måndag, 25 oktober, 1999

Delårsrapport, januari - september 1999

DELÅRSRAPPORT, JANUARI - SEPTEMBER 1999 * Resultatet ökade med 40 % till 109,3 MSEK (78,2) * Omsättningen ökade till 1.308,7 MSEK (1.030,9) * Vinst per aktie efter bedömd skatt 7:93 kr (5:72) * Förvärv av agenturbolagen Contraves Intersys Spa, Italien och Contraves Intersys Ltd, England OEM-koncernens verksamhet omfattar import och försäljning av insatsvaror för produktion och system för automatisering. Allmänt Den fortsatt positiva ekonomiska utvecklingen i Norden, Polen och England, där OEM-koncernen bedriver verksamhet, medför en ökad efterfrågan på både insatsvaror och system för automation. Det innebär att samtliga delkoncerner har en positiv utveckling. OEM-koncernen har som målsättning att öka såväl omsättning som vinst med i genomsnitt 15 % per år över en konjunkturcykel genom en kombination av organisk tillväxt och företagsförvärv. Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 20% och koncernens solididet får inte understiga 35%. Under första halvåret 1999 förvärvades agenturbolaget Pronesto AB med en årsomsättning på ca 75 MSEK och god lönsamhet. I augusti förvärvades två agenturbolag; Contraves Intersys Spa i Italien och Contraves-Intersys Ltd i England. Det italienska bolaget omsätter f.n. på årsbasis ca 25 MSEK. Avsikten med förvärvet är att bolaget skall utgöra plattform för vidare expansion på italiensk marknad. Den italienska marknaden för komponenter för industriell automation är drygt 10 % av Europa-marknaden. Contraves Intersys Ltd i England kommer att integreras i OEM Automatic Ltd. Samtliga förvärv har skett i delkoncernen OEM Industrial Components AB. I OEM-koncernens målsättning ingår att ha minst 50 % av koncernens omsättning utanför Sverige. För närvarande utgör omsättningen utanför Sverige ca 43 %. Omsättning och resultat Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 427,6 MSEK (369,3) och resultatet till 39,2 MSEK (20,8). Omsättningen under perioden januari-september ökade med 27 % till 1.308,7 MSEK (1.030,9). Resultatet före skatt uppgick till 109,3 MSEK (78,2), en ökning med 40 %. Omsättningen utanför Sverige uppgick till 558,9 MSEK (417). Orderingång och orderstock Under tredje kvartalet uppgick orderingången till 348,2 MSEK (377,1). För perioden januari-september var orderingången 1.293,2 MSEK (1.040,5). Orderstocken per 30 september var 310,3 MSEK (278). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 30,6 MSEK, varav 29,0 MSEK är hänförliga till företagsförvärv och 1,6 MSEK till fastigheter, maskiner och inventarier. Likviditet Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick per 30 september 1999 till 145,1 MSEK. Motsvarande belopp vid årsskiftet var 174,3 MSEK. Anställda Antal anställda i koncernen den 30 september 1999 var 590 personer. DELKONCERNER OCH AFFÄRSOMRÅDEN OEM Industrial Components AB Delkoncernen marknadsför komponenter som insatsvaror och för automatisering inom affärsområdena Elektronik, Industri och Mekanik i Norden, Polen, England och Italien. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 195,8 MSEK (160,2) och resultatet uppgick till 18,7 MSEK (15,6). För perioden januari-september ökade omsättningen med 14 % till 562,4 MSEK (492,6) och resultatet uppgick till 53,8 MSEK (53,9). Det polska dotterbolaget utvecklas fortsatt positivt. Delkoncernen kommer att fortsätta sin satsning på den europeiska marknaden i vilken förvärvet av italienska Contraves Intersys Spa är ytterligare ett steg. OEM Systemteknik AB Delkoncernen OEM Systemteknik AB är uppdelad i två affärsområden; Industri- automation och IT. IT-verksamheten är nu omstrukturerad och består av agenturbolaget About Communication AB. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 80,9 MSEK (63,7) och resultatet uppgick till -1,2 MSEK (-7,5). För perioden januari-september ökade omsättningen med 37 % til 254,4 MSEK (186,2) och resultatet uppgick till -4,6 MSEK (-6,9). Med hänsyn till orderstocken för utfakturering under fjärde kvartalet förväntas helårsresultatet bli positivt. CynCrona AB Bolagen i delkoncernen CynCrona marknadsför insatsmateriel, maskinutrustning och system för produktion och test av kretskort och mikroelektronik på nordisk marknad. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 152,3 MSEK (136,0) och resultatet uppgick till 22,0 MSEK (13,0). För perioden januari-september ökade omsättningen med 43 % till 496,3 MSEK (347) och resultatet uppgick till 64,9 MSEK (35,7). Fjärde kvartalet kommer med hänsyn till leveranstiden på inneliggande orderstock att bli resultatmässigt svagt i förhållande till tidigare kvartal. RESULTATRÄKNING (MSEK) Jan-sept Jan- Kvartal Kvartal Helår 1999 sept 3 3 1998 1998 1999 1998 Nettoomsättning 1.308,7 1.030,9 427,6 369,3 1.423,0 Rörelsens kostnader - - 931,0 - 375,4 - 339,7 - 1.162,7 1.283,6 Avskrivningar enligt - 37,0 - 23,9 - 13,3 - 8,9 - 36,8 plan Rörelseresultat 109,0 76,0 38,9 20,7 102,6 Andelar i 1,2 1,7 0,5 0,3 2,6 intressebolag Finansnetto - 0,9 0,5 - 0,2 - 0,2 - 1,7 Resultat före skatt 109,3 78,2 39,2 20,8 103,5 Skatt - 37,0 - 26,0 - 13,6 - 7,4 - 39,3 Resultat 72,3 52,2 25,6 13,4 64,2 BALANSRÄKNING (MSEK) 1999-09-30 1998-09-30 1998-12-31 Tillgångar Immateriella 83,6 67,8 76,5 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 153,5 125,4 167,0 Finansiella 11,2 10,8 11,0 anläggningstillgångar Varulager 213,5 196,6 236,4 Kortfristiga fordringar 322,6 289,8 274,2 Kassa och bank 118,9 106,2 71,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 440,2 389,5 403,4 Minoritetsintresse - 0,5 - Avsättningar 38,4 28,8 37,7 Långfristiga skulder 138,6 97,8 90,7 Kortfristiga skulder 286,1 280,0 305,2 Balansomslutning 903,3 796,6 837,0 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) 1999-09- 1998-09- 1998- 30 30 12-31 Kassaflöde från den löpande 116,5 67,4 96,1 verksamheten Förändring av rörelsekapital - 50,6 - 74,5 - 72,0 Kassaflöde före investeringar 65,9 - 7,1 24,1 Investeringar - 28,2 - 72,3 - 131,3 Kassaflöde efter investeringar 37,7 - 79,4 - 107,2 Kassaflöde från 12,9 52,2 44,4 finansieringsverksamheten Kassaflöde 50,6 27,2 - 62,8 NYCKELTAL Jan- Jan-Kvarta Kvarta Helår sept sept l 3 l 3 1998 1999 1998 1999 1998 Räntabilitet på eget 17,1 14,1 6,0 3,5 17,0 kapital, % Räntabilitet på 21,7 19,6 7,9 5,1 26,0 sysselsatt kapital, % Räntabilitet på totalt 13,4 11,6 4,7 3,1 15,2 kapital, % Soliditet, % 48,7 48,9 - - 48,2 Vinst per aktie, kr 7:93 5:72 2:80 1:45 7:05 Eget kapital per aktie, 48:30 42:73 - 44:25 kr Helårsprognos Tidigare lämnad prognos för helåret på ett resultat överstigande 125 mkr kvarstår. Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké gällande helåret 1999 beräknas offentliggöras den 15 februari 2000. Tranås den 25 oktober 1999 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Agne Svenberg Hans Franzén Verkställande direktör Koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För kompletterande information, ring: Agne Svenberg 0708-371 215 eller Hans Franzén 0708-869 548 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/25/19991025BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/25/19991025BIT00360/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf