Revisors yttrande om huruvida bolagsstämman bör besluta om minskning av aktiekapitalet