Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i OEM International AB 2023

Ladda ner Valberedningens motiverade yttrande avseende frslag till styrelse i OEM International AB 2023

 

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i OEM International AB (publ) 

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ulf Barkman, Mattias Franzén, Richard Pantzar, Jörgen Rosengren, Petter Stillström, Per Svenberg och Åsa Söderström Winberg.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att Ulf Barkman, Åsa Söderström Winberg och Jörgen Rosengren är oberoende av bolaget och av större ägare. Samtliga föreslagna ledamöter anses oberoende företaget.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse också att beakta den mångfaldspolicy som följer av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), punkt 4.1, av innebörd att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Fördelningen mellan män och kvinnor i den föreslagna styrelsen innebär att andelen kvinnor totalt sett uppgår till 14 % vilket lämnar ett utrymme för att uppnå jämvikt. En av fördelarna med Koden är dock att den ger ett börsbolag en möjlighet att avvika från koden, mot avgivande av en förklaring av vilken lösning som valts.

Mer än hälften av de föreslagna ledamöterna kontrollerar personligen eller genom närstående drygt 77 % av rösterna i bolaget. Detta ger OEM International förutsättningar som skiljer sig från många andra börsbolag, som saknar personligen involverade aktiva ägare. Såväl aktiebolagslagen som Koden har en positiv grundsyn på aktiva aktieägare, även då dessa ytterst är privatpersoner, och det särskilda ansvar för ett bolag som dessa tar såsom engagemang i styrelsen. De aktiva aktieägarnas inflytande balanseras vidare av minoritetsskyddsregler i såväl lag som Koden, och OEM International följer dessa regler. Individens kön är dock resultatet av en slump, och när företrädare för bolagets storägare alla är män, och dessa har både fullgod kompetens och en vilja att vara styrelseledamöter i bolaget, så ger det en valberedning tydliga naturliga begränsningar.

Den logiska följden blir då att den jämna könsfördelningen som skall eftersträvas, och som OEM International avser att eftersträva, måste fördelas bland de av större aktieägare oberoende ledamöterna. Att uppnå 50% är dock inte ett självändamål.

Av de av större aktieägare oberoende ledamöterna i OEM International så är 33 % kvinnor, Åsa Söderström Winberg. Nuvarande valberedning kan inte föregå kommande beredningars arbete, men förutsätter att frågan om en jämn könsfördelning kommer att utgöra en viktig faktor när framtida förändringar sker.