Styrelsens för OEM International AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av bokslutskommunikén, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2020-12-31 framgår av bokslutskommuniké för 2020. Det framgår också av bokslutskommunikén vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 22 april 2021 beslutar om utdelning med 7,50 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 18 % av bolagets eget kapital och 13 % av koncernens eget kapital.

Det framgår av årsredovisningen att koncernens soliditet uppgår till 69 % (föregående år 62 %). Bolagets och koncernens soliditet är god och högre än vad som är förekommande inom i branschen. Bolagets soliditet uppgår till 82 % (föregående år 71 %).

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga i koncernen och bolaget. Vinstutdelningsförslaget påverkar inte heller bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna bokslutskommunikén för 2020 står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Utdelningens försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Tranås den 18 februari 2021