Styrelsens yttrande avseende återköp av aktier 2023

Ladda ner Styrelsens yttrande avseende återköp av aktier 2023

Styrelsens yttrande beträffande förslag till bemyndigande från årsstämman 2023 att förvärva egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen ska motivera att förslaget till stämman att återköpa egna aktier är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. § 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.
Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske i nära anknytning till gällande börskurs.

Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2022-12-31 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 18 april 2023 beslutar om utdelning med 1,50 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 21 % av bolagets eget kapital och 13 % av koncernens eget kapital.

Det framgår av årsredovisningen att bolagets soliditet uppgår till 65 % (föreg. år 80 %). Koncernens soliditet uppgår till 57 % (föreg. år 67 %). Bolagets och koncernens soliditet är god och högre än vad som är förekommande inom i branschen. Den föreslagna utdelningen eller återköp av egna aktier äventyrar inte fullföljande av de investeringar som bedömts erforderliga.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Återköpsförslagets försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna nivån av återköp av egna aktier är försvarliga med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.