onsdag, 28 april, 1999

Kvartalsrapport Januari - Mars 1999

KVARTALSRAPPORT Januari - Mars 1999 *Resultatet första kvartalet ökade med 7 % till 36,5 MSEK (34,1) *Omsättningen uppgick till 436,6 MSEK (315,9) en ökning med 38 % *Vinst per aktie efter bedömd skatt 2:70 kr (2:55) *Resultatprognos för 1999 är ca 125 MSEK OEM-koncernens verksamhet omfattar import och försäljning av insatsvaror för produktion och system för automatisering. ALLMÄNT Den nedgång i efterfrågan som inleddes hösten 1998 har planat ut. Marknaden för komponenter i både Sverige och Finland är lägre än motsvarande period 1998. I England kan en viss ökning skönjas. Dansk marknad är i huvudsak oförändrad. Marknadsutsikterna för helåret är svårbedömbara, men det finns tecken på en positiv utveckling. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning under perioden uppgick till 436,6 MSEK (315,9), vilket är en ökning med 38 %. Rörelseresultatet ökade med ca 14 % till 37,4 MSEK (32,9) och resultatet före skatt uppgick till 36,5 MSEK (34,1), en ökning med 7 %. ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Koncernens orderingång har för rapportperioden uppgått till 377,6 MSEK (361,3). Orderstocken per 31 mars 1999 uppgick till 256,4 MSEK (262,3). INVESTERINGAR Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 11,6 MSEK. LIKVIDITET Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick per 31 mars 1999 till 197,1 MSEK. Motsvarande belopp vid årsskiftet var 174,3 MSEK. ANSTÄLLDA Antal anställda i koncernen den 31 mars 1999 var 568 personer. DELKONCERNER OCH AFFÄRSOMRÅDEN OEM Industrial Components AB Delkoncernen omfattar OEM Automatic-bolagen i Sverige, Norge, Danmark, Finland, England och Polen som ingår i affärsområde Industri samt affärsområdena Elektronik med bolagen OEM Component AB och Egevo Elektronik AB samt affärsområde Mekanik med bolaget IBS Internordic Bearing Sweden AB. Delkoncernens omsättning blev 173,0 MSEK (163,4) och resultatet före skatt uppgick till 17,8 MSEK (22,3). Det lägre resultatet beror i huvudsak på marknadsinvesteringar för fortsatt expansion. Det under 1998 etablerade bolaget i Polen utvecklas enligt plan och beräknas göra ett positivt resultat år 2001. OEM Systemteknik AB Delkoncernen omfattar två affärsområden; Industriautomation med bolagen av A.Karlson Industriteknik AB, IRB Mechatronics AB, Jubo Verktyg AB samt Industri AB Reflex. Affärsområdet IT består av bolagen About Communication AB, About Computers AB och About Netmaster AB. Omsättningen blev 90,9 MSEK (59,6) och resultatet uppgick till 0,4 MSEK (2,5). Affärsområde Industriautomation har under rapportperioden haft en mycket positiv orderingång som kommer att säkra ett bra resultat på helårsbasis. Affärsområde IT har lönsamhetsproblem och befinner sig under fortsatt omstrukturering, som beräknas vara avslutad till halvårsskiftet. CynCrona AB Delkoncernen omfattar LIF-bolagen i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt Cergotec AB, MPE Microtech AB och det danska agenturbolaget NEP Trading A/S, som förvärvades under 1998. Delkoncernen uppnådde ett mycket bra resultat under rapportperioden. Omsättningen uppgick till 173,7 MSEK (95,3) och resultatet blev 19,7 MSEK (11,0). Det är framför allt det finska dotterbolaget LIF Elektronikka OY som har en positiv utveckling, men även svensk marknad börjar förbättras. RESULTATRÄKNING (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår 1999 1998 1998 Nettoomsättning 436,6 315,9 1.423,0 Rörelsens kostnader - 387,4 - 275,8 - 1.283,6 Avskrivningar enligt plan - 11,8 - 7,2 - 36,8 Rörelseresultat 37,4 32,9 102,6 Andelar i intressebolag 0,5 0,7 2,6 Finansnetto - 1,4 0,5 - 1,7 Resultat före skatt 36,5 34,1 103,5 Skatt - 12,0 - 10,8 - 39,3 Minoritetens andel - - - Resultat 24,5 23,3 64,2 BALANSRÄKNING (MSEK) 1999-03-31 1998-03-31 1998-12-31 Tillgångar Immateriella 71,8 54,5 76,5 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 168,0 114,2 167,0 Finansiella 11,5 9,9 11,0 anläggningstillgångar Varulager 203,4 159,4 236,4 Kortfristiga fordringar 308,8 224,9 274,2 Kortfristiga placeringar - 0,8 - Kassa och bank 101,5 136,3 71,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 423,5 375,1 403,4 Minoritetsintresse - 0,6 - Avsättningar 36,5 29,5 37,7 Långfristiga skulder 110,2 43,2 90,7 Kortfristiga skulder 294,8 251,6 305,2 Balansomslutning 865,0 700,0 837,0 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) 1999-03- 1998-03- 1998- 31 31 12-31 Kassaflöde från den löpande 33,6 20,2 96,1 verksamheten Förändring av rörelsekapital - 13,1 - 8,9 - 72,0 Kassaflöde före investeringar + 20,5 11,3 24,1 Investeringar - 7,5 - 27,4 - 131,3 Kassaflöde efter investeringar 13,0 - 16,1 - 107,2 Kassaflöde från 19,3 22,5 44,4 finansieringsverksamheten Kassaflöde 32,3 6,4 - 62,8 NYCKELTAL Jan-mars Jan-mars Helår 1999 1998 1998 Räntabilitet på eget kapital, % 5,9 6,4 17,0 Räntabilitet på sysselsatt kapital, 7,4 8,8 26,0 % Räntabilitet på totalt kapital, % 4,5 5,2 15,2 Soliditet, % 49,0 53,6 48,2 Vinst per aktie, kr 2:70 2:55 7:05 Eget kapital per aktie, kr 46:45 41:15 44:25 HELÅRSPROGNOS Prognosen för helåret 1999 ligger på ett resultat å ca 125 MSEK. NÄSTA RAPPORTDATUM Delårsrapport omfattande årets första sex månader beräknas offentliggöras måndagen den 16 augusti 1999. Tranås den 28 april 1999 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Agne Svenberg Hans Franzén Verkställande direktör Koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För kompletterande information, ring: Agne Svenberg 0140-695 24 eller Hans Franzén 0140-695 48. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00440/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf