tisdag, 15 februari, 2000

Bokslutskommuniké för 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999 * Resultatet efter finansnetto ökade med 30 % till 134,1 MSEK (103,5) * Omsättningen ökade med 25 % till 1.782,3 MSEK (1.423,0) * Vinst per aktie efter skatt, 9:04 kr (7:05) * Kassaflödet uppgick till 82,1 MSEK (-62,8) * Räntabilitet på eget kapital 19,3 % * Utdelningen föreslås höjd till 3:75 kr (3:00) * Affärsidèn utökas till europeisk expansion OEM-koncernens verksamhet omfattar import och försäljning av insatsvaror för produktion och system för automatisering. Omsättning och Resultat Koncernens utveckling under året har påverkats positivt av den ekonomiska tillväxten på de flesta marknader där vi är verksamma. De finansiella målen för OEM-koncernen är en genomsnittlig tillväxt av både omsättning och resultat med 15 % över en konjunkturcykel samt en avkastning på eget kapital på minst 20 %. Omsättningen ökade med 25 % under 1999 till 1.782,3 MSEK (1.423). Resultatet före skatt uppgick till 134,1 MSEK, en ökning med 30 %. Fjärde kvartalets resultat före skatt uppgick till 24,8 MSEK (25,3). Av omsättningsökningen är ca 75 MSEK hänförliga till bolag förvärvade under 1999. Koncernens orderingång under året uppgick till 1.776 MSEK (1.484) och orderstocken per 1999-12-31 var 300,8 MSEK (307,5). Styrelsen i OEM International AB har beslutat att utöka koncernens affärsidé till att även inkludera en europeisk expansion. Koncernen har hittills haft Norden, Polen och Storbritannien som sitt huvudområde, men kommer nu mer aktivt att söka affärsmöjligheter även i övriga Europa. Denna expansionsstrategi kommer främst att appliceras inom delkoncernen OEM Industrial Components. Liksom tidigare kommer lönsamheten i förvärv och organisk expansion att vara av yttersta vikt. Takten på expansionen kommer därför att bestämmas av de möjligheter som öppnar sig till lönsamma insteg på nya marknader. Delkoncernernas omsättning och resultat OEM Industrial Components AB ökade omsättningen till 787,5 MSEK (664,8) och rörelseresultatet uppgick till 68,2 MSEK (66,4). Efter en svag inledning på året förbättrades såväl orderingång som fakturering successivt fr.o.m. andra kvartalet. Delkoncernen har under året förvärvat agenturbolag i Sverige, Finland, England och Italien. De utländska förvärven innebär en fortsatt satsning på Europa som marknad. Det polska bolaget utvecklas enligt plan. OEM Systemteknik AB ökade omsättningen till 369,3 MSEK (290,6) och rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (-4,3). Affärsområde Industriautomation visar ett kraftigt förbättrat resultat trots leveransförskjutningar av automationsutrustningar över årsskiftet. Affärsområdets utveckling har påverkats positivt av hög investeringsnivå inom telekom- och läkemedelsindustrin. Delkoncernen har under 1999 tagit kostnader på ca 13 MSEK för omstrukture- ring och avveckling av olönsam verksamhet inom affärsområde IT. OEM Electronic Production Technology AB ( f.d. CynCrona AB ) gjorde åter ett rekordår med en omsättning på 629,9 MSEK (469,8) och ett rörelseresultat på 79,7 MSEK (53,6). Under året har såväl svensk som dansk och finsk elektronikindustri haft en positiv utveckling, vilket påverkat såväl omsättning som resultat positivt. Vid årsskiftet 1999/2000 bytte delkoncernen namn till OEM Electronic Production Technology AB (OEM EPT AB), samtidigt som dotterbolagen i Sverige, Danmark och Finland fusionerades till ett bolag i respektive land. Delkoncernen har nu 4 rörelsedrivande dotterbolag, ett i varje resp. nordiskt land, samtliga med namnet Cyncrona. Syftet är att få en effektivare försäljnings- och serviceorganisation samt en rationellare administration. Finansiell ställning Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick vid årsskiftet till 200,4 MSEK (174,3). Koncernens soliditet per 1999-12-31 var 48,5 % (48,2). Återköp egna aktier Styrelsen kommer att föreslå ordinarie bolagsstämma att bemyndiga återköp av egna aktier motsvarande högst 10 % av aktiekapitalet förutsatt att lagstiftningen stöder detta. Kassaflöde Kassaflödet efter finansiering i koncernen ökade för helåret 1999 till 82,1 MSEK (-62,8), en förbättring med 144,9 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten steg till 143,9 Mkr (96,1) och inklusive förändring av rörelsekapital och investeringar var kassaflödet 112,0 Mkr (-107,2). Investeringar Investeringar i koncernen har under året uppgått till 50,8 MSEK (67,3) i maskiner och inventarier, 25,8 (14,1) MSEK i byggnader samt 41,6 MSEK (55,4) i goodwill. Bolagsskatt Koncernens höga skattebelastning ( 38 % ) jämfört med resultat före skatt beror i huvudsak på att några utländska dotterföretag visar underskott som i år ej är kvittningsbara mot koncernens skattebelastning, samt att goodwillavskrivningar uppgående till 31,8 MSEK ej är skattemässigt avdragsgilla. SPP överskottsmedel Enligt meddelande från SPP uppgår koncernens andel av SPP:s överskottsmedel till ca 35 MSEK. Medlen har inte tagits med i redovisningen för år 1999. Koncernens resultaträkning i sammandrag (MSEK) 1999 1998 Nettoomsättning 1.782,3 1.423,0 Förändring av produkter i arbete 8,5 10,1 1.790,8 1.433,1 Rörelsens kostnader - 1.601,7 - 1.293,7 Avskrivningar enligt plan - 54,2 - 36,8 Rörelseresultat 134,9 102,6 Resultat från finansiella poster - 1,9 - 1,7 Andelar i intressebolag 1,1 2,6 Resultat före skatt 134,1 103,5 Skatt - 51,7 - 39,3 Årets vinst 82,4 64,2 Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) 1999-12-31 1998-12- 31 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 85,0 76,5 Materiella anläggningstillgångar 156,5 167,0 Finansiella anläggningstillgångar 9,9 11,0 Varulager 226,7 236,4 Kortfristiga fordringar 297,7 274,2 Kassa och bank 150,4 71,9 926,2 837,0 Skulder och eget kapital Eget kapital 449,3 403,3 Avsättningar 42,6 37,8 Långfristiga skulder 96,4 90,7 Kortfristiga skulder 337,9 305,2 926,2 837,0 Kassaflödesanalys (MSEK) 1999 1998 Resultat efter finansiella poster 134,1 103,5 Justeringar för poster som inte 52,6 34,3 ingår i kassaflödet 186,7 137,8 Skatt - 42,8 - 41,7 Kassaflöde från den löpande 143,9 96,1 verksamheten Förändring av rörelsekapital 28,1 - 72,0 Kassaflöde efter förändring av 172,0 24,1 rörelsekapital Investeringar - 60,0 - 131,3 Kassaflöde efter 112,0 - 107,2 investeringsverksamheten Kassaflöde från - 29,9 44,4 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 82,1 - 62,8 1999-12-31 1998-12- 31 Nyckeltal Räntabilitet på totalt kapital, % 15,8 15,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital, 26,8 26,0 % Räntabilitet på eget kapital, % 19,3 17,0 Soliditet, % 48,5 48,2 Medelantal anställda, st 609 568 Data per aktie (kr/aktie) Vinst per aktie 9:04 7:05 Eget kapital per aktie 49:31 44:25 Förslag till utdelning Utdelningen föreslås höjd till 3:75 kr (3:00) per aktie. Årsredovisning Årsredovisningen för 1999 kommer att distribueras i slutet av mars 2000 och kommer att finnas tillgänglig på huvudkontoret. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls i Tranås den 28 april 2000. Prognos Resultatprognos och rapport för första kvartalet 2000 kommer att lämnas i samband med ordinarie bolagsstämman den 28 april. Tranås den 15 februari 2000 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Styrelsen För ytterligare information, kontakta Hans Franzén, styrelseordförande, mobiltelefon 0709-76 06 86 Agne Svenberg, VD mobiltelefon 0708-37 12 15 Jan Cnattingius, ekonomidirektör 0140-36 06 82 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT00420/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf