Styrelsens för OEM International AB yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2020. Härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att genomföra en minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2020-12-31 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 22 april 2021 beslutar om ett automatiskt inlösenförfarande av aktier innefattande aktiesplit 4:1. Genom detta förfarande kommer en befintlig aktie i bolaget att delas i fyra aktier, varav en är en s.k. inlösenaktie. Denna kommer att lösas in mot 12,50 kronor. Sammanlagt kommer därmed cirka 290 miljoner kronor att utskiftas till aktieägarna utöver föreslagen kontantutdelning. Förslaget om inlösenförfarande innefattar även en fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet varigenom medel från det fria egna kapitalet ska tas i anspråk. Den föreslagna utdelningen, tillsammans med det föreslagna inlösenförfarandet, utgör 57 % av bolagets eget kapital och 34 % av koncernens eget kapital.

Det framgår av årsredovisningen att bolagets soliditet uppgår till 82 % (föregående år 71 %). Koncernens soliditet uppgår till 69 % (föregående år 62 %). Bolagets och koncernens soliditet är god och högre än vad som är förekommande inom i branschen. Varken den föreslagna utdelningen eller det föreslagna inlösenförfarandet äventyrar fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Varken vinstutdelningsförslaget eller det föreslagna inlösenförfarandet påverkar bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Utskiftningsförslagens försvarlighet

Mot bakgrund av vad som anges ovan och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna utdelningen och det föreslagna inlösenförfarandet är försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Tranås 19 mars 2021