VD-brev årsstämma 2021

Årsstämman OEM International 2021 04 22

OEM 1974 – 2020

OEM är idag en av Europas ledande teknikhandelskoncerner och tillför värde till kunderna genom att erbjuda ett brett och djupt sortiment tillsammans med stor teknisk produkt- och applikationskunskap. I 47 år har OEM fungerat som en värdeskapande länk mellan kunder och ledande tillverkare av produkter och system.
Kunderna återfinns främst inom olika segment av den tillverkande industrin. Erbjudandet består av mer än 60 000 produkter från fler än 400 leverantörer som med starka varumärken tillhör de ledande aktörerna inom sina respektive nischer.
OEM är närvarande med 36 rörelsedrivande verksamheter i 14 länder. Företagets största marknad är Sverige där OEM har en marknadsledande ställning inom majoriteten av sina produktområden. Inom övriga regioner varierar företagets position från marknad till marknad.

2020 – ytterligare ett rekordår

2020 blev ett turbulent år. Första kvartalet ökade omsättningen 5 procent för att sedan bromsa upp som en följd av pandemin till ett omsättningstapp i både andra och tredje kvartalet på 10 respektive 2 procent.  Återhämtningen under hösten gjorde dock att omsättningen ökade med 5 procent under fjärde kvartalet och som helhet hamnade omsättningen i nivå med föregående år.
Pandemin förändrade arbetet i alla delar av verksamheten och en rad aktiviteter genomfördes för att skapa en säker arbetsmiljö och för att upprätthålla servicenivån till kunderna. Pandemins påverkan varierade mellan branscher och marknader och för några av verksamheterna var omsättningstappen över 35 procent under andra kvartalet.
OEM visade återigen styrkan att klara av att hantera besvärliga situationer. Kreativitet, lojalitet och hårt arbete har gjort att omsättningen för helåret blev i nivå med föregående år och kunderna har fått en fortsatt hög service.
Resultat före skatt ökade med 10 procent till 401 MSEK vilket gav ett ytterligare rekordår. EBITA-marginalen blev 12,9 procent vilket är en ny rekordnivå.  Det starka resultatet kommer från betydligt lägre resekostnader och marknadsföringskostnader tillsammans med en rad kostnadsbesparingar som genomfördes under andra kvartalet. Utöver detta har flera bolag i Sverige och utomlands erhållit statliga stöd som till huvuddelen utbetalades under perioden april till augusti när nedgången var som störst.

Utveckling i regionerna

Region Sverige gjorde återigen sitt bästa resultat och sin högsta omsättning någonsin genom ett starkt fjärde kvartal. Omsättningen ökade med 2 procent rensat från valutapåverkan och EBITA ökade med 6 procent. ATC Tape Converting och Elektro Elco är de bolag som haft starkast utveckling och ökade omsättningen med 35 respektive 24 procent. Koncernens största bolag, OEM Automatic, som med sin breda kundbas är en god värdemätare på svensk industrikonjunktur, minskade omsättningen 3 procent jämfört med föregående år.
Region Finland, Baltikum och Kina lyckades trots pandemin uppnå en omsättning i nivå med föregående år. Det var verksamheten i Kina som bidrog positivt med en omsättningsökning på 4 procent medan övriga enheter i Finland och Baltikum minskade omsättningen. Kostnadsbesparingar och till viss del statligt stöd gjorde att EBITA ökade med 18 procent.
Region Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa påverkades starkare av pandemin och nettoomsättningen minskade 5 procent, varav den organiska omsättningsminskningen var 8 procent. Två genomförda förvärv bidrog dock med 6 procent omsättningstillväxt. Verksamheterna i Norge och Ungern är de som klarat sig bäst med 19 respektive 10 procent omsättningstillväxt.
Även i denna region har kostnadsbesparingar och till viss del statligt stöd gjort att EBITA ökade, i detta fall med 18 procent.

Förvärv genomförda

Engelska Zoedale Ltd som erbjuder ventiler och ställdon med en årlig nettoomsättning på 37 MSEK förvärvades i början av 2020. Bolaget är ett bra exempel på komplement till ett befintligt bolag och stärker produkterbjudandet på den engelska marknaden.
Förvärvsarbetet avstannade under våren till följd av utbrottet av pandemin för att under hösten återupptas. Pandemin sätter dock begränsningar i förvärvsprocessen i och med att förutsättningarna för fysiska besök vid potentiella förvärv försämras. Förvärv är dock en fortsatt viktig del av OEMs tillväxtstrategi och arbetet kommer intensifieras när förutsättningarna förbättras.

Digitaliseringens betydelse har ökat

Arbetet som skett under flera år med digitalisering har haft en central betydelse för att upprätthålla verksamheterna under pandemin. Möjligheten för medarbetare att kunna arbeta hemifrån och vara delaktiga i olika grupper genom videomöten har gjort att verksamheten på de flesta områden har kunnat fortsätta med oförminskad kraft. Utifrån ett längre perspektiv så behöver vi träffas fysiskt och besöka olika verksamheter för att fullt ut arbeta med utvecklingen av koncernen, men organisationen har på ett imponerande sätt anpassat sig till den nya situationen och de nya arbetssätten. Effekterna av nya arbetsmodeller som kreerats under pandemin gör att vi inom många områden kommer bli effektivare i framtiden.
Investering i digitala plattformar har varit ett prioriterat område och kommer fortsatt vara en central del i koncernens utvecklingsplaner.

Starkt första kvartal 2021 

Första kvartalet 2021 blev ett nytt ”all time high” både avseende omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 2 procent där den organiska tillväxten var 7 procent. EBITA ökade med 27 procent vilket gav en EBITA-marginal på 15,2 procent (12,2). Förklaringen till det starka resultatet är den ökade omsättningen och förbättrad bruttomarginal tillsammans med lägre kostnader. De lägre kostnaderna beror i huvudsak på minskade marknadsaktiviteter och lägre resekostnader till följd av pandemin.

Vi upplever generellt god efterfrågan men prisökningar från våra leverantörer baserat på råvarukostnadsökningar samt ökade kostnader för transporter från Asien har i många fall skapat utmaningar. Marknadssituationen är fortsatt osäker och vi måste ligga nära både kunder och leverantörer och löpande omvärdera våra planer. Det vi upplevt under det gångna året liknar inget annat som vi varit med om. Pandemin har skapat en osäker marknadssituation och verksamheterna har löpande korrigerat sina planer och aktiviteter. Jag är djupt imponerand av det sätt som servicenivån till kunderna har upprätthållits och den kreativitet, lojalitet och det engagemang som organisationen har visat. OEM har i en stor del av verksamheterna tagit nya marknadsandelar under pandemin och vi är idag en starkare koncern.Tranås 2021-04-22

Jörgen Zahlin
VD och koncernchef, OEM International AB.