Rörlig ersättning

Årsstämman 2019 beslöt om riktlinjer till ledande befattningshavare innebärande att det för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga ersättningsvillkor. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken kan komma att uppgå till högst 58 % av fast lön motsvarande sju månadslöner. Ledande befattningshavare ska ha pensionsvillkor som ska vara premiebaserade och högst uppgå till 30 % av fast ersättning. Uppsägningstiden ska inte vara längre än 24 månader och ska dessutom innebära arbetsplikt under uppsägningstiden. Inga anställningsavtal ska innehålla avgångsvederlag. Det finns ett undantag på ett avtal tecknat år 2001 där ett avgångsvederlag kan utgå med ytterligare sex månadslöner vid uppsägning från bolagets sida efter uppnådda 55 år.