fredag, 27 oktober, 2000

Delårsrapport Januari - September 2000

Delårsrapport Januari - September 2000 Rörelseresultatet blev 110,3 MSEK (109,3) exkl. jämförelsestörande poster* Omsättningen blev 1.363,4 MSEK (1.308,7) Orderingången uppgick till 1.492,1 MSEK (1.293,2) Vinst per aktie efter bedömd skatt 9:61 kr (7:93) exkl. jämförelsestörande poster* Tre förvärv genomförda Höjning av helårsprognos till ca 145 MSEK (134,1), vilket motsvarar 12:58 kr/aktie (9:04) efter bedömd skatt exkl jämförelsestörande poster* *Utbetalning från SPP uppgående till 6,9 MSEK har tagits med som jämförelsestörande post i redovisningen. Resterande återbäring har inte upptagits i redovisningen (ca 29 MSEK). VD-ORD OEM International har som målsättning att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. De långsiktiga målen är: - 15 % årlig tillväxt - 20 % avkastning på eget kapital - 35 % soliditet Historiskt har OEM uppfyllt dessa mål. De senaste 5 åren har givit: - Genomsnittlig vinstökning 22 % - Genomsnittlig avkastning på eget kapital 23,1 % - Genomsnittlig soliditet 52,9 % Våra mål skall nås genom: Ökade marknadsandelar och breddning av produktprogrammen. Förvärv av kompletterande verksamheter Geografisk expansion OEM Industrial Components AB, en delkoncern inom OEM International AB, har under perioden genomfört tre förvärv. Ing.f:a Källving AB förvärvades i augusti och kommer att ingå i grupp Mekanik som marknadsför mekanikkomponenter till verkstadsindustrin. Källvings huvudprodukter är transmissionsprodukter såsom kuggremmar, linjärskruvar etc. där viktigaste agenturen är Japanska Bando, som är världsledande på kuggremmar. Vi bedömer att bolaget förutom att ha en god expansionsmöjlighet på befintlig marknad, även har möjlighet att expandera geografiskt. Ingenjörsfirma Källving AB beräknas i år omsätta ca 15 MSEK och har totalt 7 anställda. Bolaget har huvudkontor i Borlänge och säljfilial i Lidköping. AB Indoma förvärvades under september och kommer även de att ingå i grupp Mekanik inom OEM Industrial Components AB. Indomas huvudprodukter är tätningar, låselement och kullager. Samtliga produkter är närbesläktade med befintligt sortiment i gruppen Mekanik. Bolaget har förutom att en god expansionsmöjlighet på befintlig marknad, även en möjlighet att expandera geografiskt. AB Indoma beräknas i år omsätta ca 36 MSEK och har 22 anställda. Verksamheten kommer att drivas vidare i nuvarande lokaler i Jönköping. Under september månad förvärvades även en kinesisk handelsrörelse inom kullager med säte i Holland. Den förvärvade rörelsen har integrerats i ett nystartat bolag med namnet OEM China Development B.V. med säte i Rotterdam. Bolaget kommer att ingå under grupp Europa och har som målsättning att distribuera automations- produkter från Kina på den europeiska marknaden. Omsättningen år 1 beräknas bli 10 MSEK. Marknadsförutsättningarna är fortsatt goda för delkoncernernas produkter. Efterfrågan på telecom-relaterade produkter är fortsatt stark. Över 40 % av koncernens omsättning kommer från detta segment. Marknadstrender som kundernas önskan att begränsa antalet leverantörer, ökande krav på logistik och förmåga att erbjuda delsystem, installation, service och utbildning verkar till vår fördel. Koncernens resultat första nio månaderna på 110,3 MSEK (109,3), exkl jämförelsestörande poster, är enligt våra förväntningar. OEM International skriver av goodwill på 5 år. Resultatet för första nio månaderna i år är belastat med 21,4 MSEK (20,6) för goodwillavskrivningar. Vår soliditet per 30 september 2000 var 46,4 % (48,7). Enligt meddelande från SPP uppgår koncernens andel av SPP:s överskottsmedel till ca 36 MSEK. Kontant utbetalda medel, 6,9 MSEK, ingår i redovisningen såsom jämförelsestörande post. Resterande, ca 29 MSEK som skall reducera premier i framtiden, har ej tagits med i redovisningen. Det återköpsprogram av aktier som antagits av bolagsstämman kommer när det genomförts att förbättra vår kapitalstruktur och positivt bidra till avkastningen på eget kapital och vinst per aktie. Per 30 september 2000 har vi återköpt 239.900 st aktier till ett snittpris av 121:54 kr, vilket motsvarar 2,6 % av antalet aktier. Bolagsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier. För att beskriva effekten på våra nyckeltal tänker vi oss situationen att vi återköpt det maximala antalet av bolagets aktier (10 %) i slutet av september Om resterande aktier återköps till en kurs å 125 kr. Avkastning på eget kapital ökar från 19,5 % till 21,5 % på nio månader år 2000. För motsvarande period ökar vinst per aktie från 10:17 kr till 11:00 kr. SAMMANFATTNING JANUARI - SEPTEMBER 2000 Omsättning och resultat Koncernens omsättning under första nio månaderna uppgick till 1.363,4 MSEK (1.308,7) och resultatet till 110,3 MSEK (109,3) exkl jämförelsestörande poster. Omsättningen utanför Sverige uppgick till 511,7 MSEK (575,4). Orderingång och orderstock Under första nio månaderna uppgick orderingången till 1.492,1 MSEK (1.293,2). Orderstocken per 30 september 2000 uppgick till 442,1 MSEK (310,3). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 40,8 MSEK (30,6), varav 17,9 MSEK (29,0) är hänförliga till företagsförvärv och 22,9 MSEK (1,6) till fastigheter, maskiner och inventarier. Likviditet Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick per 30 september 2000 till 155,7 MSEK. Motsvarande belopp vid årsskiftet var 200,4 MSEK. Anställda Antal anställda i koncernen den 30 september 2000 var 647 personer (590). Helårsprognos Höjd helårsprognos till ca 145 MSEK (134,1) exkl. jämförelsestörande poster, vilket motsvarar 12:58 kr/aktie (9:04) efter bedömd skatt. Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké gällande helåret 2000 beräknas offentliggöras den 16 februari 2001. DELKONCERNER OEM Industrial Components AB Delkoncernen marknadsför komponenter som insatsvaror och för automatisering inom grupperna Automation, Elektronik, Mekanik och Europa. Omsättningen under de första nio månaderna uppgick till 780,5 MSEK (562,4) och resultatet exkl. jämförelsestörande poster till 72,3 MSEK (53,8), en ökning med 39 resp. 34 procent. De svenska bolagen inom delkoncernen går generellt sett starkt medan de utländska utvecklas något under plan. Grupp Elektronik står för delkoncernens största ökning. Kombinationen av en stark efterfrågan på gruppens produkter samt en del produktmässiga omorganisationer har lett till en kraftig expansion. Omsättningen under första nio månaderna uppgick till 287,9 MSEK och resultatet till 34,2 MSEK, en ökning med 50 resp. 77 procent. Orderingången under nio månader uppgick till 885,5 MSEK, en ökning med 49 % i jämförelse med motsvarande period 1999. Efterfrågan på produkter inom övriga bolagsgrupper är stark. OEM Systemteknik AB Delkoncernen OEM Systemteknik AB är uppdelad i två affärsområden; Industriautomation och IT. Grupp Industriautomation, som står för ca 80 % av delkoncernens omsättning levererar kundanpassad produktionsutrustning, oftast baserad på industrirobotar, i huvudsak till telecom- och läkemedelsindustrin. Grupp IT marknadsför produkter och tjänster inom datasäkerhet och kommunikation. Omsättningen under de första nio månaderna uppgick till 230,6 MSEK (254,4) och resultatet exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 4,0 MSEK (- 4,6). Orderingången under nio månader uppgick till 225,5 MSEK (304,5). JUBO-Mechatronics omsättning utgörs av produktionsmaskiner där enskilda order kan vara på mycket stora belopp i förhållande till helheten. Detta gör det naturligt med stora avvikelser mellan enskilda kvartal. Under kvartal tre har orderingången varit stark medan fakturering varit svagare. Därav det svagare resultatet under kvartal tre. Vi förväntar oss ett positivt resultat under kvartal fyra. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00480/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00480/bit0002.pdf Hela rapporten

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf