fredag, 3 augusti, 2001

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 * Resultatet uppgår till 61,4 MSEK (66,1) * Omsättningen ökade med 29 % till 1.126,3 MSEK (875,9) * Orderingången ökade 5 % till 1.014,6 MSEK (968,3) * Vinst per aktie efter bedömd skatt ökade med 6 % till 5:79 kr(5:44) * Förvärv av elektronikbolag i Finland som omsätter ca 45 MSEK * Helårsprognos för resultatet har till följd av den kraftiga nedgången inom telekomsektorn sänkts från att vara i nivå med föregående år (148) till ca 100 MSEK VD-ORD Koncernens långsiktiga mål är en årlig tillväxt med 15 % per år. De senaste fem åren har givit en genomsnittlig ökning av resultat efter finansnetto med 22,6 % per år. Omsättningen har följt de förväntningar vi hade när vi lämnade rapporten för första kvartalet, medan resultatet i huvudsak baserat på konjunkturnedgången blivit något lägre än förväntat. Omsättningen för första halvåret ökade med 29 % till 1126,3 MSEK (875,9) och resultat efter finansnetto uppgick till 61,4 MSEK (66,1). De fem bolag som förvärvats under år 2000 och 2001 bidrog med 129,6 MSEK av omsättningsökningen. För delkoncernerna OEM Industrial Components och OEM EPT har tillväxten i både omsättning och resultat varit mycket god medan OEM Systemtekniks resultat har belastats av de sen tidigare kända förändringarna inom Ericsson. Den generella konjunkturavmattningen har märkts speciellt under senare delen av andra kvartalet. Senareläggning av beställningar och lägre volymer hos våra kunder förklaras med minskad efterfrågan på deras slutprodukter. I vissa fall har våra kunder haft överlager beroende på den högre volymen under föregående år och den komponentbrist som då rådde. Neddragningar inom telekom har under andra kvartalet fortsatt och innefattar nu stora delar av både den svenska och finska telekomindustrin. Detta märks tydligast på orderingången inom OEM EPT som har huvuddelen av sin försäljning mot detta segment. Det råder en stor osäkerhet om när en vändning av konjunkturen kommer att ske. Enligt vår bedömning kommer den att ske tidigast under första delen av nästa år vilket gör att resultatet för andra halvåret detta år kommer att bli betydligt lägre än första halvåret. För första halvåret har kostnader för personalneddragningar, lagernedskrivningar och anpassning av produktprogrammet uppgått till ca 4 MSEK. Detta arbete fortsätter under hösten och beräknas ytterligare belasta resultatet med ca 8 MSEK. Förvärv av Aspecs OY, Finland, genomfördes i maj. Bolaget marknadsför komponenter för fiberoptiska system och tillför ett nytt kompetensområde i OEM:s grupp Elektronik. Komponenterna används främst inom telekomindustrin, t.ex. i kabel-TV applikationer och dataöverföringar. Aspecs omsatte räkenskapsåret 2000/2001 ca 45 MSEK. Förvärvet stärker vår position hos kunder och leverantörer som specialistleverantör av komponenter till elektronikindustrin i Europa. Det utgör även grunden till fortsatt breddning av vårt elektronikprogram i Finland. OEM Internationals policy är att skriva av goodwill på 5 år. Resultatet för första halvåret i år är belastat med 14,4 MSEK (14,3) för goodwillavskrivningar. Soliditeten per 30 juni var 40,6 % (51,6) till följd av ökad balansomslutning och det återköpsprogram av aktier som antogs av bolagsstämman. Återköpsprogrammet har förbättrat vår kapitalstruktur och positivt bidragit till avkastningen på eget kapital och vinst per aktie. Processen med nedsättningen av aktiekapitalet motsvarande 781.500 aktier, som beslutades på bolagsstämman, pågår. Dessa aktier har förvärvats med ett snittpris av 127:09 kr. Efter denna nedsättning kommer det att finnas 8.332.203 aktier i bolaget. Per den 30 juni har vi återköpt ytterliggare 200.000 aktier till ett snittpris av 125:75 kr, motsvarande 2,4 % av totala antalet aktier efter nedsättningen. Bolagsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier, vilket är 833.220 st. Förväntningarna på helårets vinst har sänkts från att vara i nivå med föregående år (148,3) till ca 100 MSEK. SAMMANFATTNING JANUARI - JUNI 2001 Omsättning och resultat Koncernens omsättning under första halvåret uppgick till 1.126,3 MSEK (875,9) och resultatet till 61,4 MSEK (66,1). Omsättningen utanför Sverige uppgick till 374,0 MSEK (319,6). Redovisningsprinciper Koncernen använder samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Rapporten har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Orderingång och orderstock Under första halvåret uppgick orderingången till 1.014,6 MSEK (968,3). Orderstocken per 30 juni 2001 uppgick till 334,6 MSEK (401,8). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 14,1 MSEK (6,3), varav 4,7 MSEK (0) är hänförliga till företagsförvärv och 9,4 MSEK (6,3) till fastigheter, maskiner och inventarier. Likviditet Likvida tillgångar, som består av kassa- och bankmedel med tillägg för beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick per 30 juni 2001 till 155,9 MSEK. Motsvarande belopp vid årsskiftet var 167,7 MSEK. Anställda Antal anställda i koncernen första halvåret år 2001 var 773 personer (639). Helårsprognos Tidigare lämnad helårsprognos motsvarande i nivå med föregående års resultatnivå (148 MSEK), revideras ner till en resultatnivå å ca 100 MSEK. Revideringen beror på konjunkturavmattningen och förändringarna inom telekomsektorn. Resultatet inkluderar omstruktureringskostnader på ca 12 MSEK som härrör sig till personalneddragningar, lagernedskrivningar och anpassningar av produktprogram. Nästa rapportdatum Delårsrapport för perioden januari-september publiceras 26 oktober 2001. DELKONCERNER OEM Industrial Components Delkoncernen marknadsför komponenter som insatsvaror och för industriell automatisering inom grupperna Automation, Elektronik, Mekanik, Hydraulik och Europa. Omsättningen under första halvåret uppgick till 730,8 MSEK (505,1) och resultatet till 50,3 MSEK (43,2), en ökning med 45 resp. 16 procent. Omsättningstillväxten fördelar sig med hälften från förvärvade bolag och andra hälften är organisk tillväxt. Orderingången under första halvåret uppgick till 699,9 MSEK, en ökning med 22 % i jämförelse med motsvarande period 2000. Det är fortsatt de svenska bolagen som står för den största delen av tillväxten. Grupp Hydraulik som förvärvades i november 2000 utvecklas enligt plan och omsatte första halvåret 87 MSEK. Elektronikbolagen ökade omsättningen och resultatet första halvåret med 30 respektive 40 %. En vikande orderingång under kvartal två gör dock att förväntningarna har sänkts på denna grupp under hösten. Överlager på vissa komponenttyper kommer i vissa fall att leda till behov av lagernedskrivningar. Konjunkturavmattningen under våren har lett till en lägre orderingång för koncernen. Tydligast märks det inom grupp Elektronik och den del av grupp Automation som säljer till telekomindustrin. OEM Systemteknik Delkoncernen OEM Systemteknik AB är uppdelad i två grupper; Industriautomation och IT. Grupp Industriautomation, som står för ca 80 % av delkoncernens omsättning levererar kundanpassad produktionsutrustning, oftast baserad på industrirobotar, i huvudsak till telekom- och läkemedelsindustrin. Grupp IT marknadsför produkter och tjänster inom datasäkerhet och kommunikation. Omsättningen under första halvåret uppgick till 114,7 MSEK (175,1) och resultatet uppgick till -9,4 MSEK (6,7). Orderingången under första halvåret uppgick till 92,6 MSEK (126,9). Omsättnings- och resultattappet beror i huvudsak på förändringarna inom mobiltelefontillverkningen på Ericsson som gett en kraftigt vikande orderingång och beläggning. Arbetet med att få nya kunder fortsätter. De nya kunder som tillkommit under våren och kommer att tillkomma under hösten kommer inte att täcka nergången innevarande år. För att komma till rätta med lönsamheten kommer verksamheten att anpassas till nuvarande marknadssituation. OEM Electronic Production Technology Bolagen i delkoncernen OEM EPT marknadsför maskinutrustning, system och insatsmateriel för produktion och test av kretskort och mikroelektronik på nordisk marknad. En betydande del av koncernens omsättning kommer från telekomindustrin. Omsättningen under första halvåret ökade med 43 % till 283,2 MSEK (198,0) och resultatet ökade med 48% till 23,7 MSEK (16,0). Orderingången första halvåret uppgick till 224,0 MSEK (270,1). Omsättning och resultat var för första halvåret enligt våra förväntningar. Den danska och norska verksamheten har under våren haft en tillfredsställande försäljningstillväxt. Dessa båda bolag har en lägre andel försäljning mot telekom. I Finland och Sverige så kommer betydande delar av omsättningsökningen från affärer som gjordes under slutet på föregående år. Konjunkturavmattningen och ytterligare neddragningar inom telekomindustrin har under andra kvartalet lett till lägre orderingång än planerat. Avsaknaden av investeringar är störst från den svenska och finska marknaden. Detta gör att resultatet för delkoncernen kommer att bli lägre under hösten. DETTA ÄR OEM INTERNATIONAL AB OEM International med huvudkontor i Tranås äger och utvecklar bolag som marknadsför komponenter och system för industriell automation i Europa. Koncernen består av 29 rörelsedrivande bolag i åtta länder. Omsättningen år 2000 var 1.967,4 MSEK med ett resultat på 148,3 MSEK. Antal anställda i koncernen var 676 personer år 2000. OEM International har som målsättning att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. De långsiktiga målen är: * 15 % årlig tillväxt * 20 % avkastning på eget kapital * 35 % soliditet Sedan 1983 är OEM noterat på O-listan vid Stockholms fondbörs. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Företaget har ingen egen tillverkning av komponenter, men inom delkoncernen OEM Systemteknik tillverkas kundanpassad automationsutrustning, exempelvis robotlinjer och andra komplexa system. OEM International erbjuder kunderna ett stort kunnande och ett brett utbud av komponenter och system. Tillverkarna erbjuds en stark lokal position på marknaden. Därmed skapas ett mervärde för såväl kund som leverantör. Detta mervärde är OEM:s existensberättigande och grunden för en fortsatt lönsam expansion. Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida www.oem.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/03/20010803BIT00020/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/03/20010803BIT00020/bit0001.pdf Hela Rapporten

Ladda ner bit0001.doc
bit0001.pdf