, st 568 446 Data per aktie (kr/aktie) Vinst per aktie 7:05 7:25 Eget kapital per aktie 44:25 38:80 Förslag till utdelning Utdelningen föreslås höjd till 3:00 kr (2:50) per aktie. Årsredovisning Årsredovisningen för 1998 kommer att distribueras i början av april 1999 och kommer att finnas tillgänglig på huvudkontoret. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls i Tranås den 28 april 1999. Prognos Resultatprognos och rapport för första kvartalet 1999 kommer att lämnas i samband med ordinarie bolagsstämman den 28 april. Tranås den 23 februari 1999 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00280/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf