Revisors yttrande avseende ersättningar ledande befattningshavare