torsdag, 26 april, 2001

Kvartalsrapport januari - mars 2001

Kvartalsrapport januari - mars 2001 · Rörelseresultatet ökade med 4 % till 36,5 MSEK (35,3) · Omsättningen ökade med 31 % till 568,5 MSEK (432,8) · Orderingången ökade 32 % till 582,4 MSEK (440,6) · Vinst per aktie efter bedömd skatt ökade med 19 % till 3:44 kr (2:90) · Omsättningen utanför Sverige ökade med 12 % · Förvärvet av Ernström Hydraulik har utvecklats positivt och omsatte första kvartalet 45,2 MSEK · Med hänsyn tagen till osäkerheten inom telekomsektorn förväntas resultatet bli i nivå med föregående år VD-ORD Vårt långsiktiga mål är en årlig tillväxt med 15 % per år. De senaste fem åren har givit en genomsnittlig ökning av rörelseresultatet efter finansnetto med 22,6 % per år. Koncernens omsättning ökade första kvartalet med 31 % till 568,5 MSEK och rörelseresultatet efter finansnetto ökade med 4 % till 36,5 MSEK. För delkoncernerna OEM Industrial Components och OEM EPT är resultatet enligt plan medan resultatet för OEM Systemteknik har blivit lägre beroende på neddragningarna inom telekomsektorn. Inom OEM EPT och OEM Systemteknik utgör produktionsmaskiner och system till telekomsektorn en betydande del av omsättningen. OEM EPT levererar utrustning både till mobilsystem och mobiltelefontillverkningen i Sverige och Finland. OEM Systemteknik har i huvudsak levererat utrustning till mobiltelefontillverkning i Sverige. Den minskade efterfrågan inom denna sektor gör att vi söker nya kundapplikationer. Tillströmningen av nya kunder till OEM Industrial Components är fortsatt god och omsättningstillväxten första kvartalet var 48 %. Av denna tillväxt kommer hälften från förvärvade bolag och andra hälften är organisk tillväxt. Våra förväntningar på helåret är en vinst i nivå med föregående år. OEM Internationals policy är att skriva av goodwill på 5 år. Resultatet för första kvartalet i år är belastat med 7,1 MSEK (7,2) för goodwillavskrivningar. Vår soliditet per 31 mars 2001 var 41,1 % (51,1). Det återköpsprogram av aktier som antogs av bolagsstämman har förbättrat vår kapitalstruktur och positivt bidragit till avkastningen på eget kapital och vinst per aktie. Per 22 mars 2001 har vi återköpt 781 500 aktier till ett snittpris av 127:09 kr, motsvarande 8,57 % av totala antalet aktier. Bolagstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier, vilket är 911.370 aktier. SAMMANFATTNING JANUARI - MARS 2001 Omsättning och resultat Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 568,5 MSEK (432,8) och resultatet till 36,5 MSEK (35,3). Omsättningen utanför Sverige uppgick till 165,0 MSEK (146,9). Redovisningsprinciper Koncernen använder samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Orderingång och orderstock Under första kvartalet uppgick orderingången till 582,4 MSEK (440,6). Orderstocken per 31 mars 2001 uppgick till 454,1 MSEK (311,9). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 16,1 MSEK (-0,4). Likviditet Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick per 31 mars 2001 till 231,4 MSEK. Motsvarande belopp vid årsskiftet var 167,7 MSEK. Anställda Antal anställda i koncernen kvartal 1 år 2001 var 773 personer (627). Helårsprognos Resultatet förväntas bli i nivå med föregående år. Nästa rapportdatum Delårsrapport för perioden januari-juni publiceras 3 augusti 2001. DELKONCERNER OEM Industrial Components Delkoncernen marknadsför komponenter som insatsvaror och för industriell automatisering inom grupperna Automation, Elektronik, Mekanik, Hydraulik och Europa. Omsättningen under första kvartalet uppgick till 363,5 MSEK (245,8) och resultatet till 30,1 MSEK (23,3), en ökning med 48 resp. 29 procent. Av omsättningstillväxten kommer hälften från förvärvade bolag och andra hälften är organisk tillväxt. Koncernen fortsätter att utvecklas positivt. Det är fortsatt de svenska bolagen som står för den största delen av tillväxten. Förvärvet av Ernström Hydraulik har så här långt infriat våra förväntningar och bidrar till den positiva resultatutvecklingen. Elektronikbolagen fortsätter att utvecklas positivt. Tillväxten under första kvartalet var 38 %. Orderingången under första kvartalet uppgick till 390,5 MSEK, en ökning med 38 % i jämförelse med motsvarande period 2000. Efterfrågan på koncernens produkter är fortsatt stark, dock med viss avmattning på telekomsidan. OEM Systemteknik Delkoncernen OEM Systemteknik AB är uppdelad i två affärsområden; Industriautomation och IT. Grupp Industriautomation, som står för ca 80 % av delkoncernens omsättning levererar kundanpassad produktionsutrustning, oftast baserad på industrirobotar, i huvudsak till telekom- och läkemedelsindustrin. Grupp IT marknadsför produkter och tjänster inom datasäkerhet och kommunikation. Omsättningen under första kvartalet uppgick till 58,3 MSEK (98,4) och resultatet uppgick till -3,6 MSEK (6,0). Orderingången under första kvartalet uppgick till 54,8 MSEK (64,5). Förändringarna inom mobiltelefontillverkningen på Ericsson har medfört att Jubo Mechatronics har haft en kraftigt vikande orderingång och beläggning. Bolaget som var det lönsammaste inom delkoncernen under föregående år riskerar en sänkning av resultatet i storleksordningen 20 MSEK. Aktiviteter pågår för att få in nya projekt. Dessa aktiviteter kommer dock inte att hinna täcka upp nergången på Ericsson under innevarande år. Övriga bolag utvecklas enligt plan. OEM Electronic Production Technology Bolagen i delkoncernen OEM EPT marknadsför maskinutrustning, system och insatsmateriel för produktion och test av kretskort och mikroelektronik på nordisk marknad. En betydande del av koncernens omsättning kommer från telekomindustrin. Omsättningen under första kvartalet uppgick till 147,9 MSEK (89,8) och resultatet uppgick till 11,6 MSEK (5,1). Orderingången första kvartalet uppgick till 138,4 MSEK (94,6). Det svenska och finska bolaget inom delkoncernen har haft ett starkt första kvartal. Då huvudparten av bolagens omsättning utgör produktionsmaskiner, där enskilda order kan vara på mycket stora belopp i förhållande till helheten, är det naturligt med stora avvikelser mellan enskilda kvartal. DETTA ÄR OEM INTERNATIONAL AB OEM International med huvudkontor i Tranås äger och utvecklar bolag som marknadsför komponenter och system för industriell automation i Europa. Koncernen består av 28 rörelsedrivande bolag i åtta länder. Omsättningen år 2000 var 1.967,4 MSEK med ett resultat på 148,3 MSEK. Antal anställda i koncernen var år 2000 676 personer. OEM International har som målsättning att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. De långsiktiga målen är: - 15 % årlig tillväxt - 20 % avkastning på eget kapital - 35 % soliditet Sedan 1983 är OEM noterat på O-listan vid Stockholms fondbörs. Börsvärdet per 31 december år 2000 var 1.176 MSEK. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Företaget har ingen egen tillverkning av komponenter, men inom delkoncernen OEM Systemteknik tillverkas kundanpassad automationsutrustning, exempelvis robotlinjer och andra komplexa system. OEM International erbjuder kunderna ett stort kunnande och ett brett utbud av komponenter och system. Tillverkarna erbjuds en stark lokal position på marknaden. Därmed skapas ett mervärde för såväl kund som leverantör. Detta mervärde är OEM:s existensberättigande och grunden för en fortsatt lönsam expansion. Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida www.oem.se RESULTATRÄKNING (MSEK) Jan- Jan- Q 4 Q 3 Q 2 Rulla Helår mars mars 2000 2000 2000 nde 2000 2001 2000 12 mån Nettoomsättning 568,5 432,8 604, 487, 443, 2103, 1.967 0 5 1 1 ,4 Rörelsens -516,2 - - - - - - kostnader 384,9 549, 429, 399, 1894, 1.763 9 3 0 4 ,1 Jämförelsestörande - - 9,0 6,9 - 15,9 15,9 poster Avskrivningar -15,0 - - - - -57,2 - enligt plan 13,4 15,6 13,7 12,9 55,6 Rörelseresultat 37,3 34,5 47,5 51,4 31,2 167,4 164,6 Andelar i 0,6 0,5 0,3 - 0,5 1,3 1,2 intressebolag 0,1 Finansnetto -1,4 0,3 - - - -3,3 - 1,6 0,8 0,2 0,9 Resultat före 36,5 35,3 47,0 51,1 30,8 165,4 164,2 skatt Skatt -7,8 - 8,8 - - - -34,0 - 8,1 10,3 7,8 35,0 Resultat 28,7 26,5 38,9 40,8 131,4 129,2 23,0 BALANSRÄKNING (MSEK) 2001-03-31 2000-03-31 2000-12-31 Tillgångar Immateriella 76,5 78,4 83,2 anläggningstillgångar Materiella 195,2 148,4 184,0 anläggningstillgångar Finansiella 23,5 9,4 23,0 anläggningstillgångar Varulager 347,4 228,0 328,1 Kortfristiga fordringar 376,8 302,0 430,5 Kassa och bank 160,7 158,1 113,1 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital * 484,9 472,7 492,1 Avsättningar 48,6 41,7 48,1 Långfristiga skulder 250,4 95,8 233,7 Kortfristiga skulder 396,2 314,1 388,0 Balansomslutning 1180,1 924,3 1161,9 *) Förändring av eget kapital Vid årets början 492,1 Periodens resultat 28,7 Återköp egna aktier - 41,7 Periodens omräkningsdifferens + 5,8 Vid periodens slut 484,9 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Jan- Jan- Q 4 Q 3 Q 2 Rulla Helår mars mars 2000 2000 2000 nde 2000 2001 2000 12 mån Kassaflöde från den löpande 39,8 39,3 70,6 55,8 29,4 195,6 195,1 verksamheten Förändring av 46,0 - - - - - - rörelsekapital 28,5 33,0 58,1 26,1 71,2 145,7 Kassaflöde före 85,8 10,8 37,6 - 3,3 124,4 49,4 investeringar 2,3 Investeringar - 19,2 0,4 - - - - - 38,2 44,6 6,7 108,7 89,1 Kassaflöde efter 66,6 11,2 - - - 15,7 - investeringar 0,6 46,9 3,4 39,7 Kassaflöde från finansierings - 25,0 - 0,6 6,0 26,9 - - 3,3 verksamheten 29,0 21,1 Kassaflöde 41,6 10,6 5,4 - - - 5,4 - 20,0 32,4 36,4 NYCKELTAL Jan- Jan- Q 4 Q 3 Q 2 Rulla Helår mars mars 2000 2000 2000 nde 2000 2001 2000 12 mån Räntabilitet på eget 5,9 5,8 8,2 8,7 4,9 27,4 27,4 kapital, % Räntabilitet på 5,5 6,6 6,0 7,7 5,6 24,2 24,3 sysselsatt kapital, % *) Räntabilitet på 5,5 6,6 7,3 8,8 5,6 26,6 26,8 sysselsatt kapital, % Räntabilitet på 3,4 4,0 3,7 4,8 3,5 15,0 14,8 totalt kapital, % *) Räntabilitet på 3,4 4,0 4,5 5,5 3,5 16,5 16,3 totalt kapital, % Soliditet, % 41,1 51,1 42,4 Vinst per aktie, kr 3:44 2:90 3:75 4:04 2:53 14:40 13:60 *) **) Vinst per aktie, kr 3:44 2:90 4:50 4:60 2:53 15:77 14:92 **) Eget kapital per 58:20 51:87 56:84 aktie, kr Rörelsemarginal, % *) 6,6 8,0 6,4 9,1 7,0 7,2 7,6 Tillväxt i 18,3 10,4 omsättning, % Tillväxt i resultat, 55,7 56,8 % *) Exkl jämförelsestörande poster **) Nyckeltalen beräknade utifrån aktuella antal aktier i marknaden. Per 31 mars 8.332.203 aktier. Tranås den 26 april 2001 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Jörgen Zahlin Hans Franzén Verkställande direktör Koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För kompletterande information, ring: Hans Franzén 0140-360 686 eller Jörgen Zahlin 0709-760 695 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01220/bit0001.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0001.pdf